Vad är en balansräkning? – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

balansräkning

En balansräkning är en ekonomisk rapport som består av två delar. Den första delen av balansräkningen är tillgångar som företaget äger. Den andra delen är skulder och eget kapital. Tillgångarna skall alltid vara lika stora som summan av skulder och det egna kapitalet.

Ett företag redovisar sin ekonomi i två delar, resultat- och balansräkning. I resultaträkningen framgår det hur mycket företaget sålt för, dess kostnader och vinst. Balansräkningen visar på vilka tillgångar ett företag har och hur de är finansierade.  

Balansräkningen är i sig också uppdelad i två delar. Den ena beskriver vilka tillgångar ett företag har. Exempel på tillgångar är lager, kundfordringar och fastigheter mm. Den andra delen beskriver hur dessa tillgångar är finansierade. Ett företag kan finansieras på två sätt, genom skulder och eget kapital.

balansräkning

Tre viktiga punkter om balansräkning

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

FÖRDJUPNING

Så fungerar balansräkning

Balansräkningen är uppdelad i två delar. Den ena visar vad företaget har för tillgångar. Den andra sidan visar vad företaget har för skulder och eget kapital. Tillgångssidan delas upp efter omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångarna är kundfordringar, lager och annat som omsätts snabbt. Anläggningstillgångar kan vara fastigheter, maskiner eller annat som företaget investerat i för att utnyttja under lång tid. 

Kostnaden för anläggningstillgångar tas i regel inte direkt vid en investering. I stället skrivs de av under ett antal år. Det innebär att kostnaden delas upp under flera år, oftast så länge tillgången anses kunna användas.

Skuldsidan är uppdelad i kort- och långfristiga skulder. De kortfristiga är till exempel leverantörsskulder och korta krediter. Långfristiga skulder är banklån eller annan långsiktig lånefinansiering. Under skuldsidan redovisas även eget kapital. Det är upparbetad vinst och kapital ägarna investerat i bolaget. Skulder och eget kapital skall tillsammans vara värda exakt lika stor summa som tillgångarna är värderade till. Skulder och eget kapital visar hur tillgångssidan är finansierad. 

Enbart genom att titta på balansräkningen går det att se hur ett företag mår. Det går att räkna fram flera viktiga nyckeltal från balansräkningen. Ett sådant är soliditet. Det beräknas genom att dividera summan av det egna kapitalet med tillgångarna. Då får man veta hur stor del av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Är soliditeten hög brukar det anses som ett stabilt företag. Är soliditeten låg visar det på att företaget har höga skulder. 

Ett annat viktigt nyckeltal är kassalikviditeten. Det visar om företaget klarar att betala de kortsiktiga skulderna. Kassalikviditeten får man fram genom att dividera omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Ibland tar man bort varulagret från omsättningstillgångarna när kassalikviditeten skall beräknas.

Övrigt bra att veta

En balansräkning avslöjar mycket om ett företag. Det finns självklara nyckeltal som soliditet och kassalikviditet som beräknas med hjälp av balansräkningen. Det ger en bra bild av hur företaget mår både på kort och lång sikt. 

Det går att gräva djupare i balansräkningen. Genom att jämföra kundfordringar eller lager med försäljningen får du en bild av hur effektivt företaget är med sitt kapital. Stora kundfordringar i förhållande till försäljningen kan indikera att företaget måste ge långa kredittider. 

I en balansräkning kan det döljas både möjligheter och problem. Kanske har företaget tillgångar som har ett högt marknadsvärde fast de är avskrivna eller tas upp till ett lågt värde i balansräkningen. Det motsatta kan gälla att företaget inte skrivit ned värdet på varor som inte går att sälja till fullt pris eller kundfordringar som är osäkra men ändå tas upp till fullt värde. 

Att lära sig analysera en balansräkning kan vara ett spännande sätt att hitta köpvärda aktier på börsen. Det krävs ett stort detektivarbete och intresse för att hitta företag med dolda värden i balansräkningen. Det är viktigt att veta om företaget redovisar marknadsvärde på sina tillgångar eller till exempel anskaffningsvärde.  

Ett företags redovisning består också av en resultaträkning. Det är viktigt att lära sig läsa även den och förstå hur den hänger ihop med balansräkningen för att analysera ett företag.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.