Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Apportemission – Enkel och lättläst guide

apportemission

Vad är en apportemission?

När ett företag skall ta in nytt eget kapital sker det genom en nyemission. Företaget emitterar eller ger ut nya aktier i utbyte mot nytt kapital. Det finns olika former av nyemissioner. Företaget kan emittera nya aktier i utbyte mot att kvitta skulder eller för att köpa någon form av tillgång. En av formerna för emission kallas apportemission.

När ett företag gör en apportemission får de någon form av tillgång i utbyte mot aktier i företaget. Det kan vara till exempel en fastighet. Den som säljer tillgången får nyemitterade aktier i företaget som betalning för tillgången. Tillgången som byts mot aktier kallas apportegendom.

Tre viktiga punkter om apportemission

FÖRDJUPNING

Så fungerar apportemission

En apportemission är ett sätt att för ett företag att förvärva en tillgång i utbyte mot aktier i företaget. Det kan finnas olika anledningar till att göra en apportemission. Är det en viktig tillgång för företaget som förvärvas i utbyte mot aktier kan det vara fördelaktigt för alla parter. Det är en stor fördel för företaget att köpa en tillgång som betalas med egna aktier. Det belastar inte kassan eller företaget behöver inte ta nya lån för förvärvet. 

Tillgången som tillförs ett företag i en apportemission kallas apportegendom. Det kan vara en fastighet, maskin, lastbil eller något annat som anses värdefullt för företaget. En tillgång är svårare att värdera än pengar. Därför ställs det högre krav på styrelse och bolagsstämman vid en apportemission. Det är viktigt att tillgången värderas riktigt och att den också blir till nytta för företaget. 

Oavsett vilken typ av nyemission som företaget gör är det företagets bolagsstämma som tar beslut om det. Styrelsen, eller i vissa fall ägarna, ger förslag om emission som bolagsstämman fattar beslut om. Är nyemissionen en apportemission skall styrelsen ta fram ett speciellt underlag till bolagsstämman. 

I det underlaget beskrivs hur värderingen av apportegendomen gått till. Styrelsen skall också beskriva vilket värde apportegendomen tillför företaget och andra viktiga omständigheter för apportemissionen. En revisor skall också lämna ett yttrande till bolagsstämman om styrelsens underlag för apportemission.

apportemission

Olika typer av apportemission

Ett företag kan emittera aktier av olika anledningar. Två vanliga former av emissioner vid sidan av apportemission är nyemission och kvittningsemission. 

Nyemission är kanske den vanligaste formen av emission av aktier. Den kallas också för kontantemission. De nya aktier som företaget ger ut skall betalas med pengar av de som tecknar aktierna. 

Har någon en fordran på ett företag kan företaget och fordringsägaren komma överens om att den kvittas mot nya aktier i företaget. Det kallas kvittningsemission. En kvittningsemission kräver en liknande process som apportemission där styrelsen skapar ett underlag som granskas av en revisor.

Övrigt bra att veta

En emission av aktier i ett företag påverkar många. Hur det påverkar beror på hur förhållandet till företaget ser ut. Någon som blir erbjuden aktier i ett företag som betalning för till exempel en egendom måste granska företaget. De aktierna är inget värda om företaget går i konkurs. Om inte företaget är marknadsnoterat kan det också vara svårt att värdera vad dess aktier är värda. För den som blir liten delägare i ett företag kan det vara svårt att påverka företagets utveckling. 

För någon som redan är delägare i ett företag innebär en apportemission att det blir fler aktier och kanske nya ägare i företaget. Äger den personen 500 av 1000 aktier och företaget emitterar 1000 nya aktier i en apportemission är det någon annan som blir största ägare. Då har företaget plötsligt 2000 aktier, men den tidigare största delägaren äger fortfarande bara 500 st av dem. Det kallas att bli utspädd. Det kan ske i alla typer av emissioner. I en vanlig nyemission kan en ägare i regel försvara sin andel genom att delta i nyemissionen. 

För företaget, och dess delägare är det viktigt att den tillgång företaget köper för egna aktier värderas rätt. För att affären skall gå rätt till för alla parter måste också företaget värderas korrekt för att få rätt värde på dess aktier. Det är också viktigt för framförallt mindre företag att de förstår att de genom en emission kanske får nya delägare. Det är en delägare som skall komma överens med de övriga delägarna, allt efter hur många aktier de äger i företaget.