Avkastning

FRÅGOR & SVAR

Vad betyder begreppet avkastning?

Begreppet avkastning beskriver vinsten i förhållande till den insats som gjorts. Enklast är att jämföra med begreppet ränta: Hur mycket får du tillbaks på satsat kapital?

Som aktieägare kan du få avkastning på två olika sätt:

  • Aktiebolaget gör en utdelning till aktieägarna.
  • Aktien stiger i värde. 

Direktavkastning

Begreppet direktavkastning beräknas genom att ta utdelningen och dividera den med aktiekursen. Termen kan också närmast jämföras med bankränta. Du lånar ut dina pengar till en bank och i gengäld får du ränta. Samma sak med ett bolag, du köper aktier i ett bolag och får tillbaka utdelning.

Vanligtvis brukar direktavkastningen vara omkring 3-4 % per år. Om man däremot vill visa att både utdelning och kursutveckling ingår i begreppet så används ofta uttrycket totalavkastning. Begreppen totalavkastning och direktavkastning kan tillämpas på olika tidsperioder, exempelvis per månad, kvartal eller år. 

Kursökning

Förutom att du kan för en aktieutdelning från bolaget så kan bolagets aktiekurs öka (eller minska) i värde. När du säljer en aktie dyrare än vad du köpte den för har du alltså gjort en kursvinst.

Historiskt sett så har en kombination av direktavkastning och kursökning gett den bästa totalavkastningen.

Vad är en rimlig avkastning?

Vad som är en rimlig avkastning är svårt att säga då det helt beror på vilken risk investeraren är villig att ta. 

Kom också ihåg att avkastning kan variera mellan olika branscher, från år till år och beroende på om det är räntebärande papper, aktieindexobligationer, aktiefonder eller aktier. Ibland används också ordet räntabilitet, men det är vanligare då man talar om ett företags vinst i förhållande till tillgångarna eller det egna kapitalet.

Att en aktie stiger i värde kan bero på många orsaker. Återkommande vinster gör att företagets kassa ökar vilket kan användas till exempelvis nyinvesteringar som leder till ytterligare värdeökning för företaget. Det är alltså naturligt att en aktiekurs stiger över tiden om bolaget hela tiden gör vinst varje år eftersom värdet på bolaget hela tiden ökar.

Andra orsaker till kursförändring

Andra orsaker till kursstegring kan bero på att en eller flera stora ordrar har kommit in, avregleringar inom vissa områden, ett liknande företag i samma bransch med ett bra resultat kan påverka marknaden att tro att även detta företag kommer uppvisa bättre resultat, skatteförändringar och ränteförändringar kan också påverka en aktiekurs gynnsamt. 

Terrordåd kan i stället sänka kurserna. Kursförändringar kan alltså dels vara baserat på verkliga fakta, dels på psykologiska faktorer.

Hur hög brukar utdelning och avkastning vara?

Utdelningen brukar ligga på ca 3 procent av aktiekursen (gäller Large Cap) och genomsnittlig aktieutveckling baserat på generalindex brukar vara runt 10-15 % per år, det kan dock finnas mycket stora individuella variationer beroende på vilken aktie det gäller, i synnerhet på de mindre listorna.

Artikelns innehållsförteckning: