Vad är en balansräkning? – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

En balansräkning är en ekonomisk rapport som består av två delar. Den första delen av balansräkningen är tillgångar som företaget äger. Den andra delen är skulder och eget kapital. Tillgångarna skall alltid vara lika stora som summan av skulder och det egna kapitalet.

Ett företag redovisar sin ekonomi i två delar, resultat- och balansräkning. I resultaträkningen framgår det hur mycket företaget sålt för, dess kostnader och vinst. Balansräkningen visar på vilka tillgångar ett företag har och hur de är finansierade.  

Balansräkningen är i sig också uppdelad i två delar. Den ena beskriver vilka tillgångar ett företag har. Exempel på tillgångar är lager, kundfordringar och fastigheter mm. Den andra delen beskriver hur dessa tillgångar är finansierade. Ett företag kan finansieras på två sätt, genom skulder och eget kapital.

balansräkning

Tre viktiga punkter om balansräkning

FÖRDJUPNING

Så fungerar balansräkning

  • Tillgångssidan:
  1. Omsättningstillgångar: Dessa inkluderar tillgångar som förväntas omsättas till kontanter inom kort tid, vanligtvis inom ett år. Exempel på omsättningstillgångar är kundfordringar och lager.
  2. Anläggningstillgångar: Dessa tillgångar förväntas inte omsättas till kontanter på kort sikt, utan används istället för att generera intäkter under en längre tid. Det kan vara tillgångar som fastigheter, maskiner eller utrustning.
  • Skuldsidan:
  1. Kortfristiga skulder: Dessa är skulder som förfaller till betalning inom ett år. Det kan vara leverantörsskulder, skatteskulder och kortfristiga lån.
  2. Långfristiga skulder: Dessa skulder har en längre löptid än ett år och kan inkludera långfristiga lån och obligationer.
  • Viktiga nyckeltal från balansräkningen:
  1. Soliditet: Soliditet är ett nyckeltal som visar proportionen av tillgångar som är finansierade genom eget kapital istället för skulder. Ju högre soliditet, desto större är företagets finansiella stabilitet och förmåga att hantera eventuella motgångar.
  2. Kassalikviditet: Detta nyckeltal mäter företagets förmåga att täcka sina kortsiktiga skulder med sina omsättningstillgångar. En hög kassalikviditet indikerar att företaget har tillräckligt med likvida medel för att möta sina kortsiktiga åtaganden utan att behöva sälja sina långsiktiga tillgångar.

Övrigt bra att veta

En balansräkning avslöjar mycket om ett företag. Det finns självklara nyckeltal som soliditet och kassalikviditet som beräknas med hjälp av balansräkningen. Det ger en bra bild av hur företaget mår både på kort och lång sikt. 

Det går att gräva djupare i balansräkningen. Genom att jämföra kundfordringar eller lager med försäljningen får du en bild av hur effektivt företaget är med sitt kapital. Stora kundfordringar i förhållande till försäljningen kan indikera att företaget måste ge långa kredittider. 

I en balansräkning kan det döljas både möjligheter och problem. Kanske har företaget tillgångar som har ett högt marknadsvärde fast de är avskrivna eller tas upp till ett lågt värde i balansräkningen. Det motsatta kan gälla att företaget inte skrivit ned värdet på varor som inte går att sälja till fullt pris eller kundfordringar som är osäkra men ändå tas upp till fullt värde. 

Att lära sig analysera en balansräkning kan vara ett spännande sätt att hitta köpvärda aktier på börsen. Det krävs ett stort detektivarbete och intresse för att hitta företag med dolda värden i balansräkningen. Det är viktigt att veta om företaget redovisar marknadsvärde på sina tillgångar eller till exempel anskaffningsvärde.  

Ett företags redovisning består också av en resultaträkning. Det är viktigt att lära sig läsa även den och förstå hur den hänger ihop med balansräkningen för att analysera ett företag.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.