ISK eller AF – Här är bästa valet för dig 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Är du osäker på om du ska välja ISK eller AF?

Bra!

När du ska köpa aktier och fonder så är det viktigt att välja rätt kontotyp beroende på din situation.

Vi kommer i denna artikeln gå igenom de största skillnaderna mellan ISK och AF samt lista för och nackdelar mellan kontotyperna och mycket mer för att hjälpa dig välja rätt!

Nu kör vi!

Investeringssparkonto

Absolut populäraste kontot
 • Du behöver inte betala reavinstskatt
 • Endast en låg schablonskatt (ca 0,375%)
 • Enkel deklaration
 • Dina aktieinnehav ger dig rösträtt på bolagsstämmor
 • Du täcks av den statliga insättningsgarantin på 950,000 kr (om din bank omfattas)
 • Du kan inte kvitta vinster & förluster
 • Du kan inte handla med optioner eller warranter (Avancerat)
Populärast

Aktie- & Fondkonto

Allt som oftast bör du välja bort detta
 • Passar bra för dig som förväntar dig en låg avkastning under 1-1,5% (2022)
 • Dina aktieinnehav ger dig rösträtt på bolagsstämmor
 • Du kan kvitta vinster mot förluster
 • Går du bort tillfaller hela kapitalet ditt dödsbo
 • 30% skatt på alla vinster och utdelningar
 • Alla köp och sälj måste deklareras

Vad är största skillnaderna på ett ISK och AF?

Investeringssparkonto (ISK) och Aktie- och fondkonto (AF) är två populära kontotyper för investeringar i Sverige, men de har några viktiga skillnader som kan påverka ditt val beroende på din personliga finansiella situation och investeringsmål. Här är de största skillnaderna:

Skattesystem

 • ISK: Beskattas med en schablonskatt baserad på ett schablonbelopp som beräknas som en viss procent av kontots genomsnittliga värde under året. Skatten är oberoende av de faktiska vinsterna eller förlusterna på kontot. Detta gör det enklare att hantera skatter, eftersom du inte behöver redovisa varje enskild transaktion.
 • AF: Beskattas enligt kapitalvinstprincipen, där du betalar skatt på faktiska vinster från försäljningar av värdepapper. Förluster kan kvittas mot vinster, vilket kan minska den skatt du behöver betala. Detta kan dock kräva mer arbete vid deklarationen eftersom varje transaktion måste redovisas.

Beskattning vid förluster

 • ISK: Du betalar schablonskatt även om du gör en förlust på dina investeringar. Det finns ingen möjlighet att kvitta förluster mot skatten, vilket kan vara en nackdel i dåliga investeringsår.
 • AF: Om du gör förluster kan dessa kvittas mot vinster, vilket minskar eller eliminerar skattebetalningen. Om du endast har förluster betalar du ingen skatt.

Administration och rapportering

 • ISK: Kräver mindre administration eftersom du inte behöver deklarera varje enskild köp och försäljning. Detta kan göra det enklare och mindre tidskrävande för investerare som inte vill hantera komplexa deklarationer.
 • AF: Kräver detaljerad rapportering av alla transaktioner, inklusive anskaffningsvärde och försäljningspris, vilket kan vara tidskrävande och komplicerat.

Flexibilitet och kontroll

 • ISK: Ger dig full äganderätt till de investeringar du gör, vilket innebär att du kan rösta på bolagsstämmor och direkt påverka de företag du investerar i.
 • AF: Ger också full äganderätt med samma möjligheter att påverka genom att rösta på bolagsstämmor.

Kostnader för handel

 • Handelskostnader kan variera mellan olika plattformar oavsett om du använder ISK eller AF, men generellt erbjuder specialiserade aktiemäklare som Avanza och Nordnet lägre avgifter jämfört med traditionella banker.

Valet mellan ISK och AF beror på din personliga situation, dina investeringsmål och hur aktiv du planerar att vara som investerare. ISK kan vara ett enklare och mer skatteeffektivt val för många, särskilt om du förväntar dig positiv avkastning och önskar mindre administration. AF kan vara fördelaktigt om du vill kunna kvitta förluster mot vinster och är beredd att hantera den mer komplexa deklarationsprocessen.

ISK (Investeringssparkonto)

ISK är en förkortning för investeringssparkonto. Kontotypen har funnits sedan 2012, och används för att beskatta privatägda och börsnoterade värdepapper som aktier, fonder, ETF:er, certifikat och derivat som optioner, terminer, warranter och swappar. Helt enkelt allt som är börsnoterat med undantag för företag där ditt engagemang är nära kopplat till resultatet, alltså ditt eget företag. Du kan inte heller inneha mer än 10 % av ett företags aktier inom kontotypen ISK.

ISK är en kontotyp som fungerar precis som alla andra portföljkonton, för att lagra alla de värdepapperstyper som anges ovan. Skillnaden är att vinster i sig beskattas inte. Inte heller utdelningar.

ISK konto

Förväntad avkastning

Istället för att beskatta vinster efter försäljning av enskild värdepapper har kontots genomsnittliga värde en schablonskatt, som betalas separat utanför kontot vid den årliga individuella inkomstdeklarationen i maj följande år. 

Skatteform och deklaration

Den schablonmässiga skattesatsen baseras på den svenska statslåneräntan föregående år och är därför för närvarande mycket låg.

För att förhindra en negativ skattesats till följd av potentiellt ännu lägre skattesatser i framtiden har en broms nedåt satts till 0,375 %, vilket också är den nuvarande skattesatsen. Utan taket skulle räntan vara 0,27 % för 2021.

Historiska ISK-kurser i Sverige som referens:

2012, 0,495 %

2014, 0,627 %

2015, 0,270 %

2021, 0,375 %

Formeln för att beräkna när det är mer förmånstagare att lagra dina tillgångar i ett ISK istället för det klassiska AF-kontot är ((GBR + 1 % ) * 0,3) / 0,3 = ((0,51 % + 1 %) / 30 %) / 30 % ) där GBR står för förra årets genomsnittliga statliga låneränta.

Detta innebär att för 2021, för att utjämna skattekonsekvenserna mellan ett ISK och ett AF, måste avkastningen på ISK vara 1,25 %. ((0,1 + 1 %) * 0,3) / 0,3 = ((0,51 % + 1 %) / 30 %) / 30 %). Varje högre avkastning ger dig därför en lägre skatteeffekt. Som referens har Stockholms aktieindex OMX30 som representerar de 30 största företagen, haft en genomsnittlig årlig avkastning på 12,99 % mellan 1984 och 2021. Detta är exklusive utdelningar.

Men schablonskatten kommer med nackdelen att inte kunna dra av några förluster, och du måste fortfarande betala din skatt även om du har negativ avkastning.

Äganderätt för värdepapper

Med ISK äger du aktierna i din portfölj och får rösträtt vid årsstämman. Samma sak gäller för övriga tillgångar, som råvaror. Undantaget gäller för ditt eget företag, och du kan inte heller inneha mer än 10 % av ett företags aktier inom kontotypen ISK.

Arvsregler

ISK faller inom samma lagar och regler som vanliga bankkonton, vilket innebär att de ärvs av den avlidnes närmaste med arvsrätt.Du som ärver aktier från ett ISK har fri förfoganderätt, så de kan stoppas in i ditt befintliga investeringssparkonto, eller handlas enligt önskemål.

Överföringsregler

Ett ISK har flera regler gällande överföring av tillgångar. Den viktigaste att hålla koll på är att du bara får överföra tillgångar som du själv äger, och då som en gåva. Kontofrämmande tillgångar får bara föras över till ett annat konto som inte är ett ISK. Dessa regler kan du läsa om på skatteverkets hemsida, eller genom att ringa deras kundtjänst. 

AF

Sverige har fortfarande kvar sitt gamla, klassiska sätt att beskatta privata tillgångar som liknar de system som nästan alla länder och territorier har, det kallas för AF eller aktie och fondkonto. Kärt barn har många namn, och kontot kallas också för fondkonto, aktiekonto, värdepappersdepå, VP-depå, depå, eller depåkonto.

AF konto

Förväntad avkastning

Eftersom att du inte behöver betala någon schablonskatt, får du inte veta hur mycket skatt du kan komma att betala förrän räkenskapsåret är slut. 

Skatteform och deklaration

Med AF betalar man bara skatt om och när man gjort vinst. Den skattenivån är 30 % på vinster och möjliggör skatteavdrag mellan 14,7 – 30 % av en förlust. Avdragsprocenten beror på om du kan avräkna förlusten mot vinst inom samma kalenderår, och storleken på själva beloppet. Som jämförelse är samma kapitalvinstskatt så hög som 42 % i grannlandet Danmark.

Äganderätt för värdepapper

Med ISK äger du aktierna i din portfölj och får rösträtt vid årsstämman. Du kan också handl med utländska aktier och fonder, samt handla om du själv är bosatt utomlands. Samma sak gäller för övriga tillgångar, som råvaror.

Arvsregler

Vid arv av tillgångar i ett aktie och fondkonto, övergår dessa till arvingen utan att denna behöver betala någon arvsskatt. Eventuell skatt betalas endast om tillgången säljs, så vinstskatt betalas som vanligt.

Överföringsregler

Om du vill överföra aktier från din aktie och fonddepå till ett ISK eller kapitalförsäkring, kan du göra detta smidigt och problemfritt om dina olika konton är registrerade hos samma bank, och på samma person. Om du däremot vill föra över tillgångarna till en annan person, eller ett företag, så räknas detta som försäljning och du måste betala vinstskatt.

Detta bör du tänka på när du väljer ISK eller AF vid aktieköp

Ska jag välja ISK eller AF vid köp av aktier?

Valet mellan att använda ett Investeringssparkonto (ISK) eller ett Aktie- och fondkonto (AF) för att köpa aktier beror på flera faktorer, inklusive din förväntade avkastning, din risktolerans och din personliga skattesituation. Här är några riktlinjer för att hjälpa dig att göra ett informerat val:

När ISK kan vara fördelaktigt:

 • Förväntad hög avkastning: Om du förväntar dig en avkastning på mer än 2% per år, kan ISK generellt erbjuda en skattemässig fördel jämfört med AF eftersom schablonskatten ofta blir lägre än kapitalvinstskatten som skulle betalas på faktiska vinster i ett AF.
 • Långsiktigt sparande: ISK är särskilt attraktivt för långsiktiga sparare som vill återinvestera utdelningar och vinster utan att behöva oroa sig för skattekonsekvenserna av varje transaktion.
 • Förenklad administration: ISK eliminerar behovet av att rapportera varje köp och försäljning till Skatteverket, vilket gör det enklare att hantera för de som inte vill lägga tid på komplexa deklarationer.

När AF kan vara fördelaktigt:

 • Hög risknivå: Om du investerar i högriskaktier där det finns en betydande chans för förlust, kan ett AF vara mer fördelaktigt. I ett AF kan du kvitta förluster mot vinster, vilket kan minska din skattebörda. Detta är inte möjligt i ett ISK, där du betalar schablonskatt baserat på kontots värde oavsett om du gjort en vinst eller förlust under året.
 • Aktiv handel: Om du är en aktiv trader som ofta köper och säljer aktier kan AF ge dig möjlighet att dra nytta av skatteavdrag för förluster, vilket kan vara fördelaktigt i en volatil marknad.

Ska man välja ISK eller AF för utländska köp av aktier?

När du överväger att investera i utländska aktier finns det flera aspekter att tänka på när du väljer mellan ett Investeringssparkonto (ISK) och ett Aktie- och fondkonto (AF). Båda kontotyperna har sina egna fördelar och nackdelar, särskilt i ett internationellt sammanhang:

ISK för utländska aktier:

 • Skatteeffektivitet: Precis som för svenska aktier, beskattas inte realiserade eller orealiserade vinster och utdelningar specifikt i ett ISK. Istället betalar du en schablonskatt baserad på kontots värde, vilket kan vara fördelaktigt om du får en god avkastning.
 • Utdelningsbeskattning: För utländska aktier i ett ISK kan det finnas en källskatt som dras av det utländska landet. I vissa fall kan du inte få tillbaka denna källskatt, vilket kan göra utdelningarna mindre fördelaktiga än om de hade varit i ett AF där du kan ansöka om att få tillbaka en del av källskatten genom ett skatteavtal mellan länderna.
 • Begränsningar för icke-residenter: Som du nämnde, om du blir utskriven från Sverige och inte längre är skatteresident, kan du inte längre ha ett ISK. Detta kan vara en begränsning om du planerar att bo eller resa utomlands under längre perioder.

AF för utländska aktier:

 • Källskatt på utdelningar: Med ett AF kan du ofta ansöka om återbetalning av en del av källskatten på utdelningar från utländska aktier, tack vare skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Detta kan förbättra din totala avkastning på utländska aktier jämfört med ett ISK.
 • Flexibilitet för icke-residenter: Eftersom ett AF inte har samma restriktioner som ett ISK för skatteresidenter, är det ett mer flexibelt val om du bor utomlands eller spenderar mycket tid utanför Sverige.
 • Skattehantering: Vinster och förluster på ett AF måste deklareras individuellt, vilket kan vara mer komplext, särskilt om du handlar aktivt. Dock kan du kvitta vinster mot förluster, vilket kan vara fördelaktigt om du har en blandad portfölj med både vinnare och förlorare.

Ska jag välja ISK eller AF vid köp av fonder?

När du överväger att investera i fonder via ett Investeringssparkonto (ISK) eller ett Aktie- och fondkonto (AF) finns det några viktiga faktorer att tänka på. Ditt val kan påverkas av förväntad avkastning, risknivå på dina investeringar samt din personliga skattesituation.

ISK för Fonder:

 • Skatteeffektivitet: I ett ISK betalar du en schablonskatt baserad på värdet av kontot och inte på den faktiska avkastningen. Detta kan vara fördelaktigt om dina fonder genererar en avkastning på mer än 2% eftersom skatten blir relativt låg jämfört med den potentiella avkastningen. Denna skatteeffektivitet gör ISK till ett attraktivt alternativ för långsiktigt sparande i fonder med stabil eller hög avkastning.
 • Enkelhet: ISK är enkelt att hantera ur ett skatteperspektiv eftersom du inte behöver deklarera varje transaktion eller utdelning individuellt. Detta gör det lättare att hantera och rebalansera din fondportfölj utan att behöva oroa dig för komplexa skatteberäkningar.

AF för Fonder:

 • Flexibilitet vid förluster: Om du investerar i riskabla fonder och resultatet blir en förlust, kan AF vara ett bättre alternativ. Med ett AF kan du kvitta förluster mot vinster, vilket kan minska din skatteskyldighet. Denna möjlighet att kvitta förluster mot vinster saknas i ett ISK, där du betalar schablonskatt oavsett fondernas prestation.
 • Skattemässig hantering: Med ett AF måste du deklarera varje försäljning och utdelning, vilket kan ge mer arbete men också möjlighet till skatteplanering. Detta kan vara särskilt relevant om du har en blandad portfölj med både vinnande och förlorande investeringar.

Ska man välja ISK eller AF för köp av utländska fonder?

När du investerar i utländska fonder från Sverige kan du välja mellan ett Investeringssparkonto (ISK) och ett Aktie- och fondkonto (AF). Ditt val beror på flera faktorer, inklusive ditt skatteresidentstatus, din investeringshorisont och din risktolerans.

ISK för Utländska Fonder:

 • Skatteresident i Sverige: ISK är endast tillgängligt för dig som är skatteresident i Sverige. Om du planerar att vara utomlands under längre perioder (över ett år) och riskerar att bli utskriven från det svenska folkbokföringssystemet, kan ditt ISK automatiskt omvandlas till ett depåkonto, vilket kan påverka skattebehandlingen av dina investeringar.
 • Skatteeffektivitet: ISK erbjuder en förenklad skatteberäkning genom en schablonskatt baserad på kontots värde, oavsett den faktiska avkastningen från dina utländska fonder. Detta kan vara fördelaktigt om du förväntar dig hög avkastning, eftersom du inte beskattas direkt för varje utdelning eller realisationsvinst.

AF för Utländska Fonder:

 • Flexibilitet för icke-residenter: Om du inte är skatteresident i Sverige eller planerar att tillbringa en längre tid utomlands, kan ett AF vara mer lämpligt. Med ett AF påverkas inte dina investeringar direkt av din folkbokföringsstatus, och du kan fortsätta hantera dina investeringar utan att behöva oroa dig för automatisk omvandling till ett annat kontotyp.
 • Möjlighet att kvitta förluster: AF tillåter dig att kvitta förluster mot vinster, vilket kan vara särskilt användbart om du investerar i volatila utländska fonder. Detta kan minska din skattebörda om vissa investeringar inte presterar väl.
Största fördelarna med ett Investeringssparkonto

Vilka är de största fördelarna med ett Investeringssparkonto (ISK)?

Ett ISK-konto är det populäraste alternativet för svenska investerare. Här är några av de främsta för- och nackdelarna med investeringssparkonto ISK.

Fördelar med ISK

Nackdelar med ISK

Största fördelarna med ett Aktie- Fondkonto

Vilka är de största fördelarna med ett Aktie- och Fondkonto (AF)?

Aktie och fondkonto är inte lika populärt som ISK nu för tiden. Men det har sina fördelar. Här listar vi de främsta för- och nackdelarna med AF.

Fördelar med AF

Nackdelar med AF

FAQ- Vanliga frågor om ISK och AF

Här är de vanligaste frågorna om ISK och AF. 

Vilken kontotyp ska man välja av ISK och AF?

Både ISK och AF är bra alternativ för handel med aktier och fonder. Vilket du ska välja beror på dina behov och förutsättningar.

När ska man välja ett ISK konto?

Ett ISK kan vara det bästa alternativet för dig som vill handla med aktier och tillgångar utan att behöva oroa dig för deklarationen och skattesatser. ISK passar också när du är bosatt i Sverige, och är intresserad av ett kostnadsfritt alternativ där du kan handla med, och spara i, olika typer av finansiella produkter.

När ska man välja AF konto?

Ett aktie och fondkonto är ett lämpligt alternativ om du inte har något emot att räkna ut skatten själv, och om du bor utomlands.
Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0
Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.