Nyckeltal & ordlista för investeringar

Ett nyckeltal är ett värde som ger koncentrerad och förenklad information om mer komplexa förhållanden. 

Nyckeltalet ger en uppfattning om hur utvalda variabler förhåller sig till varandra och används för att jämföra samma bolags utveckling under flera olika tidsperioder. Det kan även användas för att underlätta jämförande analyser mellan olika bolag.

NYCKELTAL

Nyckeltal kan delas in i olika mått

Här nedan har vi på Aktieskolan sammanställt en ordlista med fokus på investering och börsen. Vissa av dessa begrepp stöter du dagligen på när du läser om börsen och investeringar eller investerar själv.

A

Affärsdatum
Är det datum då en affär med aktier eller fonder utförs.

A-aktie
En A-aktie har ett högre röstvärde än en B-aktie.
En A-aktie kan ha högst 10 gånger så högt röstvärde som B-aktien.

Aktie
En aktie är en andel i ett aktiebolag, andelen motsvarar det kapital köparen sätter in i bolaget.

Aktiebok
En aktiebok är ett register över vilka personer och företag som är aktieägare i bolaget. Det skall i den framgå namn, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier och när personen eller företaget infördes i aktieboken..

Aktiebolag
Ett aktiebolag ägs av dem som har aktier i bolaget men ägarna saknar personligt ansvar.

Aktiebrev
Av ett aktiebrev framgår det vem ägaren till aktierna är och hur många aktier man äger.

Aktiedepå
En tjänst som erbjuds av banker och fondkommissionärer för hantering av aktier.

Aktiefond
Det är en fond som placerar i olika aktier och avkastningen k fonden är knuten till hur de underliggande aktierna utvecklas.

Aktieindex
Är ett mått för att mäta utvecklingen i ett utvalt antal aktier över tid.

Aktieindexobligation
Är en finansiell produkt och ett exempel på en strukturerad produkt. Det är en produkt som byggs samman med olika typer av värdepapper.

Aktiekapital
Är det kapital ett aktiebolags ägare lagt in i bolaget.

Aktieoption
En option som är knuten till aktie som underliggande.

Aktieportfölj
Kallas de aktier som man äger.

Aktiespararen
Det är en tidning som delas ut till Aktiespararnas medlemar.

Aktiespararna
Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Aktietorget
Är en marknadsplats där man kan handla med aktier och andra värdepapper.

Aktieutdelning
Både privata och börsnoterade aktier kan ge utdelning. Aktieutdelning innebör att företaget delar med sig av sina tillgpngar, vanligt vinst till sina aktieägare.

Alfavärde
Visar hur en fond presterat i förhållande till den risknivå man tagit.

All time high
Den högsta noteringen för en aktie eller ett index.

Apportemission
När ett bolag betalar genom att ge ut nya aktier.

Attract 40
En tidigare lista på börsen över de företag som fanns med på Stockholmsbörsens O-lista.

Avkastning
Det är en vinst eller värdeökning man får på en placering.

Avkastningsindex
Är ett aktieindex där man räknar med utdelningarna man får från aktierna.

Avkastningskonto
Kallas det konto som är kopplat till aktieägarens värdepapperskonto (VP- konto),

Avkastningskrav
Det är det krav man har på sin placering som man förväntar sig i avkastning.

Avknoppning
Det är när ett bolag i samband med en börsnotering väljer att lyfta ut en del av bolaget till ett separat bolag, och i samband med det säljer eller delar ut aktier i bolaget.

Avräkningsnota
Är som ett kvitto på en genomförd aktieaffär.

Avstämningsdag
Det är den dag då aktieboken stäms av, den som är registrerad aktieägare på den dagen har rätt till utdelning.

B

B-aktie
En aktie som har ett lägre röstvärde än en A-aktie. Omsättningen i B- aktier är oftast större då många av A-aktierna ägs av ett färre antal majoritetsägare.

Baisse
Kallas ofta ett börsras eller en kraftig nedgång.

Balansräkning
Är en sammanställning över ett bolags tillgångar och skulder.

Betalkurs
Det är det pris du betalar för ett värdepapper vid avslut då affären går i lås.

Betavärde
Det är ett statistiskt mått som anger ett värdepapper eller en akties marknadsrisk.

Blandfond
Det är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Blankning
Det är när man under en bestämd tidsperiod lånar ut en aktie till en annan part för att man tror på en nedgång. Syftet är att kunna sälja aktien till marknadspris, faller aktien då kan låntagaren köpa tillbaka aktien billigare och därmed med vinst.

Bolagsordning
Det är ett dokument som anger handlingsramarna för ett aktiebolag, dokumentet upprättas när bolaget startas.

Bolagsrisk
Det är att en enskild att aktie kan gå dåligt.

Bolagsstämma
En sammankomst för aktieägare och ett aktiebolags högst beslutande organ, där man har rätt att vara med när beslut skall fattas och man har även rätt att vara med och rösta själv i vissa frågor.

Book building
Det är ett anbudsförfarande där aktieägare får ange hur många aktier de vill köpa och till vilket pris.

Branschfond
Det är en fond som investerar i aktier som är kopplade till en viss bransch eller sektor.

Branschindex
Det är ett aktieindex för en viss bransch.

BTA
Det står för betald teckningsaktie, det är ett temporärt värdepapper som efter emissionens slut byta ut mot vanliga aktier.

Börs
Är en marknad för handel med aktier och värdepapper.

Börsen
Benämning i folkmun för Stockholmsbörsen.

Börshandlad fond
Det är en fond som precis som en aktie handlas över börsen.

Börsintroduktion
Det är när ett nytt bolag introduceras på börsen.

Börskrasch
När börsen faller kraftigt i följd av att många fler investerare vill sälja sina tillgångar jämfört med antalet som vill köpa.

Börsnoterade aktier
Det är aktier som är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista eller Nordic Growth Markets Equity.

Börspost
Det är ett minimum antal aktier man kan eller bör köpa på samma gång för att få en hel post.

Börsstopp
Kallad även handelsstopp där man tillfälligt pausar handeln i en aktie.

Börsvärde
Räknas ut genom att du tar antalet aktier i bolaget och multiplicerar med priset.

C

Courtage
Är en avgift som kan tas ut vid köp av värdepapper tex aktier.

Cykliska företag
Är ett bolag som följer eller påverkas av konjunktursvängningarna.

D

Daytrading
Kallas också dagshandel, det är när man handlar med aktier eller andra instrument. Man gör många och korta affärer vanligtvis flera om dagen.

Delrätt
Att man har rätt till att få aktier vid en delrätt, då en aktie delas upp och blir flera.

Delårsrapport
Det visar företagets resultat för delåret.

Depå
Det är en typ av konto där man förvarar sina värdepapper.

Depåbevis
När man handlar utländska aktier på Stockholmsbörsen sker det genom depåbevis.

Direkt aktieägande 

När du äger aktier själv.

Direktavkastning
Utdelningen i procent av aktiekursen.

Diskretionär förvaltning
När man låter en förvaltare ta placeringsbesluten.

Dow Jones
Det är ett Amerikanskt företag som skapar ett flertal index för aktiemarknaden (amerikanska).

Dubbelbeskattning
När en vinst från ett företag beskattas i flera led innan den når aktieägaren.

E

Eget kapital
Aktiekapital samt vinster som inte delats ut.

Emission
När ett bolag vill ta in mer kapital och ger ut nya aktier.

Emissionskurs
Det pris som ställs ut för de nya aktierna.

Emissionsprospekt
Informationsunderlag som skall ge aktieägarna möjlighet att bestämma om de vill köpa nya aktier.

Emittera
Ställa ut nya aktier.

ETF – Exchange traded fund Börshandlad fond.

Etisk fond
En fond som gynnar eller undviker något speciellt ändamål.

F

Fientligt bud
När ett bud läggs på aktier i ett bolag utan att detta är förankrat med ägarna.

Fill or kill
Om inte det totala antalet av aktier man vill köpa eller sälja kan genomföras skall orden inte utföras.

Finansinspektionen
Är ett organ som övervakar banker och fondkommissionärer. Deras uppgift är att upprätthålla förtroendet för de finansiella marknaderna.

Fond i fond
En fond-i-fond som även kallas fondandelsfond är en fond som placerar sitt kapital i andra fonder.

Fondbörs
Institution för handel med värdepapper.

Fondemission
Antalet aktier och kapitalet ökar utan att aktieägarna sätter in mer pengar i bolaget.

Fondkommissionär
Att en bank eller fondkommissionär fått tillstånd av finansinspektionen att i eget namn handla med värdepapper för kunder.

Frimärksaktie
Aktier som handlas till väldigt låga kurser, ofta är risken stor i dessa aktier och informationen om bolaget kan vara knapphändig.

Fundamental aktieanalys
En analys av företagets ekonomi där man tittar på framtidsutsikter och vinst.

Förmögenhetsvärde
Det värde som sätts av skattemyndigheterna för en aktie.

Förvaltarregistrerad
Att en aktie i ett företags aktiebok står under fondkommissionären istället för aktieägaren.

G

Gav
En beteckning som beskriver det pris du i snitt betalat för en aktie, fond eller annat värdepapper.

Generalindex SAX index

Genomsnittsmetoden
Alla inköpspriser för ett viss värdepapper eller aktie läggs ihop och divideras med antal aktier. Det används för att räkna ut reavinst eller förlust vid försäljning.

Globalfond
Fond som har spridda placeringar över hela världen.

H

Hausse
Kraftigt stigande aktiekurser.

Hedgefond
Fonden ges oftast ut i ett begränsat antal andelar och har få eller inga restriktioner.
Den kan belåna, blanka och placera i olika derivat för att öka chansen till högre avkastning. .

Hembudsklausul
En klausul som säger att man inte får sälja sina aktier till annan person än det som framgår i paragrafen.

Hävstångseffekt
Kallas den effekt som kan fås vid belåning av aktier.

I

Index
Är en beräkning på hur ett värde har förändrats i förhållande till en viss tidpunkt.

Indexfonder
En fond som följer ett viss index.

Indexoptioner
Är ett finansiellt derivat som är baserat på ett aktieindex.

Indirekt aktieägande
När du köper aktien genom tex en fond där du själv inte äger den direkt.

Inköpsrätt
När innehavaren har rätt till att köpa aktier tex vid avknoppning.

Inofficiell notering
Är en aktie som inte är noterad på Stockholmsbörsen.

Inregistreringskontrakt
Är ett avtal mellan ett företag och börsen.

Insider
Är en person som har kunskap eller information som kan ha kurspåverkan. Det kan tex vara någon som arbetar i bolaget eller en nära anhörig.

Instrument
Det är ett samlingsnamn för olika typer av finansiella instrument tex aktie, obligation, option mfl.

Insynsperson
En person som har insiderinformation måste förhålla sig till ett regelverk när de handlar aktier i bolaget.

Investmentbolag
Ett investmentbolag äger aktier i andra aktiebolag.

J

JEK
Står för Justerat eget kapital

Juridiska personer
Är en person är ett företag eller en organisation som har rätt ingå avtal, ta på sig skulder eller öga tillgångar.

Justerat eget kapital
Är ett företags aktiekapital och vinster.

K

Kapitalförsäkring
En placeringsform där du gex kan välja traditionell förvaltning.

Kassaflödesanalys
Används för att bedöma en akties värde genom att titta på bolagets kassaflöde.

Klagomålsansvarig
Är den person på en bank eller fondkommissionär som hanterar klagomål från deras kunder.

Kombinerad emission
Är när en fondemission och nyemission genomförs samtidigt.

Konkurs
När ett företag eller en privatperson inte kan betala sina skulder nu eller lång tid framöver.

Kontantemission
Då ska pengarna sättas in på ett särskilt konto som avser nyemissionen.

Konvertering
Kallas det när du byter konvertibler till aktier.

Konverteringskurs
Aktiekursen som konvertiblerna avräknas mot.

Konvertibel
Det är ett skuldbrev.

Konvertibelt skuldebrev
Är ett skuldebrev som är utgivet av ett företag som kan konverteras om till aktier i bolaget.

Kurs
Priset på en aktie.

Köpkurs
Det högsta pris som en köpare är villig att betala för en aktie.

Köpnota
En avräkningsnota vid ett aktieköp.

Köpoption
Är ett värdepapper där innehavaren har rätt men inte är skyldigt att köpa till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt.

Köporder
Order från kund att köpa aktie eller annat värdepapper.

L

Landsfond
En fond som har aktieplaceringar i ett visst land.

Likvidation
När ett företg upphör med verksamheten och det kapital som finns delas upp mellan ägarna.

Likviddag
Den dag då betalning sker från köp eller försäljning. .
Limit
Gräns

Limitering

När man sätter en högsta eller lägsta gräns vid köp eller sälj av ett värdepapper.

Lock up
Är när större aktieägare förbinder sig om att inte sälja aktier under en viss tid.

Lösenpris
Vid det pris som innehavaren till en option har rätt att köpa eller sälja.

M

Marginal
Visar ett företags lönsamhet i förhållande till dess omsättning.

MACD
Moving Average Convergence Divergence är en handelsstrategi som mäter sambandet mellan olika linjer på ett diagram.

Marknadsrisk
På finansmarknaden finns marknadsrisk och det kan tex vara konjunktur, räntor, världshändelser mm

Mest omsatta
Kallad de mest handlade aktierna.

Minimicourtage
Lägsta avgifter för sälj eller köp av aktier.

Mäklarfirma
Mäklarfirma inom finans, de utom bankerna som hjälper kunder med placeringsrådgivning.

N

NAV
Net Asset Value

NGM
Nordic Growth Market, Svensk marknadsplats för aktier.

Nollkupongare

Är en obligation där man får ränta först när den löses in.

Nominellt belopp
Det belopp innehavaren av ett räntebärande värdepapper är garanterad förutsatt att utställaren inte går i konkurs.

Nordiska listan
OMX börslista för noterade aktier.

Nya Marknaden
En handelsplats där mindre bolags aktier handlas.

Nyemission
När ett aktiebolag ger ut ger ut nya aktier och befintliga och eller nya aktieägare får möjligheten att teckna. Detta gös när bolaget behöver få in pengar för att tex finansiera en expansion eller hjälpa bolaget i svår ekonomisk sitation.

Nyemitterad aktie
Aktie vid en nyemission.

O

O-listan
En tidigare lista över över mindre och medelstora bolag.

Obligationsfond
Fond som placerar i räntebärande värdepapper.

Observationslista
En noteringslista för aktier.

Omsättning
Ett företags omsättning är den totala försäljningen under en viss period.

Omvänd split
När flera aktier blir en aktie.

OMX-index
Ett index där de 30 mest omsatta aktierna ingår.

Orderdjup
Visar hur många aktier som köpare och säljare vill handla samt till vilka kurser.

Outperform
Det betyder att aktien skall gå bättre än index..

P

P/e-tal
PE står för Price/Earnings, det är ett nyckeltal där man tar aktiekursen delat med bolagets vinst per aktie.

Penningmarknadsfond
Det är en fond som placerar i räntebärande värdepapper med kort löptid.

Placerarindex
Det är ett aktieindex där alla aktier har samma vikt. En förändring för ett företag med lågt börsvärde har samma påverkan som ett företag med högre börsvärde.

Portföljtänkande
En strategi när man skall förvalta en summa pengar. Det går ut på att sprida riskerna med olika investeringar och inte satsa allt på ett och samma kort.

Preferensaktier
Det är en aktie som har företrädesrätt framför andra aktier vid utdelning och likvidation.

Premieobligation
Det är en typ av statsobligation som ges ut av riksgälden. Istället för att betala ut ränta läggs räntan i en pott som sedan lottas ut vid olika dragningar.

Private placement
Det är när man tecknar aktier i ett bolag som inte är marknadsnoterat.

Privatobligation
Obligationer som främst är avsedda för privatpersoner.

Projektbolag
Det är ett bolag som befinner sig i en tidig fas i utvecklingen med en produkt eller tjänst som ännu inte finns på marknaden.

Prospekt
Det är en handling som innehåller information om det finansiella instrumentet, dess egenskaper och information om företaget som ger ut det finansiella instrumentet samt företagets ekonomiska ställning.

R

Reaförlust
Reaförlust uppstår när en tillgång säljs för mindre än den köptes för.

Realränta
Den ränta du får om man räknar bort inflationen.

Realränteobligation
Det är en obligation som ger en fast ränta samt en ersättning som beror på inflationen under obligationens löptid.

Reavinst
Reavinst är motsatsen till Reaförlust och uppstår när en tillgång säljs för mer ön den köptes för.

Regionsfond
Fond med placeringar i en viss region.

Resultaträkning
Visar en verksamhets intäkter och utgifter över en viss period, vilket ger resultatet för perioden.

Riktad emission
Nyemission som är riktad till en viss grupp.

Riktkurs
Är den kurs som analytikerna tycker att en viss aktie borde stå i och vara värd.

Riskaversion
Är en person som inte är beredd att ta risker utan att få stor möjlig kompensation för det.

Riskkapital
Kallas det kapital som riskeras vid investeringar.

Riskpremie
Är den extra avkastning som ges på aktiemarknaden jämfört med den riskfria räntan.

RSI (Relative Strength Index) Indikator inom teknisk analys.

Råvarufond
Råvara är ett samlingsnamn för många olika produkter som guld, bensin, kaffe och aluminium och många fler.

Räkenskapsår
Perioden som ett bolags redovisning omfattar.

Räntabilitet
Avkastningsförmåga och lönsamhet.

Röstlängd
Förteckning över alla de som har rösträtt på en bolagsstämma, den visar också hur många röster varje deltagare har.

Röstvärde
Är det antal röster som en aktie representerar vid bolagsstämman.

S

SAX
Stockholmsbörsens datoriserade handelssystem.

SAX-index
Heter numera OMX Stockholm.

SBI-listan
Heter numera NGM och är ett alternativ för bolag som inte får eller vill noteras på Stockholmsbörsen.

Scalping
Scalping är en är en strategi inom trading som fokuserar på att göra små vinster under dagar, veckor eller månader som i slutändan läggs ihop till en förhoppningsvis större vinst.

Schablonmetoden
En metod för att beräkna anskaffningsvärde av aktier i samband med deklaration.

Sektorisering
Det är när större aktieplacerare väljer att placera sina pengar i aktier inom en viss typ av sektor oavsett i vilket land aktierna är noterade.

Sektorrotation
En sektorrotation på börsen är när fonder och andra stora finansiella aktörer börjar investera och köpa mer aktier i en viss typ av bolag i en sektor och säljer i andra sektorer.

Senast betalt
Senaste betalkurs som noterats för en viss aktie.

Sharpe-kvot
Den avkastning en förvaltare uppnått i förhållande till den tagna risken.

Skatteplanering
Att aktivt planera för att betala lägsta möjliga skatt.

Slutkurser
Köp och säljkurser som gäller när börshandeln stängs för dagen.

Småorderbok
Handel för färre aktier som inte uppnår en hel börspost.

Soliditet
Mäter företagets ekonomiska styrka och är företagets företagets egna kapital i förhållande till tillgångarna.

Specialfonder

Fonder som har en speciell inriktning.

Split
När en aktie blir till flera aktier.

Spotlight stock market
Spotlight stock market eller som det tidigare va kallat “Aktietorget” är en oreglerad marknadsplats för handel med aktier i Sverige.

Stamaktie
Kallas de vanliga A och B aktierna. .

Stockholms Fondbörs
Tidigare namn på Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsen
Den officiella handelsplatsen för börsnoterade aktier.

Stop loss
En säljorder som aktiveras vid en viss förutbestämd nivå.

Sverigefond
Fond med placeringar i Svenska aktier.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Arbetar för att främja sparande i aktier och andra värdepapper.

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund
Riktar sig mot yngre personer för att sprida kunskap och förståelse för aktier och sparande.

Säljkurs
Lägsta kurs som någon är villig att sälja en aktie för.

Säljnota
Avräkningsnota för försäljning.

Säljoption
Ett slags värdepapper som ger innehavaren rätt men inte skyldighet att sälja underliggande tillgång tex en aktie under en viss period till ett visst pris.

Säljorder

Uppdrag vid försäljning av aktier.

T

Teckningskurs
Priset för en aktie vid en nyemission.

Teckningsoption
Den ger innehavaren rätt men inte skyldighet att teckna en aktie till ett visst förutbestämt pris under en viss period.

Teckningsrätt
Ger rätt att teckna aktier vid en nyemission.

Teckningstid
Det är den tid man har rätt att teckna aktier vid en nyemission eller börsintroduktion.

Teknisk aktieanalys
En analys där man tittar på kursutvecklingen och omsättningen för aktien.

Tendens
Allmän kursutveckling på börsen.

TIA
Tvångsinlösen aktie. Det innebär att du som minoritetsägare kan tvingas att sälja dina aktier.

Tillväxtföretag
Ett företag där omsättningen ökar mer än i andra företag.

Timing
Att försöka sälja och köpa vid rätt tid.

Totalindex
Det är ett mått på den allmänna börsutvecklingen.

Tunn handel

En aktie som inte handlas så ofta.

Tvångsinlösen
När en aktieägare har mer än 90 procent av aktierna i ett bolag kan tvångsinlösen begäras.

U

Udda aktier
En aktiepost som är mindre än en hel börspost.

Underliggande vara
Det som ligger till grund för en option.

Underperform
Kallas det som går sämre än index.

Uppköpsbud
När det läggs ett bud på samtliga aktier i ett bolag.

Utdelning
Det är när en del av bolagets vinst delas ut till dess aktieägare.

Utlandsregistrerad fond
Det är en fond som är registrerad utomlands på grund av skatteskäl.

Utländskt depåbevis
Utländska aktier som är noterade i Sverige är det via depåbevis.

V

VP-avi
Det är ett meddelande från VPC till aktieägaren när det är förändringar på VP kontot.

VP-konto

Värdepapperskonto.

VP-systemet Värdepapperssystem.

VPC
Värdepapperscentralen, de har som uppgift att registrera all handel med värdepapper.

Värdepapper
Gemensam beteckning för aktier, optioner, obligationer mfl.

Värdepapperscentralen
Är det bolag som sköter företags aktieböcker dom är ansluta till VP systemet. De hanterar aktieägarnas konton och förmedlar utdelning bland annat.

W

Warranter
En warrant är en option som är kopplad till en underliggande tillgång. Warranten innehåller en hävstång, vilket gör att värdet förändras snabbare och produkten har därmed högre risk.

X

Xact-OMX Börshandlad fond.

Årsredovisning
En årsredovisning är en sammanställning av det gångna räkenskapsåret.

Återköp
Om ett företag vill minska utestående aktier finns möjlighet att köpa tillbaka aktier från de aktieägare som är villiga att sälja.

Nyckeltal - Aktieskolan

NYCKELTAL

Nyckeltal kan delas in i olika mått

Exempel på nyckeltal är vinstmarginal, likviditet, P/E-tal och soliditet men även styckkostnad, handläggningstid och personalomsättning. Gröna nyckeltal med inriktning på miljö har också blivit vanligare på senare tid.

Nyckeltal kan delas in i olika typer av mått:

  • Finansiella mått
  • Verksamhetsmått
  • Lönsamhetsmått

Vanligt förekommande i analyser

Nyckeltalen fungerar ofta bra som övervakningsindikatorer och ger underlag för analys och beslut till företagsledningen.

Utomstående analytiker använder också nyckeltal för att göra diverse bedömningar.

Nyckeltalens olika värden gäller i olika branscher

För olika branscher gäller olika värden beroende på vilket nyckeltal det gäller. Vinstmarginalen för exempelvis detaljhandeln är vanligtvis lägre än för fastighetsbolag.

Här presenteras några vanliga nyckeltal. Med marginalmått avses olika resultatmått uttryckta i procent av omsättningen. Observera att det kan finnas små variationer vad gäller nyckeltal. Kontrollera för säkerhets skull i bolagets årsredovisning vilken definition företaget använder sig av.

Klicka på nyckeltalet för att hoppa till definitionen.

Bruttomarginal

Brutto betyder före eller utan avdrag. Begreppet bruttovinst betyder vinst med avdrag för direkta kostnader, men utan avdrag för indirekta kostnader som exempelvis försäljnings- och administrationskostnader, forskning och utveckling samt även räntor och skatt. I handelsföretag åsyftas försäljningsintäkter minus inköpskostnader och i industriföretag försäljningsintäkter minus direkta tillverkningskostnader.

Bruttoresultatet brukar vara det första delresultatet i en resultaträkning, därav uttrycket brutto: före (resterande) avdrag. Som en följd av detta brukar bruttomarginalen vara relativt hög.

Bruttoresultat = försäljningsintäkter – kostnad för sålda varor

Bruttomarginal = bruttovinst / omsättning

Bruttomarginal är mest användbar i handelsföretag eller industriföretag dvs företag som säljer varor (i motsats till exempelvis tjänsteföretag) eftersom nyckeltalet visar marginalen efter just de grundläggande varukostnaderna.

Exempel

Omsättning

5 000 000

Kostnader för sålda varor och tjänster

3 000 000

Bruttoresultat

2 000 000

Bruttomarginal: 2 000 000 / 5 000 000 = 0,4 = 40 %

Rörelsemarginal

Resultatet från själva rörelsen kallas för rörelseresultat. Efter att från bruttoresultatet dragit av forsknings- och utvecklingskostnader, försäljnings- och administrationskostnader samt övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader etc. erhålles ett s.k. rörelseresultat. Det enda som inte dragits ifrån ett rörelseresultat är i princip finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal = rörelseresultat / omsättning.

Exempel

Omsättning

5 000 000

Kostnader för sålda varor och tjänster

3 000 000

Bruttoresultat

2 000 000

Forskning och utveckling

700 000

Försäljnings- och administrationskostnader

 

500 000

Övriga rörelseintäkter och kostnader

100 000

Rörelseresultat

700 000

Rörelsemarginal: 700 000 / 5 000 000 = 0,14 = 14 %

Vinstmarginal

Vinstmarginalen kan definieras på olika sätt. De vanligaste definitionerna är som följer.

  • Resultat före finansiella kostnader / omsättning
  • Årets resultat efter skatt / omsättning

Anledningen till att man ibland vill redovisa vinstmarginal exklusive finansiella kostnader (ränta etc) beror på att själva finansieringen av bolaget då inte påverkar nyckeltalet.

Exempel

Resultat före finansiella kostnader

Omsättning

5 000 000

Kostnader för sålda varor och tjänster

3 000 000

Bruttoresultat

2 000 000

Forskning och utveckling

700 000

Försäljnings- och administrationskostnader

 

500 000

Övriga rörelseintäkter och kostnader

100 000

Rörelseresultat

700 000

Finansiella intäkter

50 000

Resultat efter finansiella intäkter

750 000

Vinstmarginal: 750 000 / 5 000 000 = 0,15 = 15 %

 

Resultat efter skatt

Omsättning

5 000 000

Kostnader för sålda varor och tjänster

3 000 000

Bruttoresultat

2 000 000

Forskning och utveckling

700 000

Försäljnings- och administrationskostnader

 

500 000

Övriga rörelseintäkter och kostnader

100 000

Rörelseresultat

700 000

Finansiella intäkter

50 000

Finansiella kostnader

100 000

Resultat efter finansiella poster

650 000

Skatter (26,3 %)

170 950

Resultat

479 050

Vinstmarginal: 479 050 / 5 000 000 = 0,09581 = 9,6 %

Räntabilitet

Beskriver resultat i förhållande till investerat kapital, kan också beskrivas som företagets förmåga att ge avkastning på företagets kapital. För räntabilitetsberäkningar är det vanligen olika resultatmått före bokslutsdispositioner och skatt som är utgångspunkten. Detta för att erhålla mått som är mer jämförbara då bokslutsdispositioner och skatt inte representerar prestationer eller resursförbrukning.

Det finns flera typer av räntabilitet.

  • Räntabilitet på totalt kapital = resultat före finansiella kostnader / totalt kapital
  • Räntabilitet på sysselsatt kapital= resultat före finansiella kostnader / genomsnittligt sysselsatt kapital
  • Räntabilitet på eget kapital = resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital
  • Räntabilitet på eget kapital efter skatt= årets resultat efter skatt / justerat eget kapital

Sysselsatt kapital = Totala tillgångar med avdrag för räntefria skulder. Sysselsatt kapital är den del av kapitalet som finansierats av räntekrävande kapital.

Totalt kapital = balansomslutning

Justerat eget kapital = JEK = eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. Observera att ibland ingår eget kapital-delen av obeskattade reserver i eget kapital i redovisningen vilket gör att JEK = eget kapital. Kontrollera vad som gäller för ditt bolag.

Soliditet

Anger hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Indikerar hur känsligt bolaget är för ränteförändringar och uttrycks i procent.

Soliditet = eget kapital / total kapital

Exempel

Det egna kapitalet i ett bolag är 3 miljoner kronor och den totala balansomslutningen är 7 miljoner kronor. Soliditeten blir då 3 / 7 = 0,429 = 42,9 %.

Likviditet

Med begreppet likviditet åsyftas en organisations kortsiktiga betalningsförmåga.

Likvida medel är de kontanter som ett bolag har tillgängliga och kan vara allt från kontanter i kassan till medel insatta på plusgiro, bankgiro, bankkonton etc. En god betalningsförmåga vad gäller leverantörsskulder, moms, skatt etc är viktigt för att bolagets verksamhet fortlöpande skall kunna bedrivas. Om vissa inbetalningar är försenade och kassan begränsad kan det leda till betalningsproblem. Ett visst överskott i kassan är alltså fördelaktigt samtidigt som en för stor kassa är överflödig då pengarna skulle kunnat användas på ett bättre sätt, exempelvis till nyinvesteringar, placeras på ett konto med bättre bankränta eller delas ut till aktieägarna.

Omsättningstillgångar = tillgångar avsedda att omsättas eller förbrukas = kassa och bank men även varulager, kundfordringar samt kortfristiga placeringar.

Likvida medel = bolagets penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: Kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc.

Kortfristiga skulder = exempelvis skatteskulder, moms, leverantörsskulder, källskatt för personalens löner etc.

Kassalikviditet= omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten / kortfristiga skulder

Balanslikviditet= omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Om kassalikviditeten är större än 100 % visar det på att betalningsförmågan är större än utbetalningarna medan ett tal mindre än 100 % indikerar att de kortsiktiga utbetalningarna är större än betalningsförmågan.

Exempel

Ett bolag har kassa, plusgiro, bankgiro och bankkonton samt kundfordringar värda 3 miljoner kronor. De kortfristiga skulderna i form av leverantörsfakturor, moms, källskatt etc uppgår till 2 miljoner kronor.

Kassalikviditeten blir då:

3 000 000 / 2 000 000 = 1,5 = 150 %.

Svar: Kassalikviditeten hos bolaget är 150 %. Bolaget har alltså ett kortsiktigt överskott på 50 % av värdet på alla kortfristiga skulder när de är betalda.

Skuldsättningsgrad

Ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till justerat eget kapital. En skuldsättningsgrad på över 1 betyder att skulderna är större än det egna kapitalet och en hög skuldsättningsgrad tyder på mer risk hos bolaget. En hög skuldsättningsgrad innebär också en låg soliditet.

Skuldsättningsgrad = S/E = (skulder + skatt på obeskattade reserver) / (eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för skatt)

Exempel

Skulderna hos ett bolag uppgår till 4 miljoner kronor och det egna kapitalet till 2,5 miljoner kr. För enkelhetens skulle antar vi att det inte finns några obeskattade reserver. Totalt kapital blir då 6,5 miljoner. Skuldsättningsgraden blir 4 / 2,5 = 1,6 = 1,6 ggr.

Kapitalomsättningshastighet

Försäljning i förhållande till totalt kapital (eller det genomsnittliga sysselsatta kapitalet). Visar hur effektivt företaget använder kapitalet. Tänk på att tjänsteföretag vanligtvis har högre kapitalomsättningshastighet än exempelvis handelsföretag pga att tillgångarna är mindre.

Kapitalets omsättningshastighet = KOH = omsättning / totalt kapital

Exempel

Omsättningen hos ett företag är 6 miljoner kr (exkl. moms) och den totala balansomslutningen är 3,5 miljoner kr. Kapitalets omsättningshastighet blir då 6 000 000 / 3 500 000 = 1,71 = 1,7 ggr.

Räntäckningsgrad

Anger företagets förmåga att täcka sina finansiella kostnader (räntor etc). En räntetäckningsgrad på över 100 % innebär att bolagets resultat räcker till för att täcka de finansiella kostnaderna och om den är under 100 % innebär det att företaget går med förlust då resultatet inte räcker för att täcka de finansiella kostnaderna. Anges i procent eller ggr.

Räntetäckningsgrad = resultat efter finansiella intäkter / finansiella kostnader

Exempel

Resultat före finansiella poster hos ett bolag är 1,5 miljoner. De finansiella intäkterna är 200 000 kr och de finansiella kostnaderna är 600 000 kr.

Räntetäckningsgraden = (1 500 000 + 200 000) / 600 000 = 2,83 ggr.

Riskbuffert

Nyckeltalet visar skillnaden mellan avkastning på totalt kapital och skuldräntan mätt i procentenheter. Om riskbufferten är positiv visar det hur mycket avkastningen på totalt kapital kan minskas eller hur mycket skuldräntan kan höjas.

Riskbuffert för totalt kapital = avkastning på totalt kapital – skuldränta

Exempel

Avkastning på totalt kapital: 6,3 %

Skuldränta: 4,5 %

Riskbuffert = 6,3 – 4,5 = 1,8 %

För att förbättra riskbufferten måste antingen avkastningen på totalt kapital höjas eller skuldräntan sänkas.