Kassaflödesanalys – så fungerar det [GUIDE+VIDEO]

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är en kassaflödesanalys?

Begreppet kassaflödesanalys är en rapport som består av uppgifter om det finansiella flödet i ett företags, in- och utbetalningar gjorda för en viss period. Alla större företag måste lämna en kassaflödesanalys för att förklara förändringen av likvida medel. 

Internt kan även en kassaflödesanalys ge bättre kontroll över hur pengar rör sig i företaget. 

För långivare och intressenter, exempelvis investerare, är företagets förändring i finansiell styrka en viktig indikator för lönsamhet, samt återbetalningsförmåga av skulder.

Användbar vid jämförelser

Kassaflödesanalysen, även kallad finansieringsanalys, är ett centralt verktyg för att jämföra finansiell prestanda mellan företag. Denna analys är särskilt användbar, inte bara för större företag som är skyldiga att upprätta den, utan också för mindre företag som strävar efter en djupare förståelse för sin finansiella situation.

Analysen erbjuder en detaljerad överblick över företagets likvida medel och hur dessa medel flödar genom verksamheten, uppdelat i tre huvudkategorier:

  • Löpande aktiviteter:

    • Inkluderar de primära intäktskällorna såsom försäljning, kundfordringar och justeringar för avskrivningar, vilket reflekterar företagets dagliga operationella verksamhet.
  • Investeringsverksamhet:

    • Sammanställer information om förvärv och försäljning av långsiktiga tillgångar som materiella anläggningstillgångar, samt andra investeringar, vilket ger insikt i företagets investeringsstrategier.
  • Finansieringsverksamhet:

    • Visar viktiga finansiella händelser som nyemissioner, utdelningar, lån, amorteringar och koncernbidrag, vilket reflekterar företagets finansieringsstrategier och kapitalstruktur.

Genom att analysera dessa kategorier kan företag och intressenter få en klar bild av de finansiella flödena och bedöma företagets ekonomiska ställning mer effektivt. Kassaflödesanalysen är därför ett ovärderligt verktyg för att bedöma ekonomisk stabilitet och potential för framtida tillväxt.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel kassaflödesanalys

(Nuvarande år/Föregående år)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 200 000/150 000

Avsättningar pensioner -1000 / -1500

Avskrivningar 5000 / 5000

Betald skatt -5000 / -7000

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 199 000/ 146 500

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Rörelsefordringar -1000 / -1500

Varulager -2500 / -1000

Rörelseskulder 5000 / 3000

Kassaflöde från den löpande verksamheten

200 500 / 147 000

Investeringsverksamheten

Investeringar i hyresrätter och liknande rättigheter -150 / -200

Investeringar i övriga immateriella tillgångar -1500 / -1000

Investeringar i byggnader och mark -50 / -50

Investeringar i inventarier -5000 / -5000

Förändring kortfristiga placeringar 0 / 2000

Övriga investeringar -100 / -100

Kassaflöde från investeringsverksamhet -6800 / -8350

Finansieringsverksamheten

Kortfristiga lån 10 000 / –

Utdelning -15 000 / -15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-25 000 / -15000

Årets kassaflöde 168 700 / 123 650

Varför ska man använda nyckeltalet kassaflödesanalys i en aktieanalys?

För att effektivt övervaka ett företags ekonomiska ”hälsa” är nyckeltal, såsom kassaflödesanalys, oumbärliga. Dessa tal ger en snabb överblick över ett företags lönsamhet och bidrar till att bedöma en akties värde och dess investeringspotential.

Nyckeltal är många och varierande, men vissa är särskilt värdefulla för investerare som vill fatta välgrundade beslut. Kunskap om hur dessa tal kan appliceras på aktieanalys är avgörande för investeringsframgång.

Användningen av nyckeltal i aktieanalyser syftar till att erbjuda konkreta, jämförbara data. Exempelvis kan vinstmått användas för att utvärdera hur effektivt ett företag genererar inkomster, vilket är kritiskt för aktiebolag vars huvudmål är lönsamhet. Vinstmått fungerar som en indikator på företagets förmåga att skapa vinster.

En viktig aspekt att bevaka är förhållandet mellan vinst och eget kapital, vilket ger insikt i hur väl företaget genererar vinst med aktieägarnas insatser. Ett högt vinst/eget kapital-förhållande indikerar ett gynnsamt resultat. Denna typ av analys kallas ofta för räntabilitet.

Andra nyckeltal som kan vara intressanta inkluderar vinst i förhållande till totalt kapital och vinst mot sysselsatt kapital. Dessa mått hjälper investerare att bedöma hur effektivt företaget använder sitt kapital för att generera vinst.

För att sammanfatta, användningen av nyckeltal som kassaflödesanalys i aktieanalys är avgörande för att få en klar bild av ett företags finansiella prestanda och för att identifiera lönsamma investeringsmöjligheter.

Kassaflödesanalys på engelska

Kassaflödesanalysen, känd på engelska som ”Cash Flow Statement” eller ”Statement of Cash Flows”, är en viktig finansiell rapport som detaljerat redogör för ett företags kassaflöden under en viss period. Denna rapport delas vanligtvis upp i tre huvudsektioner som representerar de olika typerna av kassaflöden: kassaflöden från rörelseverksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Förbättra dina kunskaper:
Fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Bild av Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.