Preferensaktier – 20 aktier med hög utdelning 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Det har blivit allt mer populärt att investera i preferensaktier under de senaste åren. I den här artikeln listar vi de 20 bästa preferensaktierna. 

Preferensaktier kan vara mycket bra utdelningsaktier för den som söker aktier med hög utdelning.

Preferensaktier på svenska börsen

Det finns många bolag som har preferensaktier listade på den Svenska börsen. Här nedanför listar vi de största och stabilaste bolagen.

Aktie/BolagInlösenkursÅrlig utdelningExtra kommentar
    
Alm equity preferens120,00kr8,40kr 
Amasten Holding preferens350,00kr20,00kr 
Corem Property preferens250,00kr10,00kr 
Eniro preferens560,00kr48,00krUppskjuten utdelning 2017
Fast partners preferens350,00kr20,00krContent
Ferronordic preferens1 200,00kr120,00kr
Utdelningen höjs med 10 kr per år t.o.m. 2023
Footway preferens110,00kr8,00kr
110 kr juli 2019 / 105 kr därefter
Genova property group preferens130,00kr10,46kr
130 kr t.o.m. 2025 / därefter 120 kr
Heimstaden preferens375,00kr10,00kr
375 kr t.o.m. 2025 / därefter 330 kr
Klövern preferens500,00kr20,00kr 
K2A preferens325,00kr20,00kr 
Oscar Properties holding pref350,00kr20,00kr 
Oscar Properties holding pref B550,00kr35,00krLös in själv för 500 kr
Pegroco preferens115,00kr9,50kr 
Pioneer Property preferens130,00kr7,50kr
OBS: Norska kronor. 130 NOK t.o.m. 2020 / därefter 100 NOK
Quartiers Property preferens12,00kr0,96kr 
Sagax preferens35,00kr2,00kr
Varje preferensaktie kan lösas in mot en D-aktie
Sdiptech preferens105,00kr9,00kr 
Volati preferens725,00kr40,00kr
725 kr tom år 2020. 675 kr tom 2025 och 625 kr därefter.

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är en typ av aktier som ger ägaren företrädesrätt till utdelning före stamaktieägarna. De kan också erbjuda prioritet vid bolagets likvidation. Preferensaktier ger oftast inte rösträtt på bolagsstämmor, vilket skiljer dem från stamaktier.

Skillnaden på preferensaktier och stamaktier

En preferensaktie kan ses lite som en hybrid mellan en obligation och en vanlig stamaktie. Fördelen med preferensaktierna jämfört med att ta lån eller utfärda obligationer är för bolagen att preferensaktierna betraktas som aktiekapital, och inte som en skuld. 

Det gör att preferensaktierna inte tynger ned balansräkningen på samma sätt som ett lån eller utgivandet av obligationer hade gjort.

Inlösenkurs gör att avkastningen är relativt enkelt att förutse

För dig som investerare så är den största skillnaden att du i större utsträckning i förhand vet vad din avkastning kommer att bli om du köper en preferensaktie – något du inte kan veta på samma sätt om du köper en stamaktie. 

Anledningen till detta är att företaget har en inlösenkurs på preferensaktierna, vilket är ett förutbestämt pris som bolaget kan betala för att köpa tillbaka preferensaktierna. Priset på preferensaktierna kommer därför med största sannolikhet aldrig stiga något mer än kanske några enstaka procent över inlösenkursen, eftersom att man som investerare inte vill köpa preferensaktierna till ett visst pris och sen riskera att bolaget köper tillbaka dem till ett mycket lägre pris. 

Däremot kan priset på preferensaktierna sjunka och bli mycket lägre än inlösenkursen ifall företaget skulle få vikande lönsamhet och investerarna börjar ana risk för inställda utdelningar.

Den förbestämda utdelningen är en stor fördel som investerare

Vidare så har preferensaktier också en förutbestämd utdelning som vanligen inte ändras över tid. Ägare till preferensaktier får alltså inte vara med och dra fördel av den eventuella tillväxt och vinstökning som företaget har. 

Däremot så anses ofta preferensaktier som säkrare (alla är dock inte enade om det). Dels för att man i förväg vet vad man kommer att få för utdelning (givet att företaget presterar tillräckligt bra för att ha råd med utdelningarna) och att man vet vad företaget kan köpa tillbaka aktierna för. Men framför allt anses de säkrare eftersom att preferensaktier har företräde över stamaktier. 

Det betyder att när det kommer till utdelningar så måste alltid preferensaktierna få sina bestämda utdelningar innan någon utdelning till stamaktieägarna kan lämnas. 

Förtur även vid likvidation av bolaget

Även vid en likvidation av företaget så kommer preferensaktieägarna ha förtur över stamaktieägarna att få tillbaka pengar. Så om bolaget skulle börja gå sämre så är det i första hand stamaktieägarna som drabbas, vilket gör att preferensaktier har en något lägre risknivå. 

Samtidigt har också många preferensaktier en ganska hög direktavkastning vilket gör dem till lockande investeringar för många investerare även fast man inte får exponering mot företagets finansiella utveckling i samma utsträckning som en stamaktieägare.

Skillnaden på preferensaktier och obligationer

Preferensaktier och obligationer är två olika typer av investeringsinstrument som båda kan erbjuda regelbundna avkastningar, men de har viktiga skillnader som är avgörande för investerares beslutsprocesser. Här är några av de viktigaste skillnaderna:

Skuldupptagning

 • Obligationer: När ett företag utfärdar en obligation tas den upp som en skuld på företagets balansräkning. Detta innebär att obligationen representerar ett låneavtal där företaget förbinder sig att betala tillbaka lånebeloppet (nominellt värde) vid en specifik tidpunkt samt att betala ränta (kupongränta) till obligationens innehavare vid regelbundna intervall.
 • Preferensaktier: Å andra sidan representerar preferensaktier en ägarandel i företaget, även om de har vissa skuldelement. Preferensaktier registreras inte som skuld på balansräkningen. Istället ger de utdelning, vilket är jämförbart med ränta på en obligation, men utdelningen är beroende av företagets lönsamhet och styrelsens beslut.

Återbetalning och utdelning

 • Både obligationer och preferensaktier har ofta en förutbestämd avkastning. För obligationer är detta kupongräntan, medan för preferensaktier är det en fast utdelning.
 • Obligationer har en fast löptid med ett återbetalningsdatum, medan preferensaktier i teorin kan vara eviga, även om vissa preferensaktier kan ha återköps- eller inlösenklausuler.

Risk och prioritet vid likvidation

 • I händelse av företagslikvidation har obligationerinnehavare högre prioritet än aktieägare, inklusive preferensaktieägare, när det gäller att få betalt. Detta gör obligationer till en säkrare investering jämfört med preferensaktier.
 • Preferensaktieägare har dock högre prioritet än vanliga aktieägare och skulle få utdelningar och eventuell likvidation före vanliga aktieägare, men efter skuldinnehavare som obligationsinnehavare.

Skattebehandling

 • Skattebehandlingen kan också skilja sig åt mellan preferensaktier och obligationer, beroende på jurisdiktion och specifika regler kring kapitalinkomster och ränteinkomster.

Sammanfattningsvis, medan både preferensaktier och obligationer kan erbjuda fasta avkastningar och har likheter i utbetalningsstrukturen, skiljer de sig åt i termer av deras rättsliga och ekonomiska ställning i ett företag, vilket påverkar deras riskprofil och lämplighet för olika typer av investerare.

Löptider och inlösen

Löptider och inlösen är viktiga aspekter som skiljer obligationer från preferensaktier och påverkar hur investerare kan förvänta sig att få tillbaka sitt kapital samt hur de erhåller avkastning:

Löptider

 • Obligationer: De har en förutbestämd löptid, vilket innebär att det finns en specifik tidpunkt då lånet (huvudbeloppet) ska återbetalas till investeraren. Löptiden för obligationer kan variera från mycket korta perioder (några månader) till flera decennier, beroende på obligationens villkor.
 • Preferensaktier: Dessa har vanligtvis ingen fast löptid eller utgångsdatum som obligatoriskt kräver inlösen. Det betyder att preferensaktier potentiellt kan ge utdelning under en obegränsad tidsperiod, även om vissa preferensaktier kan ha villkor för inlösen eller omvandling under vissa omständigheter.

Inlösen

 • Preferensaktier saknar ofta en automatisk inlösenmekanism som obligationer, men de kan innehålla villkor som tillåter företaget eller investeraren att initiera inlösen under vissa förutsättningar. Detta ger både företaget och preferensaktieägarna flexibilitet men kan också innebära att kapitalåterbetalningen är mindre förutsägbar än för obligationer.

Nollkupongobligationer

 • Särskild typ av obligation: Nollkupongobligationer utmärker sig genom att de inte ger några periodiska ränteutbetalningar (kuponger). Istället emitteras de till ett rabatterat pris jämfört med deras nominella värde, och vid löptidens slut betalar emittenten tillbaka det fulla nominella värdet till investeraren.
 • Avkastning: För nollkupongobligationer består investerarens avkastning av skillnaden mellan det lägre köpeskillingen och det högre beloppet som betalas vid löptidens slut. Detta gör att nollkupongobligationer kan vara ett intressant alternativ för investerare som föredrar en klumpsumma vid ett specifikt framtida datum istället för löpande inkomster.
Preferensaktier med hög utdelning

LISTA AV BOLAG

1. Akelius preferensaktie

Akelius är ett fastighetsbolag med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder i attraktiva lägen. Huvudfokuset är på Sverige, men bolaget har även förvärvat fastigheter inom Europa och USA.

2. ALM equity preferensaktie

ALM Equity grundades år 2016 och har fastighetsutveckling som huvudfokus. De förvärvar och utvecklar för att sedan sälja bostadsprojekt som till geografin är koncentrerade inom Stockholmsområdet.

3. Amasten holding preferensaktie

Amasten är ett fastighetsbolag som har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter långsiktigt. De jobbar även med utveckling och bygg av nya bostäder. Fokus ligger på bostäder i medelstora tillväxtkommuner.

4. Corem property preferensaktie

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som fokuserar på i huvudsak fastigheter inom lager, logistik och handel. Deras affärsmodell har som fokus att förvärva, förädla och förvalta fastigheterna som ska ligga i attraktiva logisitikområden. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och deras fastighetsinnehav är till största delen koncentrerade till södra Sverige och Mellansverige.

5. Eniro preferensaktie

Eniro har sitt huvudkontor i Stockholm och sysslar med utveckling av olika söktjänster. De driver förutom en hemsida där man kan söka adresser och telefonnummer med mera även Eniro 118 118 som är en nummerupplysningstjänst via telefonen. Eniro gav också tidigare ut Gula Sidorna som var en telefonkatalog i fysiskt format.

6. Footway group preferensaktie

Footway Group bedriver e-handel med fokus på försäljning av skor via deras egna e-handelssida. Bolaget grundades år 2010 och säljer skor för både barn, dam och herr, med fokus på välkända varumärken.

7. Genova property group preferensaktie

Genova Property Group är ett fastighetsbolag som satsar både på långsiktigt ägande och förvaltning av fastigheter, men även på bostadsproduktion av både hyresrätter och bostadsrätter. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten fokuserar på fastigheter i större städer.

8. Heimstaden preferensaktie

Bolaget är ett fastighetsbolag som förvärvar, äger och förvaltar bostäder centralt i tillväxtregioner i främst Sverige, men även med viss satsning på den övriga nordiska marknaden. Heimstaden har sitt huvudkontor i Malmö och grundades 1998.

9. Klövern preferensaktie

Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag, och har som främsta fokus på komersiella fastigheter, lager och logistik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men förvärvar och förvaltar fastigheter på spridda orter med fokus på städer i Syd- och Mellansverige. De bedriver främst ägande och förvaltning av fastigheter och satsar på tillväxt genom både förvärv och utveckling av nya fastigheter.

10. K2A preferensaktie

K2A är ett fastighetsbolag som grundades så sent som 2013. Bolaget har som affärsidé att bygga och sedan långsiktigt äga och förvalta hyreslägenheter. Fokuset ligger på funktionella och yteffektiva lägenheter i Stockholm samt i utvalda studentstäder.

11. Oscar properties holding preferensaktie

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling och försäljning av bostadsrätter i premiumsegmentet. Förutom nybyggnation genomför Oscar Properties även konverteringar av bland annat industri- och kontorslokaler till bostäder. Bolaget grundades år 2004 och har fokus på utveckling av bostäder i Stockholm.

12. Pegroco invest preferensaktie

Pegroco Invest är ett investmentbolag som grundades år 2007 och som investerar i små och medelstora företag. Fokuset ligger på förvärv av onoterade bolag i Sverige. Pegroco Invests affärsmodell går ut på att förvärva antingen en minoritets- eller en majoritetsandel i företagen till en relativt låg värdering, för att sedan utveckla och förvalta företagen.

13. Pioneer preferensaktie

Pioneer Propery Group är en norsk fastighetskoncern som främst hyr ut samhällsfastigheter inom den offentliga sektorn. En stor del av verksamheten består av uthyrning av skolfastigheter i de nordiska städerna Oslo, Stockholm och Helsingfors. Pioneer Property Group bildades år 2015 genom ett förvärv av fyra separata fastighetsportföljer.

14. Quartiers property preferensaktie

Quartiers properties grundades år 2015 och är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på semesterbostäder i Costa Del Sol i Spanien. Företaget har som strategi att förvärva och utveckla fastigheter för att sedan förvalta dem och skapa långsiktig värdetillväxt. De sysslar även med fastighetsutveckling och försäljning av fastigheter.

15. Sagax preferensaktie

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter på i huvudsak den nordiska marknaden. De inriktar sig främst på fastigheter inom segmentet lager och lätt industri.

16. Sdiptech preferensaktie

Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot infrastrukturprojekt. De erbjuder tjänster, produkter och rådgivning till ett flertal segment inom infrastrukturmarknaden, både till den privata och den offentliga sektorn.

17. Volati preferensaktie

Volati grundades år 2003 och är en svensk industrigrupp. Bolaget drivs som ett investmentbolag och inriktar sig på förvärv av etablerade bolag med beprövade affärsmodeller. De har som mål att förvärva bolag till rimliga värderingar och skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att utveckla och förvalta de bolag de förvärvat.

Dessa 5 Preferensaktierna har flest ägare på börsen

POPULÄRA AKTIER

Mest ägda preferensaktierna på börsen

Här nedanför är de fem populäraste preferensaktierna bland Avanza banks kunder. Klicka på respektive bolag eller läs mer om företagen nedanför tabellen.

 Bolag/AktieAntal ägare (cirka)
1ALM Equity Pref5500
2Heimstaden Pref5450
3NP3 Fastigheter Pref5000
4Volati Pref4300
5K2A Knaust & Andersson Pref3700

1. ALM Equity Pref

ALM Equity Pref är en preferensaktie i ALM Equity AB, ett svenskt bolag som är verksamt inom fastighetssektorn. Bolaget fokuserar på att förvärva, utveckla och sälja framför allt bostadsprojekt. 

ALM Equity strävar efter att leda sektorn framåt genom att äga och bygga oberoende företag som kan driva en hållbar och innovativ utveckling av fastighetssektorn. Företaget investerar och utvecklar verksamhet i fastighetssektorn baserat på framtida marknadsbehov och genom aktivt ägande driver ALM Equity initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet. 

ALM Equitys styrka ligger i dess förmåga att snabbt anpassa sin portfölj, agera och anpassa sig till förändringar samt utmana och hitta nya vägar. Bolaget har en betydande ägarandel i sina innehav för att aktivt delta i företagens utveckling.

2. Heimstaden Pref

Heimstaden Pref är en preferensaktie i Heimstaden AB, ett ledande europeiskt fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder. Bolaget, som präglas av skandinaviska entreprenörsvärderingar och stark styrning, har som mål att berika och förenkla livet genom sina så kallade ”Friendly Homes”. 

Heimstaden betonar vikten av hållbarhet i sitt arbete och strävar efter att göra en positiv skillnad för människor och samhällen, samt att bidra till samhällsutmaningar med fokus på områden där de kan göra mest påverkan.

3. NP3 Fastigheter Pref

NP3 Fastigheter Pref är en preferensaktie i NP3 Fastigheter AB, ett fastighetsbolag som fokuserar på att hyra ut kommersiella fastigheter. Bolaget har en bred portfölj som inkluderar kommersiella, industriella, logistiska och kontorsfastigheter, samt andra typer av fastigheter såsom bostäder, restauranger, förråd, och gym. 

NP3 Fastigheter är känt för sin stabila marknadsposition med en geografisk spridning över flera regioner i Sverige, inklusive Sundsvall, Gävle, Dalarna, och Östersund. 

Trots en relativt stabil aktiekurs under det senaste året, har bolaget utmaningar som rör täckningen av utdelningar genom vinsterna och intäktsbetalningar, samt en viss aktieutspädning under det gångna året.

4. Volati Pref

Volati Pref är en preferensaktie i Volati AB, ett industriellt investeringsbolag baserat i Sverige. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 30 november 2016 under kortnamnen ”VOLO” för vanliga aktier och ”VOLO PREF” för preferensaktier. 

Volati har en mångsidig verksamhet som omfattar flera dotterbolag inom olika sektorer, inklusive fordonstester, vattenskadeåterställning, etikettryck och mer. 

För 2023 förväntas bolaget ha en omsättning på cirka 7,8 miljarder SEK och en nettovinst på 356 miljoner SEK. Preferensaktiens utdelningspolicy innebär en årlig utdelning om 40,00 SEK per aktie, utbetald i kvartalsvisa betalningar om 10,00 SEK.

5. K2A Knaust & Andersson Pref

K2A Knaust & Andersson Fastigheter, som handlar under beteckningen K2A PREF på Nasdaq Stockholm, är ett svenskt fastighetsbolag fokuserat på långsiktig förvaltning av egna hyresenheter. 

Bolaget är särskilt inriktat på studentbostäder, samhällsfastigheter och andra kommersiella fastigheter, främst lokaliserade i Mälardalen och universitets- och högskolestäder. 

K2A PREF har nyligen visat en positiv prisutveckling med en uppgång på 4,0% under den senaste veckan, trots en nedgång på 9,5% över det senaste året. Bolagets nuvarande marknadsvärde är uppskattat till 650,9 miljoner SEK.

Dessa Preferensaktierna har högst direktavkastning

Preferensaktierna med högst direktavkastning

Preferensaktier är aktier med hög utdelning. Det är givetvis inte allt du ska titta efter när du investerar, men här listar vi de bolag som erbjuder topp 4 högst direktavkastning:

 Bolag/AktieDirektavkastning
1Heimstaden Pref22,3% (2,0 kr)
2ALM Equity Pref10,9% (8,40 kr)
3Svenska Nyttobostäder11,6% (5,0 kr)
4K2A Pref9,6% (20 kr)

1. Heimstaden Pref

Heimstaden Pref är en preferensaktie i Heimstaden AB, ett ledande europeiskt fastighetsbolag som inriktar sig på bostadsfastigheter. Bolagets preferensaktier har varit noterade på Nasdaq First North sedan den 11 juni 2015. 

Heimstaden följer en strategi för hållbar tillväxt och värdeskapande genom förvärv, utveckling och förvaltning av fastigheter. Bolaget strävar efter att erbjuda ”Friendly Homes” och bidra till samhällsnytta samtidigt som det säkerställer långsiktiga avkastningar för sina aktieägare.

2. ALM Equity Pref

ALM Equity Pref är en preferensaktie i ALM Equity AB, ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsprojekt, främst i Sverige. Bolagets verksamhet omfattar förvärv, utveckling och försäljning av fastigheter, och det strävar efter att skapa värde genom att utveckla attraktiva bostadsområden. 

ALM Equity har en diversifierad projektportfölj och är aktivt i olika stadier av fastighetsutvecklingsprocessen. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm och dess preferensaktier erbjuder investerare en möjlighet att delta i bolagets tillväxt och framgång.

3. Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder är ett företag som fokuserar på att utveckla, äga och förvalta nyproducerade och yteffektiva bostadsfastigheter, främst belägna i kommunikationsnära områden i Stockholm. 

Företaget betjänar två huvudsakliga kundsegment, inklusive företag, organisationer och universitet, samt privatpersoner, med lägenheter som förmedlas genom etablerade bostadsförmedlingar. Bostäderna är designade för att maximera utnyttjandet av varje kvadratmeter, vilket erbjuder genomtänkta och platsbesparande boendelösningar. 

Svenska Nyttobostäder är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan november 2020, vilket understryker deras engagemang i fastighetsmarknaden och deras ambition att växa och utvecklas vidare.

5. K2A Pref

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, som handlas under beteckningen K2A PREF på börsen, är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på långsiktig förvaltning av egna hyresenheter. 

Dessa omfattar en variation av boenden såsom moderna, funktionella hus, samhällsbyggnader och andra kommersiella fastigheter, med huvudsaklig verksamhet i Mälardalen och i universitets- och högskolestäder. 

För 2023 förväntas företaget ha en omsättning på 444 miljoner SEK och en uppskattad nettoförlust på -361 miljoner SEK, med förhoppningar om förbättring under 2024 till en nettoinkomst på 64 miljoner SEK. 

K2A har totalt 54 anställda och är aktivt inom byggverksamhet, särskilt genom att använda trä för att säkerställa isolering, hållbarhet och förnybarheten i sina projekt.

AKTIETIPS

Preferensaktier i en utdelningsportfölj

Preferensaktier fungerar ofta alldeles utmärkt i en utdelningsportfölj. Preferensaktier har ju i regel en betydligt högre direktavkastning än stamaktier, vilket gör dem lämpliga för utdelningsinvesterare som prioriterar höga direktavkastningar och stabila kassaflöden från sin aktieportfölj.

Läs mer på vår artikel där vi listar 64 månadsutdelare från Sverige, Kanada och USA.

Preferensaktier ger utdelning flera gånger om året

Preferensaktier tenderar i regel att sprida ut utdelningen på flera utdelningstillfällen per år. Det gör att de passar extra bra för den som föredrar att få jämna flöden av kapital snarare än en stor klumpsumma utbetald på våren då de flesta bolag med endast ett utdelningstillfälle per år brukar lämna sin utdelning.

Bortsett från preferensaktierna så lämnar dock de flesta svenska företag fortfarande oftast bara en utdelning per år på sina stamaktier. Det har dock blivit mer och mer populärt att dela upp utdelningen på flera utdelningstillfällen och vissa företag, till exempel Investor, har under de senaste åren valt att ge utdelning två gånger per år istället för bara en.

Preferensaktier är aktier med hög utdelning och bra direktavkastning

På grund av att preferensaktierna är strukturerade mer i form av ett lån till företaget snarare än som en delägarandel som en stamaktie är så får man som preferensaktieägare inte ta del av företagets vinsttillväxt. 

Eftersom företagen därför inte kan locka investerare att köpa preferensaktier med hopp om ökande aktiekurs på preferensaktien så erbjuder de istället en hög utdelning vilket ger dig som investerare en bra direktavkastning.

Hur fungerar inlösen?

En preferensaktie har i regel en evig löptid, och till skillnad från exempelvis obligationer inget fast datum för inlösen. Det är istället upp till bolaget att ta beslut när och om de vill lösa in preferensaktierna. 

Skulle de ta beslutet att lösa in dem så sker detta till ett förutbestämt pris. Du som preferensaktieägare får alltså den förutbestämda så kallade inlösenkursen i betalning för dina preferensaktier. 

Här är det viktigt att du studerat villkoren för preferensaktierna noga – vissa företag använder sig till exempel av prisstegar med olika inlösenkurser på preferensaktierna beroende på när i tiden företaget väljer att lösa in dem.

HUR HITTAR MAN BÄSTA AKTIERNA?

Bästa preferensaktierna 2024

Det finns väldigt många företag, både i Sverige och utomlands, som väljer att ge ut preferensaktier för att lösa sin finansiering. Preferensaktier är särskilt vanligt bland fastighetsbolag som i sin natur använder sig av belåning i stor utsträckning i sin verksamhet, men preferensaktier förekommer även i många andra typer av företag.

Vilka preferensaktier som kommer ge bäst avkastning är svårt att sia om, men det är viktigt att man precis som vid köp av en vanlig stamaktie gör en grundlig analys innan man tar ett beslut att köpa en preferensaktie.

Vi kan givetvis inte sätta fingret på vilka de bästa preferensaktierna är, men du kanske kan få inspiration från de mest ägda preferensaktierna bland Avanza banks kunder just nu:

 BolagAntal ägare (cirka)
1ALM Equity Pref5500
2Heimstaden Pref5450
3NP3 Fastigheter Pref5000
4Volati Pref4300
5K2A Knaust & Andersson Pref3700

Hur hittar man de bästa preferensaktierna?

Då preferensaktierna redan i förväg har en känd nivå på utdelningen så är det lätt att stirra sig blind på direktavkastningen och bli lockad att rakt av köpa de preferensaktier som ger högst direktavkastning. 

Men det är viktigt att försäkra sig om att företaget går bra och att de har de ekonomiska förutsättningarna att kunna betala preferensaktieutdelningarna både i nuläget och på lång sikt framöver. 

Hög direktavkastning är förstås att föredra, men tänk också på att ju högre direktavkastningen är desto högre kan risken antas vara. Så försök att hitta bolag med preferensaktier som erbjuder en rimlig balans mellan risk och hög direktavkastning.  

Återinvestera utdelningen och få ränta på ränta effekten

Eftersom att man som preferensaktieägare inte får ta del av företagens ökande vinster så kommer man heller inte få ta del av de aktiekursuppgångar som stamaktieägarna får. 

Istället så får man sin avkastning i form av utdelningarna. Det man måste tänka på då är att om man vill kunna ta del av ränta på ränta effekten så måste man återinvestera utdelningen och köpa flera aktier för den. Läs mer om ränta på ränta effekten här.

Gör man det så ökar det antal aktier (och därmed också den totala utdelningen man får) exponentiellt över tiden – och man får dra fördel av ränta på ränta effekten.

Fördelar med preferensaktier

De främsta fördelarna med preferensaktier är den höga direktavkastningen, samt att du får mer frekventa utdelningar – vanligtvis kvartalsvis. 

Preferensaktier är också stabilare, och man ser sällan några större prissvängningar för aktiekursen (om inte företaget börjar gå sämre och det börjar bli risk för inställda utdelningar på preferensaktierna).

Nackdelar med preferensaktier

Preferensaktier kommer alltid ha en begränsad avkastningspotential i och med att de inte är fullt exponerade mot företagets stigande vinster. 

Det är också en stor del av de bolag som ger ut preferensaktier som är fastighetsbolag, vilket gör att man kan få en osunt hög exponering mot fastighetsbranschen ifall man har en stor andel preferensaktier i sin portfölj. 

Risker

Preferensaktier är riskfyllda precis som vanliga stamaktier och alla andra typer av investeringar. Det gäller alltså att försäkra sig om att företaget man köper aktier går tillräckligt bra för att ha råd med utdelningarna. 

Man måste även vara noga medveten om att det är just riskerna för försämrad finansiell prestation som är det viktiga att ha koll på vid investering i preferensaktier – till skillnad från investering i stamaktier där möjligheten till förbättrad finansiell prestation är minst lika viktig att analysera och ha koll på. Läs mer om risk.

Bild av Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.