Bolagsordning

Vad är en bolagsordning? – Enkel och lättläst guide 2024

Bolagsordning, ibland känd som företagsstadgar, är en juridiskt bindande dokument som etablerar ramen för ett företags verksamhet. Det definierar ägarnas rättigheter, styrelsens befogenheter och företagets syfte. En bolagsordning måste följa lagstiftning och regler och är en viktig del av ett företags juridiska struktur.

Alla svenska aktiebolag måste ha en bolagsordning. De är ett grundläggande dokument som berättar om vad företaget skall göra och hur det skall skötas. Det är ett regelverk som företaget sedan måste följa. 

Det finns många punkter som är obligatoriska att ha med i en bolagsordning. Några av de viktiga är företagets säte, storleken på företagets aktiekapital och antal styrelseledamöter. Det finns även frågor som är frivilliga att reglera i en bolagsordning. Det kan vara villkor om hur företagets ägare får sälja sina aktier. Det kan också vara om att beslut om vissa frågor på bolagsstämman behöver en viss röstmajoritet. 

Bolagsordningen bestäms av ägarna av företaget när bolaget bildas. Bolagsordningen skall registreras av Bolagsverket. Ett företag kan ändra sin bolagsordning. Det måste beslutas av en bolagsstämma. För att ändringen skall vara giltig skall även den registreras av Bolagsverket.

Bolagsordning

Tre viktiga punkter om bolagsordning

FÖRDJUPNING

Så fungerar bolagsordning

Bolagsordningen är ett viktigt dokument som måste upprättas vid grundandet av ett företag och registreras hos Bolagsverket. Den kan också ändras vid företagets bolagsstämma och måste då återigen registreras av Bolagsverket.

Grundläggande regler för bolagsordningen återfinns i aktiebolagslagen, som fastställer de lagliga kraven för hur ett aktiebolag ska drivas. En central bestämmelse är kravet på att ett företag måste ha en bolagsordning. Överträdelser av aktiebolagslagen kan leda till juridiska konsekvenser, såsom böter, fängelsestraff eller näringsförbud för de ansvariga för företaget. I vissa fall kan även företaget åläggas att betala vite.

Olika typer av bolagsordning

Det finns olika typer av bolagsordningar som företag kan anta, beroende på dess juridiska struktur och affärsbehov. Här är några exempel:

  1. Standardbolagsordning: Detta är den vanligaste typen av bolagsordning som följer lagstiftningens grundläggande krav för ett visst företagsform, till exempel aktiebolag eller handelsbolag.

  2. Anpassad bolagsordning: Företag kan skräddarsy sin bolagsordning för att passa sina specifika behov och önskemål, vilket kan innebära att man lägger till eller ändrar regler utöver de som krävs enligt lag.

  3. Förenklad bolagsordning: Vissa länder tillåter företag att anta en förenklad bolagsordning som följer standardiserade mallar för att underlätta och påskynda företagsregistreringsprocessen.

  4. Specialiserad bolagsordning: Företag inom vissa branscher eller med specifika affärsmodeller kan ha behov av en specialiserad bolagsordning som tar hänsyn till unika krav och regler inom deras verksamhetsområde.

Genom att välja rätt typ av bolagsordning kan företag skapa en tydlig och ändamålsenlig ram för sin verksamhet som möjliggör effektiv styrning och hantering av företagets angelägenheter.

Övrigt bra att veta

En bolagsordning är ett mycket viktigt dokument som styr företagets verksamhet. När ett företag startas är det viktigt att fundera igenom alla frågor i en bolagsordning noga. Det är frågor om aktiekapitalets storlek, att företagets verksamhet beskrivs rätt och antal styrelseledamöter. En annan viktig fråga är om bolagets revisorer. 

Ett företags bolagsordning är extra viktigt om det finns flera delägare i företaget. Att i förväg bestämma hur olika situationer skall lösas i framtiden är ett bra sätt att undvika problem. En del av de punkterna går att reglera i bolagsordningen. Men det kan också vara bra att skriva ett separat aktieägaravtal. Rådgör gärna med en revisor eller jurist hur bolagsordningen utformas bäst för just ert företag. 

Bolagsordningen regleras av aktiebolagslagen. Den består av fler lagar som rör hur ett aktiebolag skall drivas. Som aktieägare, VD, eller styrelseledamot är det viktigt att veta vilka juridiska skyldigheter som finns reglerade i aktiebolagslagen.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

About The Author