Cykliska aktier: 10 defensiva bolag för lågkonjunktur 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Är du intresserad av att lära dig mer om cykliska aktier?

Bra!

Dessa aktier är kopplade till affärscykler och tenderar att följa mönster av tillväxt och kontraktion. De är oftast fokuserade på sektorer som råvaror, byggbranschen och tillverkningsindustrin och kan vara mer känsliga för förändringar i den allmänna ekonomin. 

I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad cykliska aktier är och hur de påverkas av den allmänna ekonomin. Vi kommer också att ge tips om hur du kan inkludera cykliska aktier i din portfölj och vad du bör tänka på när du investerar i dessa aktier

Nu kör vi!

10 cykliska aktier inför lågkonjunktur 2024

Här följer 10 cykliska aktier som du kan titta på inför lågkonjunktur. Det är bara ett par bolag och det finns många fler både på den svenska och den utländska marknaden. Dessa 10 är populära exempel som har många ägare på börsen redan.

1. ABB

ABB är ett globalt teknikföretag med rötter i Sverige och Schweiz, noterat på SIX Swiss Exchange, Nasdaq Nordic och OTC Markets Group’s pink sheets i USA. Företaget bildades 1988 genom en sammanslagning av de svenska och schweiziska företagen Asea och Brown, Boveri & Cie, vilka båda hade en lång historia inom tillverkning av elektrisk utrustning. 

ABB har en stark närvaro inom områden som kraftproduktion, överföring och distribution, industriautomation och robotik. Trots att ABB har gjort betydande omstruktureringar och satsat på tillväxt inom robotik och industriautomation, är företaget fortfarande beroende av den globala ekonomiska miljön, vilket kan innebära utmaningar under en lågkonjunktur.

2. Addtech

Addtech är ett svenskt teknikhandelsbolag som består av ett stort antal självständiga dotterbolag specialiserade på högteknologiska produkter och lösningar, främst inriktade mot tillverkningsindustrin och infrastruktur. 

Med en diversifierad portfölj och en stark position i flera nischar kan Addtech potentiellt hantera ekonomiska nedgångar bättre än bolag med smalare fokus. Dock är även Addtechs verksamhet till viss del beroende av den industriella efterfrågan, som kan minska under en lågkonjunktur.

3. Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande global aktör inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, och tillverkar produkter som pumpar, värmeväxlar, ventiler och separatorer. Företaget har en bred global närvaro och tillverkning i många länder, inklusive Sverige, Danmark, Frankrike och USA. 

Alfa Lavals diversifierade erbjudande och globala räckvidd kan ge en viss motståndskraft mot ekonomiska svängningar, men sektorer som energi och marin industri, där Alfa Laval är aktivt, kan vara särskilt utsatta under ekonomiska nedgångar.

4. Assa Abloy

Assa Abloy är världsledande inom lås och säkerhetsteknik. Företagets produkter och lösningar, som omfattar allt från traditionella lås till avancerade elektromekaniska och digitala säkerhetssystem, används i en mängd olika applikationer från bostäder till kommersiella byggnader och infrastrukturprojekt. 

Säkerhetsindustrin tenderar att vara mindre konjunkturkänslig jämfört med andra sektorer, eftersom behovet av säkerhet och skydd anses vara grundläggande och konstant. Assa Abloys diversifierade produktportfölj och globala närvaro kan därför ge en viss motståndskraft mot ekonomiska nedgångar. 

Företagets strategi att växa genom förvärv kan också ge ytterligare möjligheter till expansion och diversifiering.

5. Atlas Copco

Atlas Copco är en ledande leverantör av industriverktyg, kompressorteknik och relaterade tjänster. Bolaget är känt för sin innovation och hållbarhet inom produktutveckling. 

Som en viktig leverantör till flera industrisektorer, inklusive tillverkning, bygg och gruvdrift, kan Atlas Copcos verksamhet påverkas av den globala ekonomiska cykeln. Under perioder av ekonomisk tillväxt tenderar investeringarna i dessa sektorer att öka, vilket gynnar Atlas Copco. 

Å andra sidan kan en ekonomisk nedgång leda till minskade investeringar i de sektorer som företaget tjänar, vilket kan påverka dess finansiella resultat. Atlas Copcos breda geografiska närvaro och diversifierade produktutbud kan dock bidra till att dämpa effekterna av regionala ekonomiska svängningar.

6. Autoliv

Autoliv är en världsledande leverantör av fordonsäkerhetssystem som airbags, bilbälten och avancerade förarassistanssystem. Fordonsindustrin är starkt cyklisk och påverkas av både ekonomiska förhållanden och konsumenternas köpbeteende. 

Under perioder av ekonomisk tillväxt tenderar bilförsäljningen att öka, vilket är positivt för Autoliv. Under lågkonjunkturer kan dock bilförsäljningen minska avsevärt, vilket kan påverka Autolivs försäljning och lönsamhet.

Trots detta kan företagets fokus på säkerhet, en allt viktigare faktor i konsumenternas bilköpsbeslut, samt dess ledande position inom avancerad säkerhetsteknik, bidra till att mildra effekterna av ekonomiska nedgångar.

7. BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är en ledande tillverkare av förpackningsmaterial och papper, med en stark inriktning mot hållbara och innovativa lösningar. Förpackningsindustrin är direkt kopplad till konsumtion och tillverkningsindustri, vilket innebär att dess efterfrågan kan variera beroende på ekonomiska förhållanden. 

Under lågkonjunkturer kan konsumtionen minska, vilket kan påverka efterfrågan på förpackningslösningar. BillerudKorsnäs fokus på hållbarhet och premiumprodukter kan dock bidra till att skapa en motståndskraftig position genom att möta den växande efterfrågan på miljövänliga förpackningslösningar.

8. Boliden

Boliden är ett av Europas största gruvföretag, med en stark fokus på hållbar gruvdrift och återvinning. Metallpriserna och efterfrågan på metaller är starkt beroende av den globala ekonomiska utvecklingen, eftersom metaller används flitigt inom konstruktion, tillverkning och teknologi. 

Under lågkonjunkturer kan minskad industriell produktion och investering leda till lägre metallpriser och efterfrågan. Bolidens diversifierade portfölj av metaller och ledande position inom återvinning kan dock ge en viss motståndskraft mot ekonomiska svängningar.

9. Dometic

Dometic tillverkar utrustning för fritidsfordon, marina farkoster och kommersiella fordon, vilket gör bolaget beroende av konsumenternas fritidsvanor och resebeteenden. Under ekonomiska uppgångar tenderar konsumenternas utgifter för fritids- och reseaktiviteter att öka, vilket gynnar Dometic. 

I lågkonjunkturer kan dock dessa utgifter minska, vilket kan påverka företagets försäljning. Dometics innovation och produktdiversifiering, inklusive fokus på hållbarhet och energieffektiva lösningar, kan dock hjälpa till att locka kunder även under ekonomiskt svåra tider.

10. Epiroc

Epiroc, som levererar utrustning och tjänster till gruv- och anläggningsindustrin, är starkt beroende av investeringarna inom dessa sektorer. Gruvindustrin är i sin tur beroende av globala råvarupriser, vilka kan fluktuera kraftigt beroende på ekonomiska förhållanden. 

Under perioder av ekonomisk tillväxt ökar vanligtvis investeringarna i gruvdrift och infrastruktur, vilket gynnar Epiroc. Under ekonomiska nedgångar kan dock dessa investeringar minska. 

Epirocs fokus på teknologisk innovation och effektivitet kan dock stärka dess position genom att erbjuda kostnadsbesparingar och produktivitetsförbättringar för dess kunder.

Vad är cykliska aktier?

Cykliska aktier representerar bolag vars affärsresultat och därmed aktiekurser är känsliga för de ekonomiska cyklerna. Dessa företag, som verkar inom sektorer som starkt påverkas av den ekonomiska konjunkturen, tenderar att uppvisa högre volatilitet jämfört med mer stabila, icke-cykliska företag. Denna volatilitet är starkt beroende av det ekonomiska klimatet vid en given tidpunkt.

I tider av ekonomisk uppgång tenderar konsumenter att spendera mer även på icke-essentiella varor och tjänster, vilket gynnar cykliska företag. Å andra sidan, under ekonomiska nedgångar, när konsumenternas förtroende och köpkraft minskar, dras utgifterna för icke-nödvändigheter ned, vilket kan leda till betydande utmaningar för dessa bolag. Deras verksamhet blir mindre eftertraktad, vilket kan påverka deras finansiella prestanda negativt.

Det finns många marknader och bolag som kan påverkas men ett par cykliska branscher är bland annat:

  • Skogsindustrin
  • Byggindustrin
  • Råvaror
  • Verkstad/Fordon
  • Lyxvaror

Det är såklart inte bara dessa som påverkar men det är dessa branscher man brukar titta på när man är ute efter cykliska aktier. Under sämre tider så vet marknaden att dessa bolag inte är lika heta och i värsta fall kan bolagen gå med förlust under en lågkonjunktur.

Det är därför vanligt att man ser att en del aktieägare säljer av sina innehav av dessa aktier, eller åtminstone minskar sin exponering. Det kan i sin tur bidra ytterligare till en sämre utveckling under dessa tider. Vissa menar också att cykliska bolag kan fungera som en indikator för när en lågkonjunktur är på väg.

Så ska man tänka under en lågkonjunktur

Tips på hur du kan investera inför en lågkonjunktur

När du navigerar genom den ekonomiska cykeln och förbereder dig inför en eventuell lågkonjunktur, är det viktigt att agera strategiskt med dina investeringar för att skydda och potentiellt öka ditt kapital. Här är några praktiska tips:

1. Diversifiera din portfölj

Diversifiering är nyckeln till att minska risken, särskilt i oroliga tider. En väl diversifierad portfölj bör innehålla en blandning av cykliska, icke-cykliska (defensiva) och kanske till och med kontracykliska tillgångar. Detta hjälper till att stabilisera din portfölj under olika ekonomiska förhållanden.

2. Öka andelen defensiva aktier

Defensiva eller icke-cykliska aktier, såsom livsmedelsbolag, hälsovårdsföretag och nödvändiga tjänsteföretag, tenderar att vara mindre känsliga för ekonomiska nedgångar. Överväg att öka din exponering mot dessa sektorer inför en lågkonjunktur.

3. Behåll och genomsnitt ned

Om du redan äger cykliska aktier, och de börjar tappa i värde när en lågkonjunktur närmar sig, kan det vara klokt att hålla kvar vid dem snarare än att sälja i panik. Överväg möjligheten att genomsnittsjustera nedåt genom att köpa fler aktier till lägre priser, vilket kan förbättra din totala avkastning när marknaden återhämtar sig.

4. Fokusera på kvalitet

Prioritera investeringar i företag med starka balansräkningar, goda kassaflöden och en solid affärsmodell. Sådana företag är oftast bättre rustade för att hantera ekonomiska nedgångar.

5. Utnyttja utdelningar

Investera i företag som har en historik av att bibehålla eller öka utdelningar även under svåra ekonomiska tider. Dessa utdelningar kan vara en källa till passiv inkomst eller återinvesteras för att köpa fler aktier.

6. Överväg alternativa investeringar

Förutom aktier, kan vissa alternativa investeringar som guld, fastigheter (genom REITs) eller till och med vissa typer av obligationer erbjuda en skyddshamn under ekonomiska nedgångar.

7. Ha en kontantreserv

Det är alltid klokt att ha en kontantreserv eller lättillgängliga likvida medel. Detta ger dig flexibilitet att agera på investeringsmöjligheter som uppstår under marknadsnedgångar utan att behöva sälja befintliga investeringar i ogynnsamma förhållanden.

Sammanfattning

Cykliska aktier är en del av en balanserad portfölj och kan vara bra att äga. Ska man investera i dessa så bör man hålla reda på konjunkturen och inte ignorera uppenbara tecken på att ekonomin ska vända, oavsett om den ska gå ned eller upp.

Det finns många fler cykliska bolag än vad vi har listat. Har du inte redan några cykliska aktier i din portfölj så kan det vara en bra startpunkt, men det kan också vara värt att analysera marknaden och hitta dina egna favoriter.

Är du fortsatt intresserad av olika typer av aktier att investera i så har vi även skrivit om dessa:

Senast uppdaterad

Källhänvisningar

Artikeln är faktagranskad och publicerad av

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.