Vad är en aktie? [Förklaring + VIDEO] 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag som ger innehavaren rätt till en del av företagets tillgångar och vinst. Den representerar en del i företagets kapital och kan köpas och säljas på börsen. Aktieägare kan få utdelning baserat på vinst.

FRÅGOR & SVAR

Vad kommer ordet aktie från?

Ordet ”aktie” härstammar från det latinska ordet ”actio”, som i engelskan översätts till ”action”. Det latinska ”actio” kan beskrivas som ”något som görs för att uppnå ett syfte”, vilket i svenska termer kan likställas med en ”handling” eller ”gärning”. Detta ordval reflekterar den ursprungliga tanken bakom aktieägande, där varje aktie representerar en del i ett företag och därmed en del i företagets handlingar och resultat.

I engelskan används termerna ”shares” eller ”stocks” för att beteckna det som på svenska kallas för aktier. Dessa ord speglar idén om att äga en andel eller ”share” av ett företag, eller att ha en ”stock” i bolagets tillgångar och framgång.

Intressant nog kan uttalet av ordet ”aktie” variera i svenskan, där en del individer kan uttala det som ”akschie”. Denna variation i uttal reflekterar de dialektala och individuella skillnaderna i språket och hur ord kan anpassas eller förändras över tid inom olika språkgemenskaper.

Begränsat ansvar

Aktieägarens ansvar är också begränsat då denne inte är personligt ansvarig för bolagets skulder vid en eventuell konkurs, det enda som riskeras är det satsade kapitalet. 

För mindre fåmansbolag som inte är noterade på börs kan det dock finnas ansvar kopplat mellan aktiebolagets lån och aktieägarna, detta krav ställs oftast av banken.

Vad är en aktie

Varför ger bolaget ut aktier?

Bolag väljer att ge ut aktier huvudsakligen för att samla in kapital. Detta kan vara vid bolagets start för att skapa ett initialt aktiekapital eller under en nyemission för att få in ytterligare medel, ofta i syfte att finansiera expansion, utveckla nya produkter eller tjänster, eller för att stärka företagets finansiella ställning.

En stor fördel med att finansiera verksamheten genom att ge ut aktier istället för att ta lån är att bolaget undviker fasta kostnader i form av räntebetalningar. Detta innebär att om bolaget genomgår tuffa perioder och inte presterar ekonomiskt starkt, är det inte bundet av kravet att betala ränta på lån. I stället är utdelningar till aktieägare ofta villkorade och baseras på bolagets vinst, vilket ger mer flexibilitet i ekonomiskt svåra tider.

Att ge ut aktier kan även bidra till bolagets tillväxt och utveckling genom att sprida ägarskapet till allmänheten eller specifika investerare, vilket kan öka bolagets legitimitet och synlighet på marknaden. Dessutom kan aktieägare bli ambassadörer för bolaget, vilket skapar ett bredare nätverk av stöd och potentiella affärsmöjligheter.

Aktier är ägarandelar i aktiebolag

Att äga aktier är att ha ägarandelar i ett aktiebolag, där varje akties kvotvärde representerar en del av företagets registrerade aktiekapital. Detta kvotvärde erhålls genom att dela det totala aktiekapitalet med antalet utgivna aktier. En aktieägares inflytande i bolaget ökar med antalet innehavda aktier, vilket ger större möjligheter att påverka företagets strategiska beslut och framtidsinriktning.

Ett bolag kan definieras som en organiserad sammanslutning vars primära mål är att generera ekonomisk vinst för dess ägare. Dessa ägare kan vara enskilda individer, grupper av personer eller andra företag. I Sverige krävs ett minimum av 50 000 kronor i aktiekapital för att starta ett aktiebolag, medan börsnoterade företag ofta har en betydligt större mängd aktier, från några miljoner till flera miljarder.

Historiskt sett hanterades aktieägande genom fysiska aktiebrev, men sedan 1990-talet sker registreringen och överföringen av aktier elektroniskt via Euroclear, tidigare känd som Värdepapperscentralen (VPC). Denna digitalisering har förenklat hanteringen av aktieinnehav och ökat säkerheten kring aktietransaktioner.

Ett aktiebolag betraktas juridiskt som en egen juridisk person, vilket innebär att det är företaget självt, och inte dess aktieägare, som bär ansvaret för eventuella skulder och juridiska förpliktelser. Detta ger en viktig skyddsmekanism för aktieägare, som därmed riskerar högst det kapital som investerats i aktierna, men inte sin personliga ekonomi.

Vilka rättigheter har du som aktieägare?

Som aktieägare har du rätt att rösta på årsstämman, där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. På en årsstämma fastställs (dvs. bekräftas eller konstateras) bl.a. resultaträkning och balansräkning, om hur vinst eller förlust skall disponeras, styrelsens sammansättning etc. Verkställande direktören utses dock av styrelsen.

Eftersom aktieägarna undgår ansvar finns det en relativt komplicerad och omfattande lagstiftning som genom aktiebolagslagen reglerar offentlighetskrav, typ av aktiebolag, bolagsordning, röstvärdesskillnader, aktiebok, årsstämma, regler för revisorer och styrelse, kungöranden etc.

Du har även rätt till aktieutdelning

Aktieägaren har också rätt att få utdelning från bolaget, dvs. en kontant avkastning från bolagets resultat (förutsatt att det finns ett överskott). Denna utdelning ligger vanligtvis på mellan 20-70 % av resultatet men kan variera ännu mer. Aktieägaren får alltså pengar från bolaget i förhållande till hur stor del av bolaget denne äger. 

Vanligtvis är utdelningen varje år några procent av vad du har investerat. Ibland får aktieägarna dock ingen utdelning alls. Detta kan ske om bolaget behöver kapital inför framtiden, exempelvis om det finns investeringsambitioner eller om bolaget går med förlust.

Det är styrelsen som föreslår storleken på utdelningen, men det är årsstämman som fattar beslutet. Om du vill få en uppfattning om bolagets utdelningar kan du granska tidigare års utdelningar samt läsa förvaltningsberättelsen där bolagets utdelningspolicy oftast finns angiven.

Värdeökning eller sänkning

Dina aktier kan också stiga eller sjunka i värde och detta är vanligtvis anledningen till varför man handlar med aktier, då en värdeökning kan ge betydligt mer tillskott än vad en vanlig utdelning kan göra. 

Vissa enskilda aktier har mer än fördubblats i värde på ett års tid, jämför detta med en utdelning på vanligtvis några procent av aktiens värde.

Vad säger de som är förespråkare?

Kom ihåg att du inte automatiskt har rösträtt eller ens närvarorätt på en stämma bara för att du äger aktier i ett bolag via en depå hos exempelvis en nätmäklare. Dina aktier måste vara registrerade hos Euroclear, vilket vanligtvis sker automatiskt för marknadsnoterade bolag, men du måste själv också anmäla dig till stämman. Kolla upp vad som gäller för de aktier du har.

I dagsläget finns närmare 500 000 aktiebolag registrerade i Sverige varav strax över 1000 stycken är börsnoterade. 

Källa: SCB

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Bild av Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.