Aktiesplit-Aktieskolan

Aktiesplit & omvänd aktiesplit – Såhär fungerar det 2024 [Räkneexempel]

FRÅGOR & SVAR

Vad är en aktiesplit?

En aktiesplit är en åtgärd där ett företag ökar antalet sina utestående aktier genom att dela upp varje aktie i flera nya aktier, vilket sänker aktiens kurs men inte förändrar bolagets totala marknadsvärde. Detta görs ofta för att göra aktien mer tillgänglig för småinvesterare genom att sänka priset per aktie.

Marginell betydelse vid en aktiesplit

Det borde vara av marginell betydelse för en investerare om en aktie kostar 5 kr eller 200 kr eftersom kursförändringarna ändå är procentuella och följdaktligen proportionella. Det totala investeringsbeloppet blir i princip också lika stort. Det finns dock några påverkande faktorer som vi ska titta lite närmare på.

Se räkneexempel för en aktiesplit här nedanför.

REKOMMENDERAD LÄSNING

Förbättra din privatekonomi genom att investera pengar

Vill du lära dig mer om hur du kan investera pengar eller är du kanske redo att komma igång redan idag?

Aktiesplit
Bild lånad från UngaAktiesparare

SÅHÄR FUNGERAR DET

Aktiesplit räkneexempel

Före split 
Antal aktier: 2 000 000 st 
Aktiekurs: 300 kr/st 
Totalt börsvärde: 600 000 000 kr 
Split: 2:1 (dvs antalet aktier blir två gånger fler)

Efter split 
Antal aktier: 4 000 000 st 
Aktiekurs: 150 kr/st 
Totalt börsvärde: 600 000 000 kr

Börsvärdet är alltså lika stort före som efter en split, endast aktiekursen och antalet aktier har förändrats.

Omvänd aktiesplit
Bild lånad från UngaAktiesparare

Omvänd aktiesplit

En omvänd split innebär att man i stället för att öka antalet aktier minskar antalet och justerar aktiekursen uppåt. På engelska kallas det för reverse split.

Före omvänd split 
Antal aktier: 5 000 000 st 
Aktiekurs: 10 kr/st 
Totalt börsvärde: 50 000 000 kr 
Split: 1:5 (dvs. antal aktier delas på fem) 

Efter omvänd split 
Antal aktier: 1 000 000 st 
Aktiekurs: 50 kr/st 
Totalt börsvärde: 50 000 000 kr

Antalet aktier har nu blivit mindre samtidigt som aktiekursen har ökat proportionellt. Börsvärdet är dock lika stort.

FRÅGOR & SVAR

Vad betyder order Split?

En ”order split”, oftast kallad ”aktiesplit” på svenska, är när ett företag delar upp sina befintliga aktier i fler nya aktier. Målet med en aktiesplit är vanligtvis att göra aktien mer tillgänglig för småsparare genom att sänka priset per aktie, utan att förändra det totala marknadsvärdet av företaget. Här följer en närmare förklaring:

Förhållande i aktiesplit

  • Exempel 3:1: Ett förhållande på 3:1 betyder att aktieägarna får tre nya aktier för varje aktie de äger. Om du äger 100 aktier före splitten, kommer du att äga 300 aktier efter splitten, men det totala värdet på ditt innehav förblir detsamma eftersom aktiekursen justeras nedåt motsvarande.
  • Exempel 1:4: Omvända aktiesplittar, som i förhållandet 1:4, innebär att aktieägarna byter in fyra gamla aktier mot en ny. Detta kan göras för att öka aktiekursen, exempelvis för att uppfylla noteringskrav på en börs.

Jämförelse med skalamodeller

  • Precis som skalamodeller där en modell i skala 1:24 är 1/24 av originalets storlek, minskar eller ökar antalet aktier i förhållande till originalet (före split) när en aktiesplit eller omvänd split genomförs.

Vanliga splitförhållanden

  • Företag kan välja olika splitförhållanden baserat på sina mål med splitten. Vanliga förhållanden inkluderar 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, och ibland ännu högre som 10:1, 20:1, 50:1, och till och med upp till 100:1.

Effekter av en aktiesplit

  • Prisjustering: Trots att antalet aktier en investerare äger förändras, ändras inte det totala marknadsvärdet på investerarens innehav direkt på grund av splitten. Aktiekursen justeras nedåt i en split och uppåt i en omvänd split för att återspegla det nya antalet aktier.
  • Psykologiska Effekter: Genom att sänka priset per aktie kan en aktiesplit göra aktien mer attraktiv för nya investerare, vilket potentiellt kan öka efterfrågan och likviditeten i aktien.
  • Signalvärde: En aktiesplit kan ibland tolkas som en positiv signal från företaget om framtida tillväxt, medan en omvänd split kan ses som ett tecken på att ett företag försöker förhindra avnotering eller uppfylla börsens minimiprisregler.

Det är viktigt att notera att en aktiesplit i sig inte påverkar företagets fundamentala värde. Investerare bör alltid grunda sina investeringsbeslut på en omfattande analys av företagets ekonomiska hälsa och marknadspotential.

Varför genomför ett bolag en aktiesplit?

En anledning kan vara att priset på en aktie efter en längre tids kursuppgång börjar bli högt, vilket kan skapa problem vid handeln. Om en aktie kostar 500 kr/st så är det ofördelaktigt, speciellt om aktien handlas i börsposter. En lägre aktiekurs kan också göra aktien mer attraktiv för småspararna och därmed ökad handeln något.

Exempel

Om en börspost på 100 aktier ska köpas och aktien kostar 500 kr så krävs:

100 × 500 kr = 50 000 kr

Bättre att då kanske göra en split på den aktien så att den blir värd någonstans runt hundralappen och mer hanterbar för småspararna? Om aktien kostar 100 kr/st och handlas i börsposter om 100 krävs då endast 10 000 kr för köp. 

Om en split genomförs så kan det också vara ett tecken på att bolaget ser en ljusare framtid, eftersom ledning och aktieägare borde vara ovilliga att göra en split om de trodde att aktien var på väg ner. Vid en split minskas ju aktiekursen.

En aktiesplit kan alltså tyda på en ökad tilltro till aktien från företagsledningen och kan tolkas som en positiv signal av marknaden. Första handelsdagen efter en split finns det exempel som visar på att kursen går upp. En aktiesplit kan rent generellt också innebära en ökad tilltro till konjunkturen, samtidigt som en viss uppmärksamhet kring aktien kan skapas. Det finns alltså psykologiska effekter med att genomföra en split.

Om antalet splittar ökar per år så tyder det på att kurserna har gått upp, det kan också vara en indikation på att en bubbla är på väg.

Varför genomför ett bolag en omvänd aktiesplit?

Skälet till att bolaget vill göra en omvänd split kan vara att värdet på aktien börjar bli lågt med en nedåtgående aktiekurs. Bolaget vill få bort stämpeln som frimärksaktie genom att få upp kursen till ett mer eftersträvansvärt intervall, dessutom hamnar bolaget närmare sina konkurrenter vad gäller aktiepriset, vilket kan göra aktien mer attraktiv bland investerare. En aktie som har för låg aktiekurs kan nämligen uppfattas som mindre åtråvärd bland marknadens aktörer. 

Bolagsledningen kan också tro att aktiekursen inte går att få upp till en mer normal nivå med hjälp av egen kompetens och kraft. Dessutom finns en tendens till att aktier med lågt värde kan vara mer volatila, dvs mer riskfyllda. Vissa finansiella institutioner kan också ha restriktioner vad gäller lägsta nivå för vad en aktie får kosta. 

En omvänd aktiesplit brukar också ge en viss ökning av likviditeten eftersom investerare kan betrakta den högre aktiekursen som tilltalande. Antalet aktier minskar också vilket gör att vinsten per aktie blir högre.

En del småsparare som inte är fullständigt insatta i hur en omvänd split går till kan känna sig förfördelade eftersom de nu har mindre antal aktier.

I andra länder kan det även finnas andra orsaker till varför en omvänd split genomförs, exempelvis om en börs kräver en viss minimikurs för att få vara noterad.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

About The Author