Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Blankning – så kan du blanka aktier [Lättläst guide]

Blankning-Aktieskolan

Genom blankning kan du tjäna pengar på att aktiekursen sjunker. Du kan blanka aktier genom att sälja ett finansiellt instrument (vanligtvis en aktie) som du inte äger. När du blankar en aktie så lånar du aktierna av någon annan på börsen i hopp om att priset ska gå ner i framtiden.

Testa blanka aktier på eToro.com
 • +12 miljoner användare runtom i världen
 • Handla aktier, valutor, index och mycket mer
 • 100% kostnadsfritt att öppna konto
Endast 3 min
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

SÅHÄR KAN DU RÄKNA

Blankning av aktier - räkneexempel

Tänk dig att du lånar 1 000 aktier av din vän Kalle. Det enda han vill ha tillbaks är dessa 1 000 aktier (plus en eventuell avgift för att han är snäll och lånar ut dem till dig). För enkelhetens skull bortser vi från courtagekostnader och avgifter.

Du säljer dessa 1 000 lånade aktier på börsen för 100 kronor styck.

1 000 aktier × 100 kr/st = 100 000 kr 

Detta ger alltså en inkomst på 100 000 kronor. Låt oss nu anta att aktien sjunker i värde till 80 kr/st. Du köper tillbaks dessa aktier för totalt 80 000 kronor.

1 000 aktier × 80 kr/st = 80 000 kr 

Eftersom du fick betalt 100 000 kronor för aktierna när du sålde dem och nu har betalat 80 000 kronor för att få tillbaks dem, har du ett överskott på 20 000 kronor.

Du lämnar tillbaks de 1 000 aktierna du lånade till Kalle och ni är båda nöjda och glada. Han har fått tillbaks sina 1 000 aktier plus en liten avgift för detta aktielån, och du har tjänat 20 000 kronor före skatt. Om aktierna i stället hade gått upp i värde hade du alltså gjort en förlust.

Testa blanka aktier på eToro.com
 • +12 miljoner användare runtom i världen
 • Handla aktier, valutor, index och mycket mer
 • 100% kostnadsfritt att öppna konto
Endast 3 min
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Blankning innebär att du lånar aktier av någon annan

Ovanstående förfarande att låna aktier man inte själv äger, sälja dem vidare och spekulera i att kursen skall gå ner för att sedan köpa tillbaks och återlämna aktierna med förhoppning om att göra en vinst kallas på svenska för blankning, kort position eller att ligga kort. På engelska kallas det short selling eller shorting. Motsatsen är att ligga långt, dvs. en förhoppning om att aktierna skall stiga i värde. Det är dock mycket billigare att låna aktier än att köpa dem.

Fördelar med blankning

Nackdelar med blankning

Blankning av aktier innebär hög risk

Värt att notera är att förlusten vid blankning teoretiskt sett kan bli oändligt stor eftersom en aktie inte har en övre gräns för hur mycket den kan stiga (varvid blankaren gör förlust). Däremot kan en aktie aldrig nå ett lägre värde än noll som alltså markerar en nedre gräns för förlust vid vanlig aktiehandel. 

Exempel
Du har 100 000 kronor som du kan välja att antingen blanka eller köpa aktier för. Om du köper aktier för 100 000 kronor och de sedan blir värdelösa på grund av konkurs eller liknande så har du förlorat 100 000 kronor. Du kan vid köp av aktier aldrig förlora mer än vad du har investerat. 

Väljer du i stället att använda dessa 100 000 kronor till blankning så kan vi för att illustrera ett väldigt ogynnsamt scenario anta att aktien går från 10 kr/aktie till 30 kr/aktie på kort tid. Om du då köper tillbaks aktierna får du betala 300 000 kronor för dem. Alltså har du gjort en förlust på 200 000 kronor trots att du endast satsade 100 000 kronor.

Detta bör man vara uppmärksam på. Visserligen är sannolikheten för att en aktie kommer att flerdubblas på kort tid väldigt liten.

Det går inte att blanka i alla aktier. Endast vissa utvalda aktier kan blankas, oftast aktier tillhörandes stora börsbolag med hög likviditet, men mindre bolag på mindre listor kan också finnas representerade.

Utbudet av blankningsbara aktier förändras hela tiden och påverkas av omständigheter som utbud, efterfrågan, röstvärde på aktien, volymer, tid för utlåning samt aktiekurs. Aktier med hög likviditet är exempelvis billigare att låna än aktier med låg likviditet.

Testa blanka aktier på eToro.com
 • +12 miljoner användare runtom i världen
 • Handla aktier, valutor, index och mycket mer
 • 100% kostnadsfritt att öppna konto
Endast 3 min
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Skillnad mellan att hedra och blanka

När man blankar så säljer man lånade aktier för att sedan köpa tillbaks dem med förhoppningen om att aktiekursen har gått ner.

Att hedga innebär att skydda eller gardera en annan investering med hjälp av exempelvis blankning, t.ex. om du köper Nokia och samtidigt blankar Ericsson som skydd mot branschrisk.

Aktielån

Begreppet aktielån innebär att en aktieägare lånar ut sina aktier, vanligtvis mot en viss säkerhet, till en låntagare som efter en viss tid ålägger sig att lämna tillbaks samma slag och samma antal aktier. Långivaren tar ut en räntesats som fördelas mellan långivare och förmedlare enligt överenskommelse.

Aktielån och blankning blev tillåtet i Sverige igen hösten 1991, dessförinnan var det förbjudet bland annat därför att det ansågs kunna användas i alltför spekulativa syften. Dessutom kunde asymmetrisk information om marknaden göra blankningen orättvis bland aktörerna. 

Förmedlare
Banker
Nätmäklare

Långivare
Bankernas egna fonder
Försäkringsbolag
Pensions- och fondförvaltare
Stiftelser

Låntagare
Hedgefonder
Privatpersoner
Tradingavdelningar
Kapitalförvaltare
Investmentbanker
Värdepappersfonder

De lånade aktierna kan användas till flera saker:

 • Blankning
 • Hedga en position.
 • Tillfälligt ersätta ännu ej levererade aktier som behövs vid aktieaffärer.
 • Arbitragehandel
 • Spreadhandel

Aktielån används alltså inte bara till blankning, utan också för att utnyttja felprissättningar på marknaden, exempelvis vid arbitrage- och spreadhandel. Aktielån används också för att skapa en bättre fungerande marknad när aktier inte hunnit bli levererade, vid tidzonsdifferenser exempelvis. Derivatmarknad och hedgefonder skulle inte fungera utan möjlighet till aktielån, då det är en förutsättning för diverse metoder och strategier. 

Arbitragehandel

Arbitragehandel innebär att man tjänar pengar på prisskillnader mellan olika marknader. Om exempelvis dollarkursen på börsen i New York skiljer sig från dollarkursen i Tokyo med några öre kan man tjäna pengar på detta genom att sälja och köpa på rätt sätt. Detta kan även tillämpas på aktier som finns noterade på flera olika marknader. Riskfri arbitragehandel innebär att affären är just riskfri.

De rättigheter som förknippas med aktieägande, exempelvis rösträtt, emissionsrättigheter samt utdelning övergår till låntagaren under låneperioden. Långivaren kompenseras därför för eventuell utdelning samt emissionsrättigheter som sker under låneperioden. Rösträtten stannar dock kvar hos låntagaren. 

Under en utdelning kan ett aktielån vara fördelaktigt om exempelvis låntagaren slipper betala kapitalskatt men att långivaren skulle behövt göra det. Långivare och låntagare kan då dela på den vinst som uppstår.

Visserligen skulle intressenter med mycket kapital kunna låna tillräckligt många aktier under en bolagsstämma för att rösta med dem. Något sådant tillvägagångssätt finns inte utvecklat för tillfället och protesterna skulle antagligen bli stora mot ett sådant förfarande. Viktiga avgöranden, styrelsesammansättningar och andra grundläggande beslut skulle kunna påverkas ofördelaktigt vad gäller de långsiktiga ägarnas intentioner om aktier lånades i syfte att få makt under en bolagsstämma.

Att tänka på innan du blankar aktier

Att blanka uppköpskandidater kan vara riskfyllt. Ett bud kan komma snabbt och leda till en kraftig kursuppgång under kort tid.

Statistik över aktielån kan ge en uppskattning om hur marknaden tror att kurserna kommer att röra sig. Ovanligt mycket aktielån, som är en förutsättning för blankning, kan vara en indikation på att kurserna kommer att röra sig nedåt. Denna indikator skall dock användas med viss försiktighet då aktielån har en rad andra användningsområden. 

Om du inte vill blanka själv kan du köpa in dig i lämplig fond som stiger i värde när börsen sjunker.

Ur ett långsiktigt och historiskt perspektiv har aktiekurser alltid gått uppåt. Genom att blanka har man alltså denna trend emot sig. Blankning bör ske ur ett kortare tidsperspektiv. IT-bubblans kollaps 2000-2002 samt Finanskrisen 2008-2009 utgör dock lysande undantag till detta.

Var uppmärksam med blankning under utdelningsperioder. Kom ihåg att aktieutdelningen i praktiken tillfaller ägaren av aktien. På X-dagen skall enligt teorin aktiekursen sjunka lika mycket som utdelningen, dvs. en aktie som står i 150 kr och får en utdelning på 5 kr skall åtminstone teoretiskt stå i 145 kr på X-dagens morgon. Detta är dock inte alltid fallet eftersom delar av utdelningen återinvesteras vilket leder till återhämtning av kursen.

Kraftig uppgång inom en viss sektor kan leda till spekulationer om en kommande rekyl vilket får en del investerare att blanka.

Aktielån används till olika saker beroende på vad aktörerna tror om marknadsutvecklingen. Om en positiv trend råder används antagligen en mindre del av aktielånen för blankning än om en negativ trend råder eller tros komma att råda.

Om du äger 40 st aktier i ett bolag och sedan lånar 200 st aktier i samma bolag, för att sedan sälja 200 st av dessa aktier i syfte att blanka, kommer det anses vara så att du sålt dina 40 aktier och blankat 160 st vilket kan få reavinstskattekonsekvenser för de 40 st du från början ägde.

Vad säger de som är förespråkare?

Förespråkare för blankning menar att intressenter på marknaden kan spegla sin värdering av aktien på ett bättre sätt genom möjlighet till blankning, dessutom ökar likviditeten i aktien och skapar en bättre prissättning där aktörer som anser att en aktie är övervärderad kan visa detta genom blankning. Förespråkare menar alltså inte att blankningsinstrumentet riskerar att trycka ner kurserna, utan att det snarare handlar om att aktien är felaktigt prissatt.

Förespråkarna menar också att om en företagsledning tar till medel för att på ett ojust sätt driva upp aktiekursen så kan aktörer på aktiemarknaden med en annan uppfattning försöka korrigera aktiekursen med hjälp av blankningsinstrumentet. Utlåning av aktier betyder också att ägaren har tilltro till dessa då innehavet vanligtvis är långsiktigt. Alla aktier som säljs vid blankning måste dock förr eller senare köpas tillbaka, vilket torde neutralisera effekten av blankning.

Vad säger de som är förespråkare?

Kritiker mot blankning menar att metoden skapar större prisnedgångar i aktiekursen samt ökar volatiliteten. Vid långa, utdragna vikande trender brukar kritiska diskussioner om blankning uppstå. Hur aktielånens effekter påverkar bolagets styrning är också något som har debatterats eftersom även aktiernas röster faktiskt lånas ut. Än så länge finns dock inga påtagliga negativa effekter av detta.

Hedgefonder med tillgång till stora mängder kapital kan genom blankning skapa ett säljtryck på aktiekursen. Vid blankning måste aktierna alltid köpas tillbaks vilket kan resultera i ökade svängningar. Dessa kursrörelser torde dock vara marginella. 

Kostnader och avgifter vid blankning

Vid blankning utgår courtage som vanligt, utdelning tillfaller aktieägaren och inte den som lånar aktierna, samt att ett visst säkerhetskrav förekommer. Om du lånar aktierna över natten tillkommer ränta (vanligtvis en årsränta på några procent) för aktielån samt administrationsavgift.

Köper och säljer du samma dag tillkommer inga avgifter för aktielån. Dessa kostnader är avdragsgilla i deklarationen. Mycket av detta sköts automatiskt. Kontrollera vad som gäller med din mäklare.