Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

EBIT – så fungerar det [GUIDE+VIDEO]

EBIT

Vad är EBIT?

Kort sagt är EBIT ett nyckeltal som man använder när man vill analysera ett bolags intäkter och utgifter i allmänhet och dess rörelsemarginal i synnerhet. EBIT är direkt kopplat till ett bolags resultat vilket betyder att de siffror man behöver finns att få i bolagets resultatrapport. 

Ibland används också EBITDA som är ett annat mått kopplat till rörelsemarginalen men det är EBIT man bör använda sig av om man vill se de verkliga siffrorna i bolagets resultat. 

Företag som istället använder sig av nyckeltalet EBITDA gör det kanske för att de har stora skulder och kan genom att använda EBITDA visa upp större siffror eftersom nyckeltalet används före amorteringar och avskrivningar samt naturligtvis även räntor och skatter. 

EBITDA är alltså resultatet som visas upp innan nettovinsten minskar genom att alla kostnader lagts på, medan EBIT visar bolagets verkliga resultat.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel EBIT

Man får fram EBIT genom följande uppställning:

EBITDA
– avskrivningar
– amorteringar

———————

EBIT
Om ett företags resultat före avskrivningar och amorteringar uppgår till 100 miljoner kronor är företagets EBITDA alltså 100 miljoner. Om företaget nu har avskrivningar på 10 miljoner kronor och amorteringar på 20 miljoner ska dessa alltså dras ifrån För att få fram EBIT.

Så här:
100 miljoner (EBITDA)
– 10 miljoner (Avskrivningar)
– 20 miljoner (Amorteringar)

—————————-

70 miljoner (EBIT)

70 miljoner är alltså företagets verkliga resultat (EBIT) före räntor och skatter.

I en mycket förenklad resultaträkning kan man tydligt se hur värderingsmåtten EBITDA och EBIT räknats fram:

INTÄKTER – TILLVERKNINGSKOSTNADER = BRUTTOVINST

BRUTTOVINST – ÖVRIGA KOSTNADER ( administration mm) = EBITDA

EBITDA – AVSKRIVNINGAR – AMORTERINGAR = EBIT

EBIT – RÄNTEKOSTNADER – SKATTER = NETTOVINST

Ofta när man använder sig av nyckeltalet EBIT gör man det tillsammans med EV som betyder enterprice value, detsamma som företagsvärde på svenska. EV räknar man ut genom att slå samman ett bolags börsvärde med bolagets nettoskuld (EV = Börsvärde + nettoskuld). 

EV/EBIT blir då alltså företagsvärdet dividerat med rörelseresultatet och ger en tydlig bild av hur företaget är värderat i förhållande till resultatet. Normalt brukar EV/EBIT ligga på någonstans mellan 7 och 13 på börsen. Siffrorna varierar efter bransch och företag.

Varför ska man använda nyckeltalet EBIT i en aktieanalys?

Svaret på varför man ska använda nyckeltalet EBIT är kort och koncist, man använder sig av EBIT för att man vill veta bolagets verkliga resultat. Nyckeltalet fokuserar nämligen på hela verksamhetens faktiska resultat utan att ta någon som helst hänsyn till finansiella poster och de skattekostnader företaget har. Man får det verkliga resultatet, så som det ser ut ”på riktigt”. 

Resultatet före skatt och räntor visar på lönsamheten i ett företag. På så sätt kan man urskilja de mera välskötta bolagen från de som inte går lika bra. Genom att titta på företagets EBIT i kvartalsrapporter, halvårs- och helårsrapporter kan man få en god uppfattning om åt vilket håll ett bolag rör sig. 

När man däremot ska värdera en enskild aktie är EBIT inte tillräckligt ensamt. Däremot bör nyckeltalet ingå som en viktig del bland andra nyckeltal när man gör en analys. När man hittat ett företag, en aktie, som väcker intresse gäller det att försöka få fram hur mycket företaget egentligen är värt.

Använd nyckeltalet för att fördjupa din analys

Det är här som värderingsmått som EBIT kommer in. Det ät lätt att lockas att använda enkla värderingsmått som P/E-talet, men detta tar bara hänsyn till pris i förhållande till vinst, utan att bry sig om saker som skuldsättning och det egna kapitalet. 

Två bolag som värderas exakt lika, låt oss säga till tio gånger vinsten, kan ändå visa sig vara helt olika om det ena har höga skulder för att finansiera verksamheten medan det andra kan finansiera sin verksamhet genom sin vinst och utan att behöva skuldsätta sig. 

P/E-talet här skulle ändå vara detsamma för båda företagen. När det kommer till att använda sig av EBITDA bör man komma ihåg att också titta på företagets nettovinst.

Vad är EBIT en förkortning på?

EBIT är en förkortning för det engelska Earnings Before Interest and Taxes. EBIT är det mått, det beräkningssätt, som bör användas när man talar om rörelsemarginal. 

På svenska skulle EBIT översättas till resultat före räntor och skatter. Med resultat menas rörelseresultatet, före är precis som det låter, innan avdrag gjorts för ränteutgifter och skatter. 

EBIT är alltså det resultat före skatter och räntor som ska finnas i alla rörelserapporter.

Förbättra dina kunskaper: