P:E-tal

P/E-tal – vad är det? [Räkneexempel]

Vad betyder P/E-tal?

P/E-talet eller pris/vinst-talet är ett nyckeltal som visar förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst per aktie. Det används för att bedöma om aktien är högt eller lågt värderad jämfört med företagets vinst. Ett högt P/E-tal kan indikera att aktien är övervärderad, eller att investerare förväntar sig hög tillväxt i framtiden.

Hur fungerar P/E-talet?

När vi diskuterar ”vinst” inom företagsekonomi, avser vi bolagets nettoresultat, ej den vinst en aktieägare kan göra vid försäljning av aktier. Viktigt är att särskilja mellan ”vinst/resultat” och ”utdelning”. ”Resultat” (på engelska ”earnings”) syftar på företagets vinst eller förlust, medan ”utdelning” (”dividends”) är den del av vinsten som betalas ut till aktieägarna.

Observera terminologiskillnaden mellan amerikansk och brittisk engelska: i USA betyder ”earnings” vinst eller resultat, medan det i Storbritannien även kan innebära intäkter eller avkastning.

Fördelar med P/E-tal

Nackdelar med P/E-tal

PE-tal räkneexempel

Ett företags aktie kostar 137 kr/st. Företagets resultat är 11 kr/aktie.

P/E = pris/vinst

137 / 11 = 12,45

Företagets P/E är alltså ungefär 12,5.

Varför är PE-talet intressant i en aktieanalys?

För att undersöka detta lite närmare kan man ställa sig följande fråga: Hur mycket avkastning per år är rimligt att begära för en investering? Som jämförelse kan nämnas att en normal insättningsränta på bank brukar ligga någonstans mellan 0-8 procent och för aktier mellan 0-15 procent beroende på vilken konjunktur man befinner sig i.

Eftersom aktieutdelningen brukar vara mellan 30-60 procent av företagets resultat kan man tänka sig följande scenario för att räkna ut vilket P/E-krav (investering i förhållande till vinst) man bör ha på sin aktie.

Exempel

Förutsätt att aktien kostar 100 kr/st samt att kursen är oförändrad under året. Utgångspunkten är alltså vinsten samt utdelningen.

Låg vinst och låg utdelning

Låg utdelning med 1 procent av aktiens värde, dvs 1 kr/aktie. Anta att utdelningen är i det lägre intervallet med 30 procent av vinsten.

Hur stor blir då vinsten?

Utdelning = vinst × procentuell storlek på utdelning

Vinst = earnings = 1 / 0,3 = 3,33 kr/aktie

Hur stort blir P/E-talet?

Price / Earnings = 100 / 3,33 = 30

Svar: P/E-talet blir 30.

Hög vinst och hög utdelning

Hög utdelning med 15 procent av aktiens värde, dvs 15 kr/aktie. Anta att utdelningen är hög och motsvarar 70 procent av vinsten.

Vinsten blir:

Vinst = 15 / 0,7 = 21,43 kr/aktie.

P/E talet blir:

100 / 21,43 = 4,7

Svar: P/E-talet blir ungefär 5.

Såhär räknar du ut "E" i P/E-talet

I videon här nedanför visas hur du räknar ut E=earnings per share eller på svenska Vinst per aktie.

PE-tal

Genomsnittlig avkastning bankränta

Sedan 1980 har den genomsnittliga bankräntan legat på omkring 5 procent, vilket innebär en årlig avkastning på cirka 5 kronor för varje hundra kronor som sätts in. Baserat på detta kan vi härleda ett genomsnittligt P/E-tal (pris/vinst-tal) för bankkonton.

Om vi använder samma logik som för aktier, blir P/E-talet för ett bankkonto i detta exempel 20, uträknat som 100 dividerat med 5. Med denna utgångspunkt kan ett P/E-tal rimligen antas vara mellan 5 och 30 för att en investering ska anses vara attraktiv, med 20 som en riktpunkt från ett banksparandeperspektiv.

Generellt sett anses ett P/E-tal mellan 10 och 20 vara inom normalintervallet. Ett P/E-tal över 25 kan dock signalera om möjlig övervärdering jämfört med företagets vinst, vilket är en viktig faktor att beakta vid värdering av investeringar. P/E-talet är alltså ett centralt mått för att bedöma ett företags värdering.

Desto högre PE-tal - desto mindre utdelning?

Ett högre P/E-tal (pris/vinst-tal) indikerar ofta att utdelningen man får i relation till priset på aktierna är lägre. Detta kan tolkas som att marknaden har stor tillit till företagets framtidsutsikter eller att företaget möjligen är övervärderat.

Med ett ökat P/E-tal förlängs den tid det tar att återvinna de investerade pengarna utifrån företagets nuvarande vinstnivå. P/E-talet kan även ses som en indikator på antalet år det skulle ta att tjäna in hela börsvärdet baserat på nuvarande vinst.

Historiskt genomsnitt av PE-tal

Genomsnittligt PE-tal

Det historiska genomsnittet för P/E-talet på börsen har legat runt 14-16. Aktieanalytiker lyfter ofta fram P/E-talet som en viktig indikator; ett tal över 20 kan signalera att det är dags att vara försiktig, medan ett tal under 10 kan indikera att en aktie är köpvärd. Det är dock viktigt att komma ihåg att P/E-talet är endast ett verktyg bland många andra vid aktieanalys.

Under IT-bubblan nådde vissa aktiers P/E-tal extremt höga nivåer, upp till över 1000. Även idag finns det företag på Stockholmsbörsen med P/E-tal över 100. Även om P/E-talet är en nyttig indikator, bör man inte lägga alltför stor vikt vid den enskilt. Ett företags vinstutsikter kan förbättras nästa år, vilket skulle normalisera P/E-talet.

Företag kan bli övervärderade, med för höga aktiekurser, av flera skäl. Ofta beror det på förväntningar om framtida vinster, där marknaden tror att företaget kommer att generera betydande inkomster framöver.

P/E-talets intervaller

Följande grova riktlinjer är tillämpliga för P/E-tal. Kom dock ihåg att marknader, branscher och företag uppvisar olika P/E-tal beroende på vilken konjunktur som gäller. En konjunktur på väg in i en bubbla kan uppvisa förhöjda P/E-tal så det är väsentligt att jämföra med rådande klimat.

 • P/E < 10 Aktien är undervärderad, eller så är vinsterna oväntat högre än förra året och aktiekursen har inte hunnit justera sig uppåt.
 • 10 < P/E < 18 Oftast normala värden för aktier.
 • 18 < P/E < 25 Aktien kan vara övervärderad eller så förväntar sig marknaden högre framtida tillväxter, exempelvis om det är ett tillväxtföretag.
 • P/E > 25 Risk för att aktien är övervärderad, alternativt mycket stora vinster förväntas i framtiden.

Det finns ett flertal faktorer och variabler som bör användas som grund vid bedömning av ett P/E-tal.

 • Framtida vinstutsikter
 • Vinstens tillväxttakt
 • Risk
 • Bransch
 • Rådande konjunktur
 • Är företaget konjunkturkänsligt?

Viktigt att tänka på vad gäller P/E-tal

P/E-talet kan variera mellan olika branscher. Det är alltså lätt att låta sig luras av att en aktie ser ”köpvärd” ut pga att P/E-talet är lågt, men det kanske är normalt för den branschen. Jämför alltså P/E-tal mellan olika branscher och helst med liknande tillväxt. Branscher som är mer mättade kanske ligger på ett P/E omkring 10 medan tillväxtbranscher kan ha mycket högre P/E-tal. Snabbväxande företag har oftast inte lika höga vinster eftersom de återinvesteras, av den anledningen är ett högre P/E-tal oftast mer acceptabelt.

Cykliska företag där vinsten varierar med konjunkturen får oftast lägre P/E-tal i slutet av en högkonjunktur eftersom marknaden förväntar sig att vinsten kommer att avta när högkonjunkturen når sitt slut.

P/E-tal skall användas med försiktighet vad gäller fastighetsbolag och investmentbolag. Pris/Eget kapital är en bättre indikator för fastighetsbolag, detta eftersom fastighetsbolag skiljer sig åt från vanliga företag på så sätt att tillgångarna är mycket stora i form av dyra fastigheter, samtidigt som inkomsterna till största delen består av hyresintäkter och eventuell fastighetsförsäljning, samt utgifter i form av räntor på lån. De stora tillgångarna motiverar alltså en högre värdering, dvs ett högre P/E-tal. Detta eftersom aktiekursen (baserat på en värdering av fundamenta, dvs fastighetstillgångar) blir ovanligt mycket högre i förhållande till vinsten.

P/E-talet innebär tolkningssvårigheter eftersom det påverkas av aktiepriset, som i sin tur påverkas av hur marknaden värderar dagens vinster och framtida förväntningar. Ett högt P/E-tal kan alltså innebära en inkorrekt övervärdering av aktien eller en oklanderlig helt korrekt värdering beräknad på framtida vinst och tillväxt. Denna möjlighet lämnar visst utrymme för tolkning. Därför är det fördelaktigt med en fundamental analys som grund.

En svårighet med P/E är att det inte finns något enhetligt sätt att beräkna det på. Man kan utgå från faktisk vinst, prognosticerad vinst, vinst före skatt, vinst efter skatt. Ofta används förväntad vinst nästa kvartal eller år eller vinsten från förra året, samt senast betalt för aktien. Det finns också olika sätt att redovisa vinst på i olika länder.

Vid beräkningar av P/E för en sektor eller en hel börs används oftast ett viktat medelvärde, dvs man lägger inte bara ihop P/E-talen och dividerar med antalet, utan storleken på de enskilda aktiernas börsvärde påverkar också.

Att använda nyckeltalet i generella termer

Eftersom P/E-talet går att betrakta som ”hur många år det tar innan investeringen är betald” går det också att tillämpa vid andra typer av investeringar.

Exempel

En korvkiosk ska säljas och innehavaren anser att den är värd fem gånger årsvinsten, dvs efter fem år skall köparen ha betalat av hela korvkiosken. Detta innebär ett P/E på 5. Om årsvinsten är 100 000 kr efter skatt så kan man utifrån detta beräkna ett pris på korvkiosken.

5 × 100 000 = 500 000 kr

P/E med glidande vinst

För att få ett jämnare värde på P/E kan vinsterna räknas om till ett glidande medelvärde över flera års tid för att kompensera för ovanligt stora eller små vinster eller för engångsföreteelser, exempelvis om stora tillgångar har sålts av ett år.

Shiller P/E

Skillnaden mellan det vanliga P/E-talet och Shiller P/E är att det senare jämför dagens börskurs med den genomsnittliga inflationsjusterade vinstnivån under de senaste tio åren. P/E-talet blir således mer jämförbart över tid.

PEG-talet

Detta nyckeltal är en utökad variant av P/E-talet och står för Price/Earnings/Growth. Talet beräknas genom att dividera P/E-talet med vinsttillväxten och kan alltså betraktas som ett P/E-tal justerat för just detta.

Eftersom en högre vinsttillväxt motiverar ett högre P/E-tal är PEG-talet mer rättvist.

Exempel

Företag A

P/E = 10

Vinsttillväxt = 5 %

 

Företag B

P/E = 25

Vinsttillväxt = 20 %

Som du ser har Företag B ett mycket högre P/E-tal än Företag A, samtidigt är vinsttillväxten mycket högre för Företag B än för Företag A.

PEG-talen för företagen blir.

Företag A: PEG = 10 / 5 = 2

Företag B: PEG = 25 / 20 = 1,25

I detta fall kanske Företag B är en bättre investering baserat på ovanstående, trots det höga P/E-talet. Detta eftersom PEG-talet håller sig på en lämpligare nivå.

Följande riktlinjer brukar vara vanliga. Observera att de endast bör betraktas som just riktlinjer.

 • PEG < 1Aktien undervärderad
 • PEG = 1Aktien korrekt värderad
 • PEG > 1Aktien övervärderad
 • PEG > 1,5 – 2 Varningssignal för övervärdering


Vanligtvis brukar ett PEG-tal under ett vara en tumregel för en intressant tillväxtaktie. Den årliga vinsttillväxten kan lämpligen baseras på förra årets eller de senaste årens vinsttillväxt, kombinerat med förväntad vinsttillväxt.

Av ovanstående framgår också att om P/E-talet och vinsttillväxten är lika stora så blir PEG = 1.

Fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

About The Author