P/E-tal – vad är det? [Räkneexempel]

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

P:E-tal

P/E-talet visar aktiens pris dividerat med företagets vinst per aktie. Det innebär att resultatet visar hur många gånger årets vinst du betalar för bolaget.

Vad betyder P/E-tal?

P/E betyder Price/Earnings. På svenska blir det pris/vinst. Vinsten baseras vanligtvis på en period under tolv månader.

Hur fungerar P/E-talet?

Med vinst åsyftas bolagets vinst och inte den eventuella vinst som aktieägaren gör när han säljer aktierna. Kom ihåg att skilja på begreppen vinst/resultat och utdelning. Begreppet resultat översätts till earnings på engelska och är helt enkelt vinsten eller förlusten för ett företag. Utdelning översätts till dividends och är den del av vinsten som delas ut till aktieägarna.

På amerikansk engelska betyder earnings vinst eller resultat, på brittisk engelska intäkter eller avkastning.

Fördelar med P/E-tal

Nackdelar med P/E-tal

PE-tal räkneexempel

Ett företags aktie kostar 137 kr/st. Företagets resultat är 11 kr/aktie.

P/E = pris/vinst

137 / 11 = 12,45

Företagets P/E är alltså ungefär 12,5.

Varför är PE-talet intressant i en aktieanalys?

För att undersöka detta lite närmare kan man ställa sig följande fråga: Hur mycket avkastning per år är rimligt att begära för en investering? Som jämförelse kan nämnas att en normal insättningsränta på bank brukar ligga någonstans mellan 0-8 procent och för aktier mellan 0-15 procent beroende på vilken konjunktur man befinner sig i.

Eftersom aktieutdelningen brukar vara mellan 30-60 procent av företagets resultat kan man tänka sig följande scenario för att räkna ut vilket P/E-krav (investering i förhållande till vinst) man bör ha på sin aktie.

Exempel

Förutsätt att aktien kostar 100 kr/st samt att kursen är oförändrad under året. Utgångspunkten är alltså vinsten samt utdelningen.

Låg vinst och låg utdelning

Låg utdelning med 1 procent av aktiens värde, dvs 1 kr/aktie. Anta att utdelningen är i det lägre intervallet med 30 procent av vinsten.

Hur stor blir då vinsten?

Utdelning = vinst × procentuell storlek på utdelning

Vinst = earnings = 1 / 0,3 = 3,33 kr/aktie

Hur stort blir P/E-talet?

Price / Earnings = 100 / 3,33 = 30

Svar: P/E-talet blir 30.

Hög vinst och hög utdelning

Hög utdelning med 15 procent av aktiens värde, dvs 15 kr/aktie. Anta att utdelningen är hög och motsvarar 70 procent av vinsten.

Vinsten blir:

Vinst = 15 / 0,7 = 21,43 kr/aktie.

P/E talet blir:

100 / 21,43 = 4,7

Svar: P/E-talet blir ungefär 5.

Såhär räknar du ut "E" i P/E-talet

I videon här nedanför visas hur du räknar ut E=earnings per share eller på svenska Vinst per aktie.

PE-tal

Genomsnittlig avkastning bankränta

Den genomsnittliga bankräntan sedan 1980 har varit ca 5 procent, dvs ungefär 5 kr/år på varje insatt hundralapp. Utifrån detta kan vi räkna ut ett genomsnittligt P/E-tal.

Ett analogt P/E-tal på ett bankkonto blir i detta fall 100 / 5 = 20.

Utifrån ovanstående intervall och beräkningar kan man alltså tycka att ett P/E-tal rimligtvis bör ligga någonstans mellan 5 och 30 och ungefär 20 ur ett banksparande perspektiv för att det över huvud taget skall vara värt att investera i. Rent allmänt brukar ett P/E tal på mellan 10 och 20 anses vara normalt. Går det över 25 finns det anledning att vara mer uppmärksam på övervärderingstendenser i förhållande till vinsten. P/E-talet har alltså med värdering att göra.

Desto högre PE-tal - desto mindre utdelning?

Desto högre P/E-tal, desto mindre utdelning får man i förhållande till vad man betalat för aktierna. Detta kan översättas till att vid ett högt P/E-tal har marknaden en hög tilltro vad gäller framtiden för företaget, eller så är företaget övervärderat. 

Ett högre P/E-tal innebär att det tar längre tid att få tillbaka sina investerade pengar baserat på nuvarande vinstnivå. P/E-talet kan också betraktas som det antal år det tar att tjäna in börsvärdet.

Historiskt genomsnitt av PE-tal

Genomsnittligt PE-tal

Det genomsnittliga historiska P/E-talet för börsen har varit ungefär 14-16. Aktieanalytiker talar ofta om P/E-tal och när det börjar komma upp i 20 så kanske man ska akta sig lite grann och är det nere under 10 kan aktien vara köpvärd osv. Glöm dock inte bort att P/E-talet endast är ett av flera analysverktyg för en aktie.

Under IT-bubblan hade vissa aktier ett P/E-tal på över 1000. Det finns företag på Stockholmsbörsen som i dag har ett P/E-tal på över 100. Man bör dock inte fokusera alltför mycket på P/E-talet. Nästa år kanske bolaget går bättre med ökad vinst och då blir det mer normalt.

Varför blir en del företag övervärderade med en alltför hög aktiekurs? Det kan bero på många orsaker, främst framtida förväntade vinster vilket gör att marknaden tror att aktien i framtiden kommer att generera mycket pengar.

P/E-talets intervaller

Följande grova riktlinjer är tillämpliga för P/E-tal. Kom dock ihåg att marknader, branscher och företag uppvisar olika P/E-tal beroende på vilken konjunktur som gäller. En konjunktur på väg in i en bubbla kan uppvisa förhöjda P/E-tal så det är väsentligt att jämföra med rådande klimat.

 • P/E < 10 Aktien är undervärderad, eller så är vinsterna oväntat högre än förra året och aktiekursen har inte hunnit justera sig uppåt.
 • 10 < P/E < 18 Oftast normala värden för aktier.
 • 18 < P/E < 25 Aktien kan vara övervärderad eller så förväntar sig marknaden högre framtida tillväxter, exempelvis om det är ett tillväxtföretag.
 • P/E > 25 Risk för att aktien är övervärderad, alternativt mycket stora vinster förväntas i framtiden.

Det finns ett flertal faktorer och variabler som bör användas som grund vid bedömning av ett P/E-tal.

 • Framtida vinstutsikter
 • Vinstens tillväxttakt
 • Risk
 • Bransch
 • Rådande konjunktur
 • Är företaget konjunkturkänsligt?

Viktigt att tänka på vad gäller P/E-tal

P/E-talet kan variera mellan olika branscher. Det är alltså lätt att låta sig luras av att en aktie ser ”köpvärd” ut pga att P/E-talet är lågt, men det kanske är normalt för den branschen. Jämför alltså P/E-tal mellan olika branscher och helst med liknande tillväxt. Branscher som är mer mättade kanske ligger på ett P/E omkring 10 medan tillväxtbranscher kan ha mycket högre P/E-tal. Snabbväxande företag har oftast inte lika höga vinster eftersom de återinvesteras, av den anledningen är ett högre P/E-tal oftast mer acceptabelt.

Cykliska företag där vinsten varierar med konjunkturen får oftast lägre P/E-tal i slutet av en högkonjunktur eftersom marknaden förväntar sig att vinsten kommer att avta när högkonjunkturen når sitt slut.

P/E-tal skall användas med försiktighet vad gäller fastighetsbolag och investmentbolag. Pris/Eget kapital är en bättre indikator för fastighetsbolag, detta eftersom fastighetsbolag skiljer sig åt från vanliga företag på så sätt att tillgångarna är mycket stora i form av dyra fastigheter, samtidigt som inkomsterna till största delen består av hyresintäkter och eventuell fastighetsförsäljning, samt utgifter i form av räntor på lån. De stora tillgångarna motiverar alltså en högre värdering, dvs ett högre P/E-tal. Detta eftersom aktiekursen (baserat på en värdering av fundamenta, dvs fastighetstillgångar) blir ovanligt mycket högre i förhållande till vinsten.

P/E-talet innebär tolkningssvårigheter eftersom det påverkas av aktiepriset, som i sin tur påverkas av hur marknaden värderar dagens vinster och framtida förväntningar. Ett högt P/E-tal kan alltså innebära en inkorrekt övervärdering av aktien eller en oklanderlig helt korrekt värdering beräknad på framtida vinst och tillväxt. Denna möjlighet lämnar visst utrymme för tolkning. Därför är det fördelaktigt med en fundamental analys som grund.

En svårighet med P/E är att det inte finns något enhetligt sätt att beräkna det på. Man kan utgå från faktisk vinst, prognosticerad vinst, vinst före skatt, vinst efter skatt. Ofta används förväntad vinst nästa kvartal eller år eller vinsten från förra året, samt senast betalt för aktien. Det finns också olika sätt att redovisa vinst på i olika länder.

Vid beräkningar av P/E för en sektor eller en hel börs används oftast ett viktat medelvärde, dvs man lägger inte bara ihop P/E-talen och dividerar med antalet, utan storleken på de enskilda aktiernas börsvärde påverkar också.

Att använda nyckeltalet i generella termer

Eftersom P/E-talet går att betrakta som ”hur många år det tar innan investeringen är betald” går det också att tillämpa vid andra typer av investeringar.

Exempel

En korvkiosk ska säljas och innehavaren anser att den är värd fem gånger årsvinsten, dvs efter fem år skall köparen ha betalat av hela korvkiosken. Detta innebär ett P/E på 5. Om årsvinsten är 100 000 kr efter skatt så kan man utifrån detta beräkna ett pris på korvkiosken.

5 × 100 000 = 500 000 kr

P/E med glidande vinst

För att få ett jämnare värde på P/E kan vinsterna räknas om till ett glidande medelvärde över flera års tid för att kompensera för ovanligt stora eller små vinster eller för engångsföreteelser, exempelvis om stora tillgångar har sålts av ett år.

Shiller P/E

Skillnaden mellan det vanliga P/E-talet och Shiller P/E är att det senare jämför dagens börskurs med den genomsnittliga inflationsjusterade vinstnivån under de senaste tio åren. P/E-talet blir således mer jämförbart över tid.

PEG-talet

Detta nyckeltal är en utökad variant av P/E-talet och står för Price/Earnings/Growth. Talet beräknas genom att dividera P/E-talet med vinsttillväxten och kan alltså betraktas som ett P/E-tal justerat för just detta.

Eftersom en högre vinsttillväxt motiverar ett högre P/E-tal är PEG-talet mer rättvist.

Exempel

Företag A

P/E = 10

Vinsttillväxt = 5 %

 

Företag B

P/E = 25

Vinsttillväxt = 20 %

Som du ser har Företag B ett mycket högre P/E-tal än Företag A, samtidigt är vinsttillväxten mycket högre för Företag B än för Företag A.

PEG-talen för företagen blir.

Företag A: PEG = 10 / 5 = 2

Företag B: PEG = 25 / 20 = 1,25

I detta fall kanske Företag B är en bättre investering baserat på ovanstående, trots det höga P/E-talet. Detta eftersom PEG-talet håller sig på en lämpligare nivå.

Följande riktlinjer brukar vara vanliga. Observera att de endast bör betraktas som just riktlinjer.

 • PEG < 1Aktien undervärderad
 • PEG = 1Aktien korrekt värderad
 • PEG > 1Aktien övervärderad
 • PEG > 1,5 – 2 Varningssignal för övervärdering


Vanligtvis brukar ett PEG-tal under ett vara en tumregel för en intressant tillväxtaktie. Den årliga vinsttillväxten kan lämpligen baseras på förra årets eller de senaste årens vinsttillväxt, kombinerat med förväntad vinsttillväxt.

Av ovanstående framgår också att om P/E-talet och vinsttillväxten är lika stora så blir PEG = 1.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.