Aktiebrev – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är ett aktiebrev?

Ett aktiebrev är ett bevis på att innehavaren av det är delägare i ett aktiebolag. Aktiebrevet skall innehålla information om företaget och aktieägaren. Ett aktiebrev kan representera en eller flera aktier. Aktiernas nummer och ev serie skall framgå av aktiebrevet. Även ev förbehåll som gäller aktierna skall anges i aktiebrevet. 

Idag är aktiebrev sällan fysiska. Men den aktieägare som vill ha ett fysiskt aktiebrev har rätt att begära det av aktiebolaget. Aktiebolaget är skyldiga att ha ett register över sina aktieägare. Det registret kallas aktiebok. För att aktiebolaget skall kunna utfärda ett aktiebrev måste aktieägaren och dess innehav vara registrerade i aktieboken. 

Idag är det vanligt att aktiebok och aktiebrev sköts digitalt. Då kallas företaget för ett avstämningsbolag. I de bolagen framgår det av bolagsordningen att dess aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister i en värdepapperscentral. Börsnoterade bolag och andra större företag är avstämningsbolag. Där kan ägaren inte begära ut ett fysiskt aktiebrev.

Aktiebrev

Tre viktiga punkter om aktiebrev

SÅ FUNKAR DET

Så fungerar aktiebrev

Ett aktiebrev är ett fysiskt eller digitalt dokument som bevisar ägandet av aktier i ett företag. Det fungerar som ett ägarbevis och innehåller viktig information relaterad till aktieägandet:

 • Företagsinformation: Namnet på bolaget och dess organisationsnummer.
 • Ägarinformation: Namnet på den person eller entitet som äger aktiebrevet.
 • Aktiedetaljer: Antalet aktier aktiebrevet motsvarar, aktiernas nummer och eventuella aktieserier. Det kan även inkludera specifika förbehåll eller rättigheter kopplade till dessa aktier.

Aktiebrevet dokumenterar också eventuella ägarbyten, vilket säkerställer en tydlig historik över aktiens överlåtelse från en ägare till en annan.

Digitalisering av aktiebrev

I takt med teknologins framsteg har många börsnoterade och publika aktiebolag gått över till digitala aktiebrev. Dessa företag, kända som avstämningsbolag, hanterar ägarregistreringar digitalt, vilket förenklar administrationen och ökar tillgängligheten av ägarinformation.

Aktiebokens betydelse

Varje aktiebolag måste upprätthålla en aktiebok, ett register som detaljerat redogör för företagets aktieägare och deras aktieinnehav. Styrelsen ansvarar för att denna bok är korrekt och uppdaterad. Viktiga uppgifter i en aktiebok inkluderar:

 • Aktieägarnas namn: En lista över alla aktieägare i bolaget.
 • Aktieinnehav: Antalet aktier varje ägare innehar.

Aktieboken är offentlig, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära insyn i denna information. Detta bidrar till transparens och möjliggör för intressenter att få insikt i företagets ägarstruktur.

Undantag för digitaliserade aktieböcker

För företag som har digitaliserat sin aktiebok och aktiebrev hanteras ägarinformationen elektroniskt, vilket kan påverka allmänhetens åtkomst till denna information. I dessa fall hanteras ägarinformationen ofta av en tredje part, såsom en värdepapperscentral, vilket kan innebära att tillgången till aktieboksdata regleras på annat sätt än för traditionella, fysiska aktieböcker.

Olika typer av aktiebrev

Aktiebrev är ett viktigt dokument för aktieägare som bevisar ägarskapet av aktier i ett bolag. Det finns olika typer av aktiebrev, och de kan hanteras på olika sätt beroende på bolagets natur och ägarens behov.

Fysiska och digitala aktiebrev

 • Fysiska Aktiebrev: Traditionellt var aktiebrev fysiska dokument som utfärdades till aktieägare som bevis på ägandet. Dessa kan fortfarande efterfrågas och utfärdas av bolag om en aktieägare så önskar. Fysiska aktiebrev kan vara särskilt användbara i situationer där en aktieägare behöver ett fysiskt bevis på ägandet, till exempel för att pantsätta sina aktier eller i samband med försäljning av aktierna.

 • Digitala Aktiebrev: Med digitaliseringens framsteg har många bolag övergått till digitala aktiebrev, särskilt de som är börsnoterade eller på annat sätt publika. Dessa digitala aktiebrev registreras och hanteras elektroniskt, vilket förenklar administrationen och gör det lättare att följa ägarbyten.

Avstämningsbolag

Börsnoterade och publika bolag som hanterar sina aktieägares information digitalt kallas ofta för avstämningsbolag. I dessa bolag:

 • Digital Förvaltning: Aktieboken och aktiebrev hanteras digitalt, vilket underlättar snabb och effektiv administration av ägarinformation och transaktioner.
 • Värdepapperscentraler: En värdepapperscentral, såsom Euroclear i Sverige, sköter administrationen av aktieböcker och digitala aktiebrev för avstämningsbolagen. De hanterar ägarregistreringar och ser till att ägarbyten genomförs korrekt vid aktieaffärer.

Information i aktiebrevet

Oavsett om ett aktiebrev är fysiskt eller digitalt, bör det innehålla viss grundläggande information som speglar innehållet i aktieboken:

 • Bolagsinformation: Namnet på bolaget och eventuellt dess organisationsnummer.
 • Ägarinformation: Namnet på aktiebrevets innehavare.
 • Aktieinformation: Antalet aktier aktiebrevet representerar, aktiernas nummer och eventuella särskilda rättigheter eller förbehåll.

Övrigt bra att veta

Det juridiska regelverket för ett aktiebolag är omfattande. Allt är reglerad i Aktiebolagslagen. En paragraferna där avser ex aktiebrev. Många kommer i kontakt med aktiebolag genom att äga aktier via börsen. Det är också vanligt att äga och driva egna aktiebolag eller sitta i styrelsen för ett aktiebolag. För dem är det viktigt att ha god kunskap om aktiebolagslagen och dess regelverk. 

Även om det finns revisorer och andra experter är det alltid bra att vara påläst själv. Att ha ett ansvar i ett aktiebolag som vd, ägare eller att sitta i styrelsen för bolaget är en viktig uppgift. Det är också ett stort ansvar. Missköts något som regleras i aktiebolagslagen är det i många fall förknippat med straffansvar.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Bild av Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.