Aktiebrev – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Aktiebrev

Vad är ett aktiebrev?

Ett aktiebrev är ett bevis på att innehavaren av det är delägare i ett aktiebolag. Aktiebrevet skall innehålla information om företaget och aktieägaren. Ett aktiebrev kan representera en eller flera aktier. Aktiernas nummer och ev serie skall framgå av aktiebrevet. Även ev förbehåll som gäller aktierna skall anges i aktiebrevet. 

Idag är aktiebrev sällan fysiska. Men den aktieägare som vill ha ett fysiskt aktiebrev har rätt att begära det av aktiebolaget. Aktiebolaget är skyldiga att ha ett register över sina aktieägare. Det registret kallas aktiebok. För att aktiebolaget skall kunna utfärda ett aktiebrev måste aktieägaren och dess innehav vara registrerade i aktieboken. 

Idag är det vanligt att aktiebok och aktiebrev sköts digitalt. Då kallas företaget för ett avstämningsbolag. I de bolagen framgår det av bolagsordningen att dess aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister i en värdepapperscentral. Börsnoterade bolag och andra större företag är avstämningsbolag. Där kan ägaren inte begära ut ett fysiskt aktiebrev.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!
Aktiebrev

Tre viktiga punkter om aktiebrev

SÅ FUNKAR DET

Så fungerar aktiebrev

Ett aktiebrev är ett dokument som visar att innehavaren äger aktier i ett företag. Aktiebrevet kan motsvara en eller flera aktier. I aktiebrevet skall det finnas en rad uppgifter som bolaget, organisationsnummer, namnet på ägaren av aktiebrevet mm. Där skall också framgå aktiernas nummer, ev serie och om det finns några förbehåll med aktierna. Om och när aktierna har bytt ägare skall de framgå av aktiebrevet.

Börsnoterade företag och andra publika aktiebolag har digitaliserat sina aktiebrev. Det bolagen som gjort det kallas för avstämningsbolag.

Använd en aktiebok

Ett aktiebolag är skyldig att ha en aktiebok. Det är bolagets styrelse som är ansvarig för att upprätta den. I aktieboken skall det bl a framgå vilka som är aktieägare och hur mång aktier varje aktieägare har. Aktieboken är offentlig och vem som helst har rätt att ta del av den hos bolaget. Det gäller inte företag som digitaliserat sin aktiebok och aktiebrev. 

Olika typer av aktiebrev

Ett aktiebrev anger hur många aktier innehavaren av det äger i ett bolag. Ett aktiebrev är inte alltid fysiskt. Om en delägare begär att bolaget ta fram ett aktiebrev är bolaget skyldig att göra det. Det kan finnas olika skäl till att en aktieägare vill ha ett fysiskt aktiebrev. En kan vara att hen vill pantsätta sina aktier. Ett annat skäl kan vara att hen skall sälja sina aktier i bolaget. Uppgifterna som finns i aktiebrevet skall vara detsamma som i aktieboken. 

Börsnoterade aktiebolag och andra publika bolag har digitaliserat sina aktiebrev och aktieböcker. De kallas för avstämningsbolag. Det är reglerat i bolagets bolagsordning. Aktieboken och aktiebrev i ett avstämningsbolag sköts av en värdepapperscentral. I Sverige är Euroclear den ledande värdepapperscentralen. I de bolagen sköter värdepapperscentralen ägarbyte vid aktieaffärer och administrerar vem som äger aktier.

Övrigt bra att veta

Det juridiska regelverket för ett aktiebolag är omfattande. Allt är reglerad i Aktiebolagslagen. En paragraferna där avser ex aktiebrev. Många kommer i kontakt med aktiebolag genom att äga aktier via börsen. Det är också vanligt att äga och driva egna aktiebolag eller sitta i styrelsen för ett aktiebolag. För dem är det viktigt att ha god kunskap om aktiebolagslagen och dess regelverk. 

Även om det finns revisorer och andra experter är det alltid bra att vara påläst själv. Att ha ett ansvar i ett aktiebolag som vd, ägare eller att sitta i styrelsen för bolaget är en viktig uppgift. Det är också ett stort ansvar. Missköts något som regleras i aktiebolagslagen är det i många fall förknippat med straffansvar.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.