Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Megatrender – 14 mycket starka trender du bör investera i 2022 [GUIDE]

Megatrender som du kan investera i på börsen

FRÅGOR & SVAR

Varför ska man investera i megatrender?

När du investerar i megatrender så exponerar du ditt kapital mot bolag som verkar på marknader med underliggande tillväxt. 

Det innebär att bolaget generellt får det enklare att tjäna pengar och öka omsättningen då marknaden för bolagets produkter eller tjänster växer.

Vad är en megatrend?

Världen befinner sig i en ständig utveckling och nya trender inom områden som teknik, intelligens, miljö samt medicin presenteras frekvent. 

I den här artikeln ger vi dig fjorton revolutionerande fenomen som definitivt kommer påverka hur vi lever. Det är trender som på ett konkret sätt kommer att leda världen mot framtiden. 

Megatrender påverkar stora delar av samhället när det kommer till ekonomi, företagsamhet och hur vi som privatpersoner lever.

Lästips för dig som vill investera pengar:
Megatrender - åldrande befolkning

Megatrend 1: Åldrande befolkning

Alla världens länder står inför en gemensam utmaning när det kommer till samhällsfunktionen. Vi blir betydligt äldre nu än förr. 

Japan är ett land där den åldrande befolkningen redan lett till akuta behov av åtgärder. Nya innovativa lösningar krävs för att kunna ge de många äldre i samhället stöd och hjälp.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Som ett resultat av den åldrande befolkningen i världens alla hörn har nya samarbeten tagit form. Universitet i olika länder samarbetar utifrån syftet att hitta anpassade samhällslösningar. Att vi blir äldre är positivt, men det är ändå ett stående dilemma att skapa nya funktioner i samhället. 

Flera områden behövs anpassas; teknikutveckling, arbetslivet och vården. Det föds samtidigt färre barn idag än under tidigare epoker och framtiden kommer därför innebära en befolkningskultur med fler äldre och färre yngre.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - digitalisering av samhället IoT

Megatrend 2: Digitalisering av samhället (IoT och tekniska fenomen)

En av de absolut främsta trenderna inom modern teknik är IoT; det vill säga Internet of Things. Fenomenet bygger på att vardagliga inslag så som elapparater, klockor eller vitvaror utrustas med en unik teknik som ger dem verktyg till att samla in data från sin omgivning. 

Den insamlade datainformationen kommuniceras sedan mellan de olika ”tingen”. Det finns siffror som säger att antalet enheter relaterade till IoT kommer att öka från åtta miljarder till 20 miljarder nästa år, 2020.

Hur kan man få exponering mot trenden?

En utmaning inom IoT-tekniken är det gemensamma språket. Det krävs att nya tekniskt anpassade språk skapas för att ge tekniken dess fulla potential. Utvecklingen pågår för fullt och framtiden kommer utan tvivel att innehålla revolutionerande lösningar.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - Artificiell intelligens

Megatrend 3: Automatisering och artificiell intelligens

Inte sällan likställs automatisering med digitalisering, men det är inte helt korrekt. Automatisering är inte alltid detsamma som att ersätta en människas arbete med en robot. 

Begreppet syftar istället till ett mer allmänt fenomen med syftet att hitta teknisk avlastning för diverse administrativa eller manuella uppgifter.

Även om automatisering ”stjäl” jobb från människor bör det nämnas i sammanhanget att riskerna är färre när en maskin utför jobbet. Det går dessutom betydligt snabbare. Människans roll spelar dock fortfarande en roll i det tekniska sammanhanget kring automatiseringstrenden.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Artificiell intelligens, eller AI som det också brukar kallas för går ut på att maskiner ska kunna fullborda människans kunskapsområden. AI-lösningar är ett av de trendigaste teknikområdena just nu och präglar det moderna näringslivet i hög grad. 

Idag finns det stora mängder data att få tillgång till, vilket gör det lättare att ta fram den här sortens AI-lösningar. Just därför har också artificiell intelligens blivit så pass viktigt som det är idag. Smarta molntjänster gör det till exempel fullt möjligt att ta fram maskinlösningar. 

Det stora allmänintresset för AI leder även till att det talas mer om Al än andra tekniska utvecklingar.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - hållbarhet

Megatrend 4: Ökad fokus på hållbarhet

2019 är ett år då hållbarhetstänket anammas på många olika plan. Från och med nu kan vi garantera nya utgångspunkter inom olika områden. Det gäller i vardagen, i näringslivet och inom politikens värld.

När det kommer till stora konsumtionskategorier så som mode och inredning är hållbara trender det allra hetaste. Trenden kommer att växa sig ännu starkare och konsumenters krav gällande hållbara tillverkningsmetoder blir en avgörande faktor. Materialet spelar en viktig roll och hållbara alternativ så som trä kommer bli efterfrågat.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Hållbarhetstrenden präglar även vardagen rent generellt där exempelvis plastbantning kommer bli ett omtalat begrepp. Det vill säga, elimineringen av plastprodukter, vilka istället byts ut till hållbara alternativ. 

Vi lever i en tid där kemikaliebovarna ska övervinnas och även om det medvetna hållbarhetstänket inte är självklart på alla platser, kommer budskapet stärkas.

Få exponering mot hållbarhet genom indexfonder:
Megatrender - urbanisering

Megatrend 5: Urbanisering

Att vi tenderar att dra oss från landsbygden in till urbana områden är inget nytt fenomen, men det är ändå en påtaglig megatrend. Hälften av hela världens befolkning bor just nu i städer och trenden fortsätter i snabb utveckling. 

Trenden säger att närmare 70 procent av jordens befolkning 2050 kommer att bo i städerna. På så vis får storstäderna en större betydelse och fokuset på landsbygden minskar.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Urbaniseringstrenden är både positiv och negativ, vilket innebär att megatrenden spelar en viktig roll på många framtidsplan. Nya lösningar krävs för att hitta en balans i den snabba trenden som påverkar storstäderna, landsbygden, den rika och den fattiga befolkningen samt stora och små hushåll. I framtiden kommer ännu fler krav ställas på världens alla växande städer. 

Urbaniseringstrenden avspeglar sig även i hållbarhetstrenden där det exempelvis är varmare i storstäder än på landsbygden. Även miljöaspekten påverkas eftersom växande städer generar i ett högre tryck gällande sophantering och återvinning.

Inom EU och andra samarbetsorgan sker dock ett påtagligt arbete gällande megatrenden. Nya mål skapas för att hitta en anpassad åtgärd till storstädernas tillväxt, men även till de negativa effekter som megatrenden medför.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - säkerhet och övervakning

Megatrend 6: Säkerhet och övervakning

I takt med att internet tagit över vår vardag och sätt att leva har också andra aspekter kommit att spela en viktig roll. 

Säkerheten är numer ett inslag som till mycket präglar den tekniska utvecklingen och vår framtid. Helt nya behov har uppkommit och riskerna i samhället är inte desamma nu som förr.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Terror är ett begrepp som präglar dagens säkerhetstänk. Hot om terrorattacker finns ständigt närvarande, vilket också leder till nya krav gällande säkerhetsutrustningar. 

Avancerade lösningar för att förebygga hotbilden utvecklas. Framtiden kommer utan tvekan att innehålla storsatsande tekniker inom övervakning.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - klimatförändringar

Megatrend 7: Klimatförändringar

Förändringar i miljö och klimat är ytterst påtagligt i den tid vi lever just nu. Klimathotet brukar det talas om, vilket syftar till de förändrade temperaturer som sker på jordklotet. Vi tvingas ställa oss inför riktiga framtidsutmaningar. 

Något ny teknik och innovativ energianvändning förhoppningsvis kan påverka till det positiva. Åtgärder kunde ha påbörjats för lång tid sedan, men tyvärr är det först nu klimatförändringarna på allvar blivit en punkt på agendan.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Klimataktivister som den unga Greta Thunberg har på ett revolutionerande sätt väckt liv i frågan. Framtiden är våra barns, men hur gör vi för att hålla framtiden vid liv? Gröna lösningar som dessutom är hållbara präglar trenderna inom området. 

De närmaste åren kommer klimatförändringar vara en av de största megatrenderna, vilket så också sig bör med tanke på det bakomliggande hotet.

Klimatförändringar kommer i allt högre grad att beaktas i samband med tillverkning, livsmedelsproduktion och andra livsnödvändiga områden. Skolbarn kommer i ett tidigt skede att besitta en större medvetenhet kring klimatet än förr.

Megatrender - Vård och hälsa

Megatrend 8: Genombrott inom vård och hälsa

När det kommer till befolkning och samhälle är hälsa och omvårdnad en stor megatrend. Mycket tyder på ett större intresse bland människor för det hälsomässiga levernet. 

Samtidigt varnas det om att folk i regel blir fetare, vilket leder till att trenden genererar ett intresse ur flera perspektiv.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Olika dieter anammas och förmedlas via åsiktsbildare som på ett eller annat sätt har en ”makt” i samhället. Det kan vara rapporter inom medicin och vård som förklarar vikten av att äta en viss kost och så vidare. 

Megatrenden gällande hälsa, kost och vård leder också till ett större behov av kompetenta friskvårdsbolag. Även livsmedelsindustrin och matproducenter har en ljus framtid att vänta. Hälsotrenden går hand i hand med det faktum att vi också blir äldre.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - Energikällor

Megatrend 9: Nya energikällor

Oavsett vilken förändring klimatet går mot. Rena energikällor är ett steg i rätt riktning, även om det inte utesluter andra miljöskadliga alternativ över en natt.

På jorden bor idag cirka sju miljarder människor som årligen förbrukar flera miljarder ton olja. Idag kommer inte mer än en sjundedel av energin från rena och hållbara källor samt kärnkraft. Det är fortfarande fossila bränslen så som kol, naturgas och olja som förbrukas i störst omfattning. 

Något som lett till att den här megatrenden kommer att prägla de närmaste årens utveckling mot en hållbar framtid. Nya sorters investeringar gällande energiflöden och energiförbrukning.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Det är jordklotets inre, världshaven och människokroppen som ska försörja oss med energi i framtiden. En tid då fossila bränslen förhoppningsvis ska vara ett minne blott.

Solkraft och vattenkraft kommer garanterat att gå en ljusare framtid till mötes än exempelvis kolkraft.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - Ökad konsumtion

Megatrend 10: Ökad konsumtion på tillväxtmarknader

Inom ekonomins värld finns ett starkt fokus på tillväxtmarknaderna. Det är den sortens marknad där ekonomin befinner sig i en snabb expansiv fas. Vanligtvis rör det sig om länder som exempelvis går från jordbruk till modern industrialisering. Befolkningens inkomster stiger och det leder till en ökad levnadsstandard.

Utvecklingspotentialen i dessa länder är samtidigt stor i jämförelse med andra redan utvecklade marknader. Det är orsaken till den snabba tillväxten, vilket är det centrala i den här megatrenden. Den snabba tillväxten genererar i ett stort investeringsintresse. 

Valutor kommer dock ofta att förändras under en sådan här tillväxtfas. Kina lämpar sig som exempel på tillväxtmarknad där landet har haft en snabb ekonomisk tillväxt under lång tid.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Vad har då tillväxten i de här länderna för relation till konsumtion? Tillväxtmarknader når till slut en fas där fokuset sätts på den egna marknaden istället för den billiga exporten av varor. 

Helt plötsligt blir landets egna konsumtion viktig. Kina har exempelvis just nu ett av världens högsta BNP, vilket mäter ett lands produktion av varor och tjänster.

Indien är en tillväxtmarknad som kommer att prägla de ekonomiska investeringskalkylerna inom de närmsta åren. Med en befolkning på 1,3 miljarder människor är Indiens framtid ett klart exempel på megatrenden gällande konsumtion på tillväxtmarknader.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - Digital säkerhet

Megatrend 11: Digital säkerhet & cyber security

Digitaliseringen av samhället är en stor revolution för samhället och vårt sätt att leva, jobba och bara vara. I takt med att organ, samhälle och hushåll digitaliserats har dock ny situationer uppstått, vilka i längden är hotfulla. Säkerhetsaspekten är en utmaning på alla plan eftersom den i så hög grad ingår i olika element.

Den absolut största utmaningen när det kommer till säkerhet inom den digitala världen är cyber-hoten. Så mycket som hälften av all delad trafik och information på nätet är krypterad, vilket är ett direkt säkerhetsskydd. 

Trenden visar att det även kommer att öka markant framöver. På bara två år kommer användandet av kryptering vid överföring av data på nätet öka till 90 procent.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Krypteringsteknikens utveckling leder till att traditionella system inte längre fungerar. Det leder i sin tur till nya behov av lösningar anpassade till den digitala eran. 

Specialistkunskap kommer att bli starkt efterfrågat framöver. Nischade säkerhetslösningar som kräver ytterst kompetenta resurser inom det specifika säkerhetsområdet.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - ehandel

Megatrend 12: E-handel

Vi har aldrig handlat på nätet i samma stora skala som nu. Den svenska e-handeln har ökat i blixtens hastighet och traditionella säljkanaler är sakta väg att dö ut. 

E-handelns tillväxt innebär nya krav gällande logistik, marknadsföring och crm-system. Inom dessa branscher kommer därför utvecklingen pulsera i snabb takt de närmaste åren.

Hur kan man få exponering mot trenden?

E-handelsbutiker som ökar sin omsättning på kort tid får ofta akuta behov av lagerlösningar. Idag finns specialiserade tillverkare när det kommer till den här sortens lokalkonstruktioner. 

CRM-system är också ett område som får en allt mer väsentlig roll inom företag. Systemen öppnar upp för nya förutsättningar för att skapa kundlojalitet. 

Personalen kan dessutom lättare jobba mot uppsatta mål och analysera resultatet på ett tydligare sätt än tidigare.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - nyttig mat

Megatrend 13: Nyttig mat och vegetarisk kost

Hälsotrenden är ett faktum och som en följd har även ett nytt fokus kring nyttig mat uppkommit. Vi bryr oss om vad vi äter och det är inte längre bara ingredienserna som räknas. 

Allt som är i indirekt relation till en mattillverkningsprocess har betydelse. Ett ökat intresse för närodlade råvaror märks tydligt samt att konsumenter söker information kring varje enskild varas ursprung.

Restauranger eller matproducenter som inriktar sig mot den nyttiga livsstilen gynnas. Redan. nu är starka vegetariska influenser i gungning. Den närmsta framtiden spås människor öka sitt intag av vegetarisk kost och alltså utesluta allt mer kött.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Megatrender gällande hälsosam mat och vegetarisk kost kommer med största sannolikhet att slå även på politisk nivå. Debatten kring mat inom omsorgen blir förmodligen allt mer hörd och trenden kommer ganska säkert generera i förändringar. 

Något som i längden bidrar med något gott, det vill säga en sundare livsstil även hos den breda massan.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:
Megatrender - Friluftsliv och träning

Megatrend 14: Friluftsliv och träning

Liksom hälsa, vård och kost är även motion samt träning en megatrend. Aldrig har vi människor tränat så mycket som nu. Det är en självklarhet att ägna sin vardag till träning, och pengar läggs på utlägg i samband med motion. 

Något som leder till en stark tillväxt inom det träningsrelaterade näringslivet. Nya samarbeten för att på olika plan främja människors motionsrutiner kommer att bli vardag.

Hur kan man få exponering mot trenden?

Träningstrenden avspeglas även i det ökade intresset för mark och natur. Något som inte bara präglas i vardagen där människor väljer att spendera mer tid utomhus. Trenden anammas även på andra plan så som resor där naturupplevelsen spelar en viktig roll.

Andra megatrender så som klimatförändringar och energibesparande källor har ett nära samband med att människor i större grad värnar om sin omgivning. Vi bryr oss betydligt mer om tomt och trädgård än tidigare.

Inspiration på bolag som kan dra nytta av trenden:

MEGATRENDER

Investera i megatrender med underliggande tillväxt

Konjunkturnedgångar kan ske oväntat och riskerna att förlora tillgångar eller besparingar är stora. Det finns dock olika sätt för att klara av eventuella dippar. Att investera rätt är A och O, vilket också med fördel kan göras i tidens mest utmärkande megatrender.

Befolkningsökningen är något den som investerar kan ha i bakhuvudet. Vad innebär en framtid med fler äldre människor? Förmodligen ett större behov av vård och läkemedel. Att investera i exempelvis läkemedelsindustrin är med andra ord ett tidsriktigt val. 

Chansen att den sortens aktie ökar i värde är stor. Efterfrågan och tillgång avgör allt, därför gäller det att satsa rätt från första början.

Den starkaste trenden

Hållbarhet är kanske den megatrend som tydligast kan appliceras i investerande på kort sikt. Branscherna är oändliga där just hållbarhet toppar listan över vad som mest efterfrågas i produkter. 

Ett koncept som på flera plan anammar hållbarhet är till mycket ett vinnande koncept nu och i framtiden. Samma sak gäller för klimatsatsningar, det vill säga den sortens lösningar eller projekt som syftar till att skydda oss mot klimatförändringarnas effekter. 

Vi vet vad som väntar, men är vi tillräckligt förberedda?

Negativa megatrender

Vissa av megatrenderna omges av ett varningstecken just nu, vilket kan vara viktigt att känna till. Inte minst om det gäller framtida placeringar eller investering på lång sikt. 

Prispressen är ett resultat av den starka webbtrenden. Globalisering och urbanisering leder till tuffare konkurrens, vilket på sikt också innebär prispress. Intäkter kan därmed snabbt falla utanför de planerade ramarna. Något som leder till lägre lönsamhet i längden.

Hållbarhet innebär både positivt och negativt för olika branscher

Flyget har länge varit en megatrend, men det ökade miljömedvetandet samt den senaste tidens negativa branschskriverier ringer varningsklockan gällande flygplansinvesteringar. 

Med det sagt är själva utvecklingen inom flygplanstillverkning högst aktuellt. Stridsflygplan är exempelvis starkt efterfrågat just nu.