Avkastning aktier & fonder – vad innebär det? 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

FRÅGOR & SVAR

Vad betyder begreppet avkastning?

Avkastning refererar till den totala vinsten eller förlusten från en investering under en viss tidsperiod, vanligtvis uttryckt som en procentandel av det ursprungliga investerade beloppet. Det kan inkludera både kapitalvinst (ökning av investeringens värde) och utdelningar eller räntor som genereras av investeringen.

Avkastning används för att bedöma hur framgångsrik en investering har varit och jämförs ofta med andra investeringar eller med en investeringsmålsättning.

Enklast är att jämföra med begreppet ränta: Hur mycket får du tillbaks på satsat kapital?

Som aktieägare kan du få avkastning på två olika sätt:

 • Aktiebolaget gör en utdelning till aktieägarna.
 • Aktien stiger i värde. 
Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0

Avanza bank är Sveriges största och ledande nätmäklare för den som vill spara och investera långsiktigt. Vi på Aktieskolan har själva använt Avanza i många år och anser att de är den bästa aktiemäklaren i Sverige.

På Avanza.se erbjuds du att spara i flera olika kontotyper och kan välja mellan många olika investeringsprodukter. Exempel på dessa är: aktier, fonder, certifkat, ränteprodukter, warranter och optioner.

Du kan även pensionsspara, ansöka om bolån och flytta tjänstepensionen till Avanza bank.

Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se

Direktavkastning

 1. Direktavkastning och bankränta: Direktavkastning är ett begrepp som beräknas genom att ta utdelningen per aktie och dividera den med aktiekursen. Det kan liknas vid bankränta där du får en avkastning på dina pengar genom att låna ut dem till en bank. På samma sätt, när du köper aktier i ett bolag, får du tillbaka utdelning på dina investerade pengar.

 2. Typisk nivå av direktavkastning: Vanligtvis ligger direktavkastningen för aktier i intervallet 3-4 % per år. Detta innebär att du kan förvänta dig att få tillbaka cirka 3-4 % av aktiens värde i utdelning varje år.

 3. Totalavkastning och inkludering av kursutveckling: Om man vill inkludera både utdelning och kursutveckling i avkastningsbegreppet används ofta termen ”totalavkastning”. Totalavkastning tar hänsyn till både utdelningen och eventuella förändringar i aktiekursen över en given tidsperiod.

 4. Användning av begreppen över tidsperioder: Både direktavkastning och totalavkastning kan tillämpas över olika tidsperioder, såsom per månad, kvartal eller år. Detta ger investerare möjlighet att bedöma avkastningen på sina investeringar under olika tidsintervall och göra jämförelser mellan olika investeringsalternativ.

Kursökning

Förutom att du kan för en aktieutdelning från bolaget så kan bolagets aktiekurs öka (eller minska) i värde. När du säljer en aktie dyrare än vad du köpte den för har du alltså gjort en kursvinst.

Historiskt sett så har en kombination av direktavkastning och kursökning gett den bästa totalavkastningen.

Här är en förklaring av begreppet ”kursökning” och dess relevans för investerare:

 1. Kursökning och kursvinst: När du äger aktier i ett bolag kan aktiekursen stiga eller falla över tiden. Om du säljer en aktie till ett högre pris än vad du köpte den för, gör du en kursvinst. Kursvinsten är skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset för aktien.

 2. Totalavkastning och historisk prestanda: Historiskt sett har en kombination av direktavkastning (utdelning) och kursökning varit en framgångsrik strategi för investerare. Att dra nytta av både utdelning och ökning i aktiekursen kan ge den bästa totalavkastningen över tiden.

Vad är en rimlig avkastning?

Vad som är en rimlig avkastning är svårt att säga då det helt beror på vilken risk investeraren är villig att ta. 

 • Variabilitet i Avkastning: Vad som betraktas som en rimlig avkastning varierar från person till person och beror på investerarens tolerans för risk. En investerare med högre risktolerans kan vara beredd att ta på sig mer risk för att uppnå en högre avkastning, medan en konservativ investerare kanske föredrar lägre men stabilare avkastning.

 • Avkastningens Variation: Avkastningen kan variera avsevärt beroende på den specifika investeringen, branschen, och marknadens villkor. Till exempel kan avkastningen på aktier skilja sig från avkastningen på räntebärande papper eller andra tillgångar som aktieindexobligationer eller aktiefonder. Dessutom kan avkastningen variera från år till år.

 • Skillnaden mellan Avkastning och Räntabilitet: Begreppet ”räntabilitet” används ibland när man talar om ett företags vinst i förhållande till tillgångarna eller det egna kapitalet. Detta skiljer sig från avkastning, som är den totala avkastningen på en investering över en viss tidsperiod.

 • Orsaker till Aktieprisstigningar: En ökning i aktiekursen kan bero på flera faktorer, inklusive företagets lönsamhet och kassaflöde. Återkommande vinster kan öka företagets värde och därigenom leda till en ökning av aktiekursen. Nyinvesteringar och tillväxtinitiativ kan också bidra till att öka företagets värde över tid.

Andra orsaker till kursförändring

Att förstå varför aktiekurser förändras är av avgörande betydelse för investerare som strävar efter att fatta välgrundade beslut för sina portföljer. Aktiemarknaden är komplex och påverkas av en mängd olika faktorer, både interna och externa. Nedan följer en översikt över några av de viktigaste orsakerna till kursförändringar som investerare bör ha kännedom om:

 • Stora ordrar och handelsaktivitet: En plötslig ökning i handelsvolymen orsakad av stora köp- eller säljordrar kan leda till betydande kursförändringar.

 • Avregleringar och politiska beslut: Avregleringar inom vissa sektorer eller politiska beslut kan påverka företag och branscher på olika sätt, vilket kan resultera i förändringar i aktiekurserna.

 • Marknadsreaktion på branschkollegor: Ett positivt resultat från ett liknande företag inom samma bransch kan få investerare att tro att andra företag i samma sektor kommer att prestera bättre, vilket kan leda till ökade aktiekurser för hela sektorn.

 • Skatteförändringar och ränteförändringar: Förändringar i skattepolitik eller räntor kan påverka företagens vinster och kostnader, vilket i sin tur kan påverka aktiekurserna positivt eller negativt.

 • Terrordåd och geopolitiska händelser: Terrordåd och andra geopolitiska händelser kan skapa osäkerhet på marknaderna och leda till sänkta aktiekurser som ett resultat av investerares rädsla och försiktighet.

 • Psykologiska faktorer: Kursförändringar kan även påverkas av psykologiska faktorer, såsom investerares känslor av optimism eller pessimism, tro på framtida tillväxtmöjligheter eller allmän marknadsstämning.

Hur hög brukar utdelning och avkastning vara?

Utdelningen brukar ligga på ca 3 procent av aktiekursen (gäller Large Cap) och genomsnittlig aktieutveckling baserat på generalindex brukar vara runt 10-15 % per år, det kan dock finnas mycket stora individuella variationer beroende på vilken aktie det gäller, i synnerhet på de mindre listorna.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.