Utdelning – allt du behöver veta om aktieutdelning [VIDEO] 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

FRÅGOR & SVAR

Vad är utdelning?

Aktieutdelning är en del av en företags vinst som delas ut till aktieägarna. Den betalas vanligtvis i form av kontanter eller ytterligare aktier och är ett sätt för företaget att belöna aktieägare och visa dess lönsamhet.

Aktieutdelning är en viktig faktor för investerare eftersom den kan ge en stabil inkomstkälla och signalera företagets hälsa och tillväxt. Utdelningen beslutas vanligtvis av företagets styrelse och kan variera över tid beroende på företagets resultat och strategi. En del investerare väljer specifikt aktier baserat på deras utdelningshistorik och utdelningsandel i förhållande till aktiekursen.

Styrelsen bestämmer hur stor utdelningen blir

Styrelsen i ett företag har en central roll när det gäller att föreslå och besluta om utdelningen till aktieägarna. Det är vanligtvis styrelsen som föreslår storleken på utdelningen till årsstämman, som sedan beslutar om den. 

Om årsstämman önskar en högre utdelning än vad styrelsen har föreslagit, brukar styrelsen vanligtvis ha avgörandet på grund av sin djupare insikt i bolagets verksamhet.

Historiskt sett har den genomsnittliga direktavkastningen legat på cirka 3-4 procent av det investerade kapitalet, även om detta kan variera mellan olika företag. Till exempel, om du investerar 10 000 kronor i ett företag med en direktavkastning på 3 procent, skulle detta innebära en förväntad utdelning på 300 kronor per år. Denna utdelning är föremål för kapitalskatt, om den inte kvittas mot en förlust.

Utdelning och aktieutdelning process

Processen vid en aktieutdelning

Vid en aktieutdelning följer vanligtvis följande process:

  1. Styrelsens beslut: Styrelsen i ett företag beslutar om utdelningen, vanligtvis baserat på bolagets ekonomiska resultat och framtidsutsikter.

  2. Kommunikation till aktieägarna: Informationen om utdelningen, inklusive datum för ex-dag, avstämningsdag och utbetalningsdag, kommuniceras till aktieägarna genom företagets hemsida, pressmeddelanden eller andra officiella kanaler.

  3. Ex-dag: Ex-dagen är den första dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning. Köpare av aktier efter ex-dagen får inte längre rätt till den kommande utdelningen.

  4. Avstämningsdag: Avstämningsdagen är den dag då bolaget avgör vilka som är berättigade till utdelningen. Endast de som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen kommer att få ta del av utdelningen.

  5. Utbetalningsdag: Det är på utbetalningsdagen som pengarna faktiskt överförs till aktieägarnas konton eller betalas ut i form av checkar eller direktinsättningar.

Under denna process är det viktigt för aktieägare att vara medvetna om att det kan finnas variationer i tidpunkterna för dessa dagar beroende på olika faktorer såsom helgdagar eller valutan som används. Det är också viktigt att följa bolagets officiella meddelanden och pressmeddelanden för att hålla sig informerad om utdelningsprocessen för varje specifik aktie.

Årsstämmodag

Vid årsstämmodagen fattar styrelsen beslut om utdelningens storlek och om den över huvud taget ska ske. Det är en viktig dag för aktieägare, eftersom det är på årsstämmodagen som aktien handlas med rätt till utdelning.

För att få ta del av utdelningen måste en aktieägare äga aktien när börsen stänger på årsstämmodagen. Alla som då finns registrerade i aktieboken kommer att få utdelning, oavsett hur länge de ägt aktierna.

Det viktigaste att komma ihåg är att aktieägaren måste inneha aktierna vid börsens stängning dagen innan ex-dagen för att ha rätt till utdelning. Det är alltså vid börsens stängning dagen innan ex-dagen som äganderätten till aktierna avgörs för utdelningen.

X-dag

X-dagen, som vanligtvis inträffar dagen efter årsstämman, står för ”exklusiv utdelningsdag”, vilket innebär att aktien handlas utan rätt till utdelning. Det är dagen då äganderätten till utdelningen fastställs, och aktien handlas utan den rättigheten.

I teorin skulle aktiekursen borde sjunka med motsvarande belopp som utdelningen på X-dagen, eftersom nya köpare inte längre har rätt till den kommande utdelningen. Detta fenomen är känt som ”utdelningens avskiljningsdag”.

När aktiepriset går ner på X-dagen kan det också resultera i att förhållandet pris/vinst (P/E-talet) sjunker. Det är viktigt att vara medveten om detta när man analyserar aktiekursens rörelser och dess påverkan på fundamentala mätvärden.

Avstämningsdag

På avstämningsdagen kontrollerar EuroClear vilka som var ägare till aktierna vid stängning dagen innan X-dagen. Denna dag är avstämningsdagen viktig eftersom den avgör vilka aktieägare som berättigas till utdelningen. Avstämningsdagen inträffar vanligtvis tre bankdagar efter årsstämmodagen. Detta beror på eventuella eftersläpningar i systemet och det tar några dagar innan informationen om aktieägandet registreras och bekräftas.

Utdelningsdag

Utdelningsdagen är dagen då utdelningen faktiskt betalas ut till aktieägarna. Vanligtvis sker detta tre bankdagar efter avstämningsdagen. Det är då aktieägarna som har rätt till utdelningen får den direkt i form av kontanter eller genom insättning på deras konto.

Exempel:

Aktiekursen står i 145 kr och utdelningen har bestämts till 5 kr/aktie. Kalle köper 100 aktier en timme innan börsen stänger på årsstämmodagen, man skulle kunna se det som att han har köpt både aktiekurs och utdelning.

På morgonen på X-dagen säljer han sina aktier men har rätt till utdelning eftersom han ägde aktierna när börsen stängde på måndagen. När börsen öppnar på X-dagen ser säljare och köpare till att kursen faller lika mycket som utdelningen, dvs 5 kr/aktie, eftersom bolaget nu är värt fem kronor mindre per aktie då dessa pengar kommer att försvinna ut ur bolaget när de delas ut. Aktien står då i 140 kr/st.

Att tänka på

I detta exempel har Kalle egentligen inte gjort någon förtjänst eftersom aktien har sjunkit lika mycket som utdelningen han kommer att få. Observera dock att aktiekursen i praktiken kan förändras på ett annat sätt, exempelvis att den inte riktigt sjunker lika mycket som den borde i teorin.

Skilj alltså på X-dag (den dag då aktien handlasutan rätt till utdelning) och själva utdelningsdagen (dagen då utdelningfaktiskt sker).

Utdelning och aktieutdelning

6 tips för dig som vill investera i utdelningsaktier

Bolag som delar ut mycket pengar eller har en stabil utdelningshistorik kallas ofta för utdelningsaktier. Här kan du se utdelningsaktierna med högst utdelning!

Bolagen har ofta en utdelningspolicy

Ett problem med själva idén att ha en utdelningspolicy är just att bolaget bör hålla sig till den. En avvikelse kan leda till negativa konsekvenser för bolagets aktiekurs. Låga utdelningar är exempelvis bra om företaget har mycket skulder eller ett stort investeringsbehov. 

Företag i tillväxtfas kanske inte har samma önskan att dela ut kapital till aktieägarna som ett färdigväxt mer stabilt bolag i en mogen marknad har. Tillväxtföretag har oftast en strävan att använda kapitalet till fortsatt utveckling, forskning samt expansion. Detta gör att det är vanligare med ingen utdelning alls hos mindre företag.

Utdelnings betraktas ofta som något bra

De flesta forskare förefaller vara överens om att utdelningar påverkar marknadens syn på företaget och anledningen är den så kallade ”Cash flow signaling hypothesis”. Utdelningar ger helt enkelt signaler till investerare och marknaden. 

En högre utdelning betraktas vanligtvis som något bra och ger positiva signaler inför framtiden, medan en lägre utdelning sänder signaler som kan tyda på en mer problemfylld framtid. Det finns också rapporter som visat att en höjd utdelning brukar följas av bättre resultat efterföljande år. Vanligtvis strävar aktiebolaget efter att hålla jämna utdelningar utan att tvingas sänka dem.

Vissa bolag har noterade preferensaktier som generellt ger en hög och förbestämd utdelning till sina aktieägare.

Kan bli kandidater till uppköp

Ett företag med en sparsam utdelning bygger lätt upp en stor kassa och riskerar då att bli uppköpt av konkurrenter, denna risk är störst om det inte finns tydliga storägare som har ett övertag i aktien. 

Kritik har riktats mot att vissa grupper av riskkapitalister samt hedgefonder har ett kortsiktigt perspektiv i sitt ägande, med krav på höga utdelningar som inkasseras. Sedan säljs aktierna när kassorna är relativt tömda. Detta kan leda till problem för företaget när en lågkonjunktur står för dörren.

Överlikviditet om kapital inte investeras eller delas ut

Om en överlikviditet föreligger, dvs om bolaget har en stor kassa, kan det finnas incitament att dela ut en stor del av detta till aktieägarna. Nackdelen är att felaktiga signaler kan sändas till marknaden och oftast eftersträvas just därför en jämn utdelningspolicy. Ekonomen John Lintner menar att den optimala utdelningspolicyn är små ökningar i en jämn takt varje år, även om resultatet ökar markant. På så sätt upplever aktieägarna att ledningen har råd att hålla en jämn utdelningsnivå, även om resultatet skulle minska.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.