Vad är en blandfond? – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

En blandfond, eller mixfond som de också kallas, är en fond som placerar både i aktier och räntebärande papper som obligationer. Det gör att fonden har mindre risk än en renodlad aktiefond. En blandfond har samtidigt högre potentiell avkastning än en räntefond. 

En del blandfonder har en bestämd fördelning mellan aktier och räntor. Andra blandfonder är aktivt förvaltade. Där kan en förvaltare har mer aktier när det är fördelaktigt. Förväntar sig fonden börsnedgångar kan den öka andelen med räntebärande papper.

Viktig kortfattad information om blandfonder

Blandfonder

FÖRDJUPNING

Så fungerar blandfonder

Blandfonder är mångfacetterade och har olika tillvägagångssätt när det kommer till förvaltning. Här är en översikt över hur de fungerar:

 • Investering i både aktier och räntebärande papper: Blandfonder placerar i en kombination av aktier och räntebärande instrument. Denna diversifiering syftar till att ge investerarna en balans mellan tillväxt och stabilitet.

 • Varierande förvaltningsstrategier: Det finns både aktivt och passivt förvaltade blandfonder. Aktivt förvaltade fonder innebär att en förvaltare tar aktiva beslut om hur fondens tillgångar ska placeras, medan passiva fonder följer ett förbestämt index eller investeringsregler utan kontinuerlig förvaltning.

 • Olika investeringsregler och innehåll: Varje blandfond har sina egna regler och riktlinjer för investeringar. Dessa regler styr vilka tillgångar fonden kan investera i och i vilken proportion.

 • Möjlighet till diversifiering: Blandfonder ger investerare möjlighet att diversifiera sina investeringar genom att erbjuda exponering mot både aktiemarknaden och obligationsmarknaden, samt olika sektorer och geografiska regioner.

 • Risk och avkastning: Risken och avkastningen för blandfonder varierar beroende på deras investeringsstrategi och innehåll. Aktivt förvaltade fonder kan ha högre risk och potentiellt högre avkastning jämfört med passiva fonder.

Sammanfattningsvis erbjuder blandfonder investerare en flexibel och diversifierad tillgångsklass som kan anpassas efter deras risktolerans och långsiktiga mål.

Gör en gedigen analys!

Att genomföra en noggrann analys av en blandfond innan du investerar är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Här är några nyckelfaktorer att överväga i din analys:

 1. Historisk avkastning och prestation: Studera fondens historiska avkastning över olika tidsperioder för att bedöma dess prestation. Jämför avkastningen med relevanta index och andra jämförbara fonder. En stabil och konkurrenskraftig avkastning över tid är ett positivt tecken.

 2. Förvaltarens erfarenhet och historik: Undersök förvaltarens bakgrund, erfarenhet och tidigare prestationer med fonden eller andra liknande fonder. Kontrollera om förvaltaren har konsekvent följt fondens investeringsstrategi och om det finns kontinuitet i förvaltarteamet.

 3. Investeringssammansättning och strategi: Granska fondens investeringsstrategi, tillgångsallokering och portföljinnehav. Förstå vilka typer av tillgångar fonden investerar i, dess geografiska exponering och eventuella sektorspecifika innehav. Bedöm om fondens strategi är i linje med dina egna investeringsmål och risktolerans.

 4. Riskhantering och volatilitet: Utvärdera fondens risknivå genom att analysera dess historiska volatilitet och riskmått såsom standardavvikelse och Sharpe-kvot. Bedöm fondens förmåga att hantera risker och begränsa nedgångar under svåra marknadsförhållanden.

 5. Avgifter och kostnader: Ta hänsyn till fondens avgifter och kostnader, inklusive förvaltningsavgifter, förvaltningskostnader och eventuella andra administrativa avgifter. Låga kostnader kan ha en betydande effekt på din totala avkastning över tid.

 6. Rapporter och dokumentation: Granska fondens officiella dokument, såsom prospekt, årsrapporter och faktablad, för att få en fullständig förståelse för dess investeringsstrategi, mål och riskfaktorer. Se till att du förstår villkoren och villkoren för att investera i fonden.

Genom att noggrant analysera dessa faktorer och ta hänsyn till din egen risktolerans och investeringsmål kan du fatta välgrundade beslut när det gäller att välja och investera i en blandfond.

Blandfonder räkneexempel

Antag att du investerar 10 000 SEK i en blandfond som har en fördelning på 70% aktier och 30% obligationer. Under året ökar aktiemarknaden med 8%, medan obligationsmarknaden ger en avkastning på 4%.

Din avkastning från aktiedelen av fonden blir: 10 000 SEK * 70% * 8% = 560 SEK Din avkastning från obligationsdelen av fonden blir: 10 000 SEK * 30% * 4% = 120 SEK

Total avkastning från fonden blir: 560 SEK + 120 SEK = 680 SEK

Så din totala investering skulle vara värd 10 000 SEK + 680 SEK = 10 680 SEK efter ett år, förutsatt att fondens resultat speglar marknaden. Värt att notera är att faktiska resultat kan variera beroende på fondens förvaltningsavgifter och marknadsförändringar.

Olika typer av blandfonder

Det finns flera olika typer av blandfonder, vilka vanligtvis skiljer sig åt genom sin fördelning mellan olika tillgångsslag och deras riskprofil. Här är några exempel:

 1. Balanserade fonder: Dessa fonders portföljer är vanligtvis jämnt fördelade mellan aktier och obligationer för att ge en balanserad risk och avkastning.

 2. Tillväxtfonder: Dessa fonder har en större viktning åt aktier jämfört med obligationer och strävar efter långsiktig kapitaltillväxt.

 3. Inkomstfonder: Dessa fonder fokuserar främst på att generera inkomst genom att investera i obligationer och andra räntebärande tillgångar.

 4. Globala blandfonder: Dessa fonder investerar över olika geografiska regioner och marknader för att diversifiera risken och få exponering mot olika ekonomier.

 5. Riskjusterade blandfonder: Dessa fonder försöker balansera risken genom att justera fördelningen mellan olika tillgångar baserat på marknadens förväntade risknivåer.

Genom att välja den typ av blandfond som bäst passar ens investeringsmål och risktolerans kan investerare skapa en diversifierad portfölj som balanserar potentiell avkastning med risk.

Övrigt bra att veta

En blandfond är ett bra alternativ för den som vill ha både möjlighet att ta del av möjligheterna med aktier med under trygga former. Ett alternativ är att du själv investerar i både aktiefonder och räntefonder

Det kan vara svårt att själv bedöma vad som är bäst fördelning mellan olika tillgångsslag. Det är också svårt att veta om eller när du skall fördela om från mer eller mindre aktier till räntor. Det är inte svårt att se fördelarna med en bra blandfond. 

Även om en blandfond ger en bra riskspridning är det inte tillräckligt. Är det en blandfond som bara investerar i Sverige missar du möjligheterna och riskspridningen med att investera i andra länder. En blandfond kan vara en viktig del i ditt sparande men spara gärna i fler fonder med olika inriktningar.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.