Avkastningskrav

Avkastningskrav – Enkel och lättläst guide 2024

Vad är avkastningskrav?

Avkastningskrav kallas det nyckeltal som visar om en investering kan ge önskad avkastning i förhållande till dess risk. Det finns olika modeller för att beräkna avkastningskrav. Avkastningskrav är en faktor som många investerare tar med i olika investeringsbeslut.

Alla former av investeringar innebär någon form av risk. Ett bankkonto med statlig insättningsgaranti är kanske så nära riskfritt det går att komma. Det ger heller ingen större avkastning. 

Det samma gäller för statsobligationer. Att investera i aktier eller andra tillgångar innebär högre risk. Då vill investerarna också ha bättre avkastning för att investera i dem. I regel vill investerare få möjlighet till högre avkastning ju högre risk de tar. 

Tre viktiga punkter om avkastningskrav

Avkastningskrav: fördjupning och enkelt förklarat hur det fungerar

FÖRDJUPNING

Så fungerar det med avkastningskrav

Det finns olika modeller för att räkna ut avkastningskrav. En enkel modell för att räkna ut avkastningskravet är: avkastningskrav = riskfri ränta + generell riskpremie + individuell risk. Den riskfria ränta som brukar användas är ränta på den svenska tioåriga statsobligationen. Just nu är den runt 0%. 

Riskpremien för olika tillgångsslag varierar. Den ändrar sig också över tid. I princip är det varje enskild investerare som får bedöma vilken riskpremie den vill ha för att investera i olika marknader. Till det kommer att olika individuella risker för olika aktier, fastigheter eller andra tillgångar. 

Att räkna ut och bedöma avkastningskrav kan vara komplicerat. För vissa tillgångar som till exempel fastigheter är det lättare att räkna ut. Där vet kanske investeraren vilka hyresintäkter som finns. Det går också att göra rimliga bedömningar om utvecklingen för hyresintäkter och fastighetsvärde. 

Att bedöma avkastningskravet för aktiemarknaden kan vara svårare. Ett enskilt år kan det vara mycket mer än bara bolagens och den generella ekonomin som påverkar hur kursutvecklingen blir. Även om investerarna räknar på en viss riskpremie för aktiemarknaden är det inte säkert att att utveckling blir så.     

En viktig del av hur avkastningskravet räknas ut är räntan. För att bedöma utvecklingen på olika marknader i framtiden är det en viktig faktor att bevaka. Just nu är räntenivån historiskt låg. Utvecklingen av räntan påverkar avkastningskravet och därmed hur värderingen av olika tillgångar kommer att vara.

Olika typer av avkastningskrav

Begreppen avkastningskrav, kalkylränta och diskonteringsränta används ofta omväxlande i finansiella sammanhang. Trots att de är likartade i betydelse, finns det flera modeller och metoder för att beräkna dem, vilket reflekterar de olika sätt på vilka investerare värderar framtida kassaflöden och bedömer risk.

BegreppBeskrivning
AvkastningskravDen förväntade avkastningen en investerare kräver för att investera i en tillgång, med beaktande av dess risknivå.
KalkylräntaDen ränta som används för att diskontera framtida kassaflöden till deras nuvärde, ofta använd i investeringskalkyler för att bedöma lönsamheten av ett projekt.
DiskonteringsräntaEn räntesats som används för att beräkna nuvärdet av framtida betalningar eller kassaflöden, vilket reflekterar både tidsvärdet av pengar och risk.

Övrigt bra att veta

För privatpersoner som sparar och investerar i aktier, fonder eller andra tillgångar kan avkastningskravet vara ett svårt och luddigt begrepp. Själva principen med att räkna ut avkastningskrav är dock viktig att tänka på. 

För att få avkastning på sitt kapital måste den som investerar våga ta risk. Är inte den förväntade avkastningen högre än en mindre riskfri placering är det inte värt att ta risken med just den investeringen. Är risken väldigt hög måste investerarna veta att avkastningen också har möjlighet att bli mycket stor.  

För vissa tillgångsslag är det lättare att göra en rimlig bedömning av avkastningen. Det kan vara fastigheter, obligationer eller preferensaktier. Där vet investerarna oftast hur den förväntade avkastningen kommer att bli. Aktiemarknaden är svårare. Investerarna kan självklart räkna med en viss avkastning. På kort sikt finns det dock många faktorer som påverkar hur börsen utvecklas. 

Det är viktigt att komma ihåg att avkastningskravet är vad investerare förväntar sig i avkastning på en tillgång. Avkastningskravet räknas ut med hjälp av de faktorer som är kända. Därefter måste investeraren ta ställning till om det är rimligt att tillgången kommer att få den avkastningen som den förväntas få. Är det rimligt att en viss aktie kommer att ge x % i avkastning som beräkningen av avkastningskravet visar? 

För att bedöma vad som är rimlig avkastning på en aktie måste investerarna ta hänsyn till aktiens och börsens värdering just nu. Det är också viktigt att titta på prognoser för företagets utveckling under de kommande åren. Utifrån det kan investeraren göra en bedömning om aktien kan motsvara det avkastningskrav som kalkylen visar.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

About The Author