Kassaflödesanalys – så fungerar det [GUIDE+VIDEO]

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Kassaflödesanalys

Vad är en kassaflödesanalys?

Begreppet kassaflödesanalys är en rapport som består av uppgifter om det finansiella flödet i ett företags, in- och utbetalningar gjorda för en viss period. Alla större företag måste lämna en kassaflödesanalys för att förklara förändringen av likvida medel. 

Internt kan även en kassaflödesanalys ge bättre kontroll över hur pengar rör sig i företaget. 

För långivare och intressenter, exempelvis investerare, är företagets förändring i finansiell styrka en viktig indikator för lönsamhet, samt återbetalningsförmåga av skulder.

Användbar vid jämförelser

En kassaflödesanalys är också väldigt användbar när man jämför olika företag. Mindre företag har inte ett lagligt krav på sig att upprätta en kassaflödesanalys, men har ändå nytta av en sådan för att få en bättre överblick över verksamheten. 

Ett annat ord för en kassaflödesanalys är finansieringsanalys, som alltså är två namn på samma analys. En kassaflödesanalys upprättas för att göra en sammanställning av kassaflödet och ge en överblick hur likvida medel rör sig i verksamheten och kan delas upp i tre huvudgrupper.

  • De löpande aktiviteter som i huvudsak utgör en verksamhets intäkter skapar grunden för en kassaflödesanalys och redovisar bland annat försäljning, kundfordringar och justeringar för avskrivningar.
  • Investeringsverksamheten kan exempelvis sammanställa förvärv och avyttring av materiella anläggningstillgångar eller gjorda investeringar.
  • Finansieringsverksamheten visar kassaflödesanalysen utdelningar, lån, nyemissioner, utdelningar, amorteringar och koncernbidrag.

Den fjärde gruppen är årets kassaflöde och består av summan av ovanstående tre grupper.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel kassaflödesanalys

(Nuvarande år/Föregående år)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 200 000/150 000

Avsättningar pensioner -1000 / -1500

Avskrivningar 5000 / 5000

Betald skatt -5000 / -7000

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 199 000/ 146 500

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Rörelsefordringar -1000 / -1500

Varulager -2500 / -1000

Rörelseskulder 5000 / 3000

Kassaflöde från den löpande verksamheten

200 500 / 147 000

Investeringsverksamheten

Investeringar i hyresrätter och liknande rättigheter -150 / -200

Investeringar i övriga immateriella tillgångar -1500 / -1000

Investeringar i byggnader och mark -50 / -50

Investeringar i inventarier -5000 / -5000

Förändring kortfristiga placeringar 0 / 2000

Övriga investeringar -100 / -100

Kassaflöde från investeringsverksamhet -6800 / -8350

Finansieringsverksamheten

Kortfristiga lån 10 000 / –

Utdelning -15 000 / -15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-25 000 / -15000

Årets kassaflöde 168 700 / 123 650

Varför ska man använda nyckeltalet kassaflödesanalys i en aktieanalys?

För att hålla koll på ett företags ”hälsa” använder man nyckeltal, som exempelvis berättar huruvida ett företag är lönsamt. Användningen av nyckeltal är ett behändigt sätt att få en uppfattning om vad en särskild aktie är värd och huruvida den är värd att investera i. 

Det finns mängder av nyckeltal att hålla ögonen på, men några är mer användbara än andra. För att bli en framgångsrik investerare krävs att man har kunskap i hur nyckeltalen kan användas för att bedöma vilka aktier man ska köpa upp. 

Den grundläggande anledningen till att man ska använda nyckeltal i en aktieanalys är att få praktiskt jämförbara siffror. Vinstmått kan man använda för att se hur effektivt ett företag får sina inkomster och för ett aktiebolag är det naturligtvis viktigt att vara vinstdrivande. Vinstmåttet kan sägas vara ett betyg hur bra det går för ett aktiebolag att skapa vinster. 

Att hålla koll på vinsten kontra eget kapital ger alltså en bild av vinsten i förhållande till aktieägarnas pengar. Desto högre vinsten är och ju mindre eget kapital som finns i bolaget, desto bättre är resultatet. Denna jämförelse är även kallad räntabilitet.

Ett alternativ är att hålla koll på vinst mot totalt kapital eller vinst mot sysselsatt kapital.

Kassaflödesanalys på engelska

Cash flow statement eller statement of cash flows.

Förbättra dina kunskaper:

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.