Vad är en insynsperson? – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

En insynsperson är en person som har tillgång till viktig, icke-offentlig information om ett börsnoterat företag. Detta kan inkludera högre chefer, styrelsemedlemmar och andra nyckelpersoner inom företaget. Insynspersoner är under strikta regelverk för att förhindra insiderhandel, vilket innebär att använda denna information för att göra vinst på värdepappersmarknaden.

Det kan vara en person som sitter på en betydande post i bolaget som till exempel VD eller styrelseordförande men också övriga anställda eller närstående till vissa anställda. 

Deras ställning inom bolaget kan leda till att personen får tillgång till viktig information om bolaget som inte är tillgängligt för allmänheten. 

Det kan leda till att dessa personer sitter med viktigt information som kan vara av stor vikt för bolaget och dess aktieägare, information kan komma att påverka aktiekursen både positivt och negativt.

Insynsperson

Tre viktiga punkter om insynspersoner

FÖRDJUPNING

Så fungerar det med personer i ledande ställning

Personer i ledande ställning inom ett företag, ofta kända som insynspersoner, har tillgång till företagshemligheter och insiderinformation som inte är tillgänglig för den breda allmänheten. 

Denna information kan inkludera allt från kommande produktlanseringar, finansiella rapporter, större affärstransaktioner som nyemissioner eller uppköpserbjudanden, till andra nyheter som potentiellt kan påverka företagets aktiekurs betydligt.

Vad innebär detta?

 • Förtur till information: Insynspersoner får ofta information om viktiga händelser och strategiska beslut inom bolaget innan denna information offentliggörs, vilket ger dem en potentiell fördel på aktiemarknaden.
 • Reglering och rapportering: För att motverka orättvis handel baserad på insiderinformation finns det strikta regler och lagar som reglerar hur och när insynspersoner får handla med företagets aktier. I många länder måste insynspersoner rapportera sina affärer till en finansiell tillsynsmyndighet, vilket bidrar till transparens och rättvisa på marknaden.
 • Insynshandel: Trots dessa regleringar förekommer det fall där insynspersoner missbrukar sin tillgång till förtrolig information för egen vinning, vilket är känt som illegal insynshandel och kan leda till allvarliga rättsliga konsekvenser.

Varför är det viktigt?

Att ha insyn i hur personer i ledande ställning hanterar sin information är viktigt för att upprätthålla förtroendet på finansmarknaderna. Genom att säkerställa att alla aktörer på marknaden har tillgång till samma information vid samma tidpunkt, strävar man efter att skapa en rättvis handelsmiljö där ingen har en orättvis fördel baserad på icke-offentlig information.

Insiderinformation

Insiderinformation och regleringen kring handel av personer i ledande ställningar är avgörande för att upprätthålla en rättvis och transparent finansmarknad. Personer med insiderinformation, ofta kallade insynspersoner, har tillgång till företagsspecifik information som inte är tillgänglig för allmänheten och som kan påverka företagets aktiekurs om den blev känd.

Regler för insynspersoner:

 • Handelsrestriktioner: Insynspersoner är underlagda strikta handelsrestriktioner för att förhindra missbruk av insiderinformation. Dessa restriktioner inkluderar ofta ”stängda fönster” där handel är förbjuden inför viktiga företagshändelser, som t.ex. kvartalsrapporter.
 • Rapporteringsskyldighet: Insynspersoner måste rapportera sina transaktioner med företagets aktier och andra finansiella instrument till relevanta tillsynsmyndigheter. Dessa rapporter blir ofta offentliga för att säkerställa transparens.

Insynsregistret:

 • Syfte: Insynsregistret är ett offentligt register som innehåller information om insynspersoners och deras närståendes affärer med företagets aktier och andra finansiella instrument. Syftet är att ge allmänheten insyn i dessa affärer för att förhindra insiderhandel och öka förtroendet för finansmarknaden.
 • Innehåll: Registret innehåller detaljer om varje transaktion, inklusive namn på insynspersonen, typ av transaktion, antal och typ av instrument, transaktionsdatum och pris.

Närståendes handel:

 • Reglerna omfattar inte bara insynspersonerna själva utan också deras närstående, som familjemedlemmar och andra personer nära associerade med insynspersonen. Detta för att förhindra att insynspersoner indirekt utnyttjar insiderinformation genom närstående.

Krav på att rapportera transaktioner

I insynsregistret registreras de affärer som insynspersoner eller nära anhöriga till dessa genomför. Syftet med att registrera dessa affärer är för att få en transparens i hur insynspersoner agerar. 

Syftet är att det skall finnas en fullständig transparens i hur dessa personer agerar vilket lägger grunden till ett ökat förtroendet för marknaden upprätthålls. 

Det är också viktigt att informationen kommer ut så fort som möjligt till marknaden och det inte blir en fördröjning innan informationen släpps.

Olika typer av insynspersoner

Det finns en rad olika roller och positioner som kan kvalificera någon som insynsperson:

Ledande Befattningar:

 • VD (Verkställande Direktör): VD har ofta tillgång till omfattande information om företagets verksamhet, strategiska planer och framtidsutsikter.
 • Styrelseordförande och styrelseledamöter: Dessa personer deltar i beslutsfattande på högsta nivå och får information om viktiga företagshändelser, strategiska beslut och ekonomiska resultat.

Kontrollfunktioner:

 • Ekonomichef (CFO): Ansvarig för företagets ekonomiska styrning och rapportering, vilket ger tillgång till känslig finansiell information.
 • Revisorer: Även om externa revisorer inte är anställda i företaget, kan de genom sitt arbete med att granska företagets räkenskaper få tillgång till insynsinformation.

Övriga nyckelpersoner:

 • Avdelningschefer: Chefer för viktiga avdelningar som forskning och utveckling, produktion eller försäljning kan ha tillgång till känslig information om företagets verksamhet och framtidsplaner.
 • Projektledare för viktiga projekt: Individer som leder stora projekt, som kan påverka företagets framtida inkomster eller marknadsposition, kan också betraktas som insynspersoner.

Närstående till Insynspersoner:

 • Familjemedlemmar: Maka/make, barn och andra familjemedlemmar som bor tillsammans med insynspersonen kan omfattas av regleringen kring insynshandel.
 • Närstående juridiska personer: Företag eller andra juridiska enheter som har en nära relation till insynspersonen, till exempel genom ägande eller kontroll.

För att säkerställa en rättvis och transparent marknad är det viktigt att dessa personer följer de regler och förordningar som finns för handel baserad på insiderinformation. Detta inkluderar rapportering av handelstransaktioner och i vissa fall restriktioner kring handel under specifika tidsperioder.

Övrigt bra att veta

När personer i ledande ställning så kallade insynspersoner gör aktieaffärer skall dessa registreras i insynsregistret. Detta skall göra så nära transaktioner har ägt rum som möjligt men senast tre dagar efter genomförd affär. 

Det finns också regler för hur en insynsperson får handla med bolagets aktie innan kommande rapport. En person som klassas som insynsperson får inte lov att handla med dess aktie en månad innan kommande rapport.

När insynspersoner köper aktier skall deras nya innehav registreras både hos bolaget och hos finansinspektionen. Det som en insynsperson ska rapportera är all den insiderinformation de besitter och vilket transaktionsdatum affären har. Insynshandel i ett företag har många begränsningar.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.