Vad är en bolagsstämma? – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Bolagsstämma är företagets högsta beslutande organ där aktieägare sammanträder för att fatta viktiga beslut om företagets verksamhet. På bolagsstämman diskuteras och röstas det om frågor som styrelseval, utdelning av vinst, och ändringar i bolagsordningen. Det är en viktig del av företagsstyrningen och ger aktieägarna möjlighet att påverka och övervaka företagets utveckling och strategi.

En gång om året samlas aktieägarna i ett aktiebolag för att fatta viktiga beslut. I dagligt tal kallas det bolagsstämma. Det formella ordet för bolagsstämma är numera årsstämma. Årsstämman är den ordinarie bolagsstämman. Utöver det kan bolaget ha extra bolagsstämmor. Det kan företaget ha om det behöver besluta om viktiga frågor emellan de ordinarie bolagsstämmorna. 

Hur en bolagsstämma skall genomföras regleras i aktiebolagslagen och företagets bolagsordning. Det gäller allt ifrån hur kallelsen skall gå ut, när bolagsstämman skall hållas och vilka frågor som skall tas upp. 

En ordinarie bolagsstämma eller årsstämma är företagets högsta beslutande organ. Den kan jämföras med riksdagen som är Sveriges högsta beslutande församling. På en bolagsstämma väljs bl a styrelse och revisorer. Där fastställs också resultat och balansräkningen. Bolagsstämman skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

bolagstämma

Tre viktiga punkter om bolagsstämma

FÖRDJUPNING

Så fungerar en bolagsstämma

En bolagsstämma, oftast kallad årsstämma, måste enligt lag hållas inom sex månader från räkenskapsårets avslut. Hur bolagsstämman ska genomföras regleras både av företagets bolagsordning och aktiebolagslagen. Detta inkluderar allt från hur kallelsen ska skickas ut eller publiceras till vilka ärenden som ska tas upp.

I vissa fall krävs det att aktieägare anmäler sig i förväg för att delta vid en bolagsstämma, särskilt för börsnoterade bolag. Det kan finnas en specifik dag i kallelsen där aktieägaren måste vara registrerad som ägare av bolaget för att delta.

Normalt sett ska bolagsstämman hållas på plats där företagets styrelse har sitt säte, enligt bolagsordningen. Möjligheten att hålla bolagsstämman på annan plats kan dock specificeras i bolagsordningen.

Aktieägare har alltid rätt att närvara vid bolagsstämman, även om det ibland krävs föranmälan. Andra deltagare kan inkludera styrelseledamöter, VD, revisorer och arbetstagarrepresentanter. Ytterligare personer kan delta om bolagsstämman godkänner det eller om det är reglerat i bolagsordningen

Olika typer av bolagsstämma

Svenska aktiebolag är skyldiga att hålla en årlig bolagsstämma, formellt kallad årsstämma, inom sex månader från räkenskapsårets avslut.

Under året kan det uppstå situationer där ett aktiebolag behöver fatta beslut som endast kan tas på en bolagsstämma, såsom ändringar i bolagsordningen, sammansättningen av styrelsen eller beslut om extra aktieutdelning. Då kan bolaget kalla till en extra bolagsstämma.

Om en årsstämma inte kan avslutas som planerat kan den återupptas vid ett senare tillfälle, vilket kallas för en fortsatt bolagsstämma. Beroende på orsaken till att årsstämman skjuts upp kan det vara nödvändigt att anmäla detta till bolagsverket.

Övrigt bra att veta

Ett aktiebolags bolagsstämma eller årsstämma som det formellt kallas är företagets högsta beslutande organ. Många kanske tycker att bolagsstämman mest verkar vara en formell tillställning. 

Det är helt fel. Det är här de absolut viktigaste frågorna för företaget beslutas. Det är på bolagsstämman styrelse och revisorer väljs. Det är också bolagsstämman som beviljar om styrelsen och VDn skall få ansvarsfrihet för föregående år. Ansvarsfriheten är viktig ur juridisk synvinkel. Bolagsstämman tar också en rad andra viktiga beslut. 

Som aktieägare är det en rättighet och möjlighet att ta vara med på bolagsstämman. Alla aktieägare får rösta på bolagsstämman efter hur många aktier och röster de har. Det är också på bolagsstämman du kan göra din röst hörd. Du har rätt att ställa frågor till styrelsen och VDn. Du har även rätt att lägga fram egna förslag. Det gäller även om du är aktieägare i ett stort börsnoterat företag.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.