Aktiesplit & omvänd aktiesplit – Såhär fungerar det [Räkneexempel]

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Aktiesplit-Aktieskolan

FRÅGOR & SVAR

Vad är en aktiesplit?

En aktiesplit är ett sätt för bolaget att styra aktiekursen till önskat intervall utan att det totala börsvärdet förändras. 

Antingen så ökar eller minskar man antalet aktier, samtidigt som kvotvärdet och aktiekursen justeras i motsvarande utsträckning så att börsvärdet är lika stort före som efter en split. En kosmetisk åtgärd skulle man kunna kalla det. 

Jämför gärna med en tårta som delas i dubbelt så många delar men som fortfarande är lika stor.Uppdelning av aktier är det officiella begreppet för en split.

Marginell betydelse vid en aktiesplit

Det borde vara av marginell betydelse för en investerare om en aktie kostar 5 kr eller 200 kr eftersom kursförändringarna ändå är procentuella och följdaktligen proportionella. Det totala investeringsbeloppet blir i princip också lika stort. Det finns dock några påverkande faktorer som vi ska titta lite närmare på.

Se räkneexempel för en aktiesplit här nedanför.

Aktiesplit
Bild lånad från UngaAktiesparare

SÅHÄR FUNGERAR DET

Aktiesplit räkneexempel

Före split 
Antal aktier: 2 000 000 st 
Aktiekurs: 300 kr/st 
Totalt börsvärde: 600 000 000 kr 
Split: 2:1 (dvs antalet aktier blir två gånger fler)

Efter split 
Antal aktier: 4 000 000 st 
Aktiekurs: 150 kr/st 
Totalt börsvärde: 600 000 000 kr

Börsvärdet är alltså lika stort före som efter en split, endast aktiekursen och antalet aktier har förändrats.

Omvänd aktiesplit
Bild lånad från UngaAktiesparare

Omvänd aktiesplit

En omvänd split innebär att man i stället för att öka antalet aktier minskar antalet och justerar aktiekursen uppåt. På engelska kallas det för reverse split.

Före omvänd split 
Antal aktier: 5 000 000 st 
Aktiekurs: 10 kr/st 
Totalt börsvärde: 50 000 000 kr 
Split: 1:5 (dvs. antal aktier delas på fem) 

Efter omvänd split 
Antal aktier: 1 000 000 st 
Aktiekurs: 50 kr/st 
Totalt börsvärde: 50 000 000 kr

Antalet aktier har nu blivit mindre samtidigt som aktiekursen har ökat proportionellt. Börsvärdet är dock lika stort.

FRÅGOR & SVAR

Vad betyder order Split?

Det engelska ordet split betyder dela på svenska. Det kan ibland vara svårt att komma ihåg vilken split som är vilken, men själva förhållandet (exempelvis 3:1) åsyftar alltså antalet aktier och inte aktiekursen. Tecknet ”:” är helt enkelt ett divisionstecken.

Förhållandet 3:1 betyder att det går tre nya aktier på en gammal och 1:4 betyder att antalet aktier skall delas på fyra. Jämför gärna med skalamodeller, en modell i storlek 1:24 är 1/24 av originalets storlek, samma sak med aktier. En omvänd split på 1:5 innebär att antalet aktier är 1/5 av det ursprungliga antalet, och tvärtom för vanlig split.

Det är vanligt att splittar baseras på talen 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 men även upp till 100 och ibland ännu högre

Varför genomför ett bolag en aktiesplit?

En anledning kan vara att priset på en aktie efter en längre tids kursuppgång börjar bli högt, vilket kan skapa problem vid handeln. Om en aktie kostar 500 kr/st så är det ofördelaktigt, speciellt om aktien handlas i börsposter. En lägre aktiekurs kan också göra aktien mer attraktiv för småspararna och därmed ökad handeln något.

Exempel

Om en börspost på 100 aktier ska köpas och aktien kostar 500 kr så krävs:

100 × 500 kr = 50 000 kr

Bättre att då kanske göra en split på den aktien så att den blir värd någonstans runt hundralappen och mer hanterbar för småspararna? Om aktien kostar 100 kr/st och handlas i börsposter om 100 krävs då endast 10 000 kr för köp. 

Om en split genomförs så kan det också vara ett tecken på att bolaget ser en ljusare framtid, eftersom ledning och aktieägare borde vara ovilliga att göra en split om de trodde att aktien var på väg ner. Vid en split minskas ju aktiekursen.

En aktiesplit kan alltså tyda på en ökad tilltro till aktien från företagsledningen och kan tolkas som en positiv signal av marknaden. Första handelsdagen efter en split finns det exempel som visar på att kursen går upp. En aktiesplit kan rent generellt också innebära en ökad tilltro till konjunkturen, samtidigt som en viss uppmärksamhet kring aktien kan skapas. Det finns alltså psykologiska effekter med att genomföra en split.

Om antalet splittar ökar per år så tyder det på att kurserna har gått upp, det kan också vara en indikation på att en bubbla är på väg.

Varför genomför ett bolag en omvänd aktiesplit?

Skälet till att bolaget vill göra en omvänd split kan vara att värdet på aktien börjar bli lågt med en nedåtgående aktiekurs. Bolaget vill få bort stämpeln som frimärksaktie genom att få upp kursen till ett mer eftersträvansvärt intervall, dessutom hamnar bolaget närmare sina konkurrenter vad gäller aktiepriset, vilket kan göra aktien mer attraktiv bland investerare. En aktie som har för låg aktiekurs kan nämligen uppfattas som mindre åtråvärd bland marknadens aktörer. 

Bolagsledningen kan också tro att aktiekursen inte går att få upp till en mer normal nivå med hjälp av egen kompetens och kraft. Dessutom finns en tendens till att aktier med lågt värde kan vara mer volatila, dvs mer riskfyllda. Vissa finansiella institutioner kan också ha restriktioner vad gäller lägsta nivå för vad en aktie får kosta. 

En omvänd aktiesplit brukar också ge en viss ökning av likviditeten eftersom investerare kan betrakta den högre aktiekursen som tilltalande. Antalet aktier minskar också vilket gör att vinsten per aktie blir högre.

En del småsparare som inte är fullständigt insatta i hur en omvänd split går till kan känna sig förfördelade eftersom de nu har mindre antal aktier.

I andra länder kan det även finnas andra orsaker till varför en omvänd split genomförs, exempelvis om en börs kräver en viss minimikurs för att få vara noterad.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.