Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Investera i olja – så kan du köpa oljeaktier & värdepapper (trading)

Investera i olja

Vill du lära dig att investera i olja? 

Bra!

Det svarta guldet som det kallas för upptäcktes den 27 augusti 1859 i Titusville, Pennsylvania, 22 meter under marken som kom till att förändra världen för alltid.

I den här guiden så går vi igenom hur du enkelt kan köpa oljeaktier och handla med värdepapper.

Let’s go!

Innehållsförteckning

INTRODUKTION

Olja är en typ av investering som lockar många. Oljans stora efterfrågan och stabilitet samt det faktum att det är en råvara som ännu är svår att ersätta gör att det ofta är intressant att spekulera i oljepriset.

Vad är olja?

Olja är en råvara som används för att utvinna energi. Oljan är grunden i många av de drivmedel som vi idag använder för att driva våra fordon; till exempel bensin och diesel. Olja kan också användas till att exempelvis värma upp byggnader. 

Oljan har ursprungligen uppkommit genom att organiska material lagrats till exempel i berggrunden eller på havsbotten och under väldigt långa tidsperioder brutits ned och omvandlats till den energirika oljan.  

Varför har olja ett värde?

Olja har precis som alla andra råvaror ett värde eftersom det är en vara som handlas och används av många konsumenter runt om i världen. Oljan har genom tiderna varit väldigt viktig för oss, även om oljan i dagsläget mer och mer blir ersatt i takt med att användandet av miljövänligare alternativ ökar. 

Vad påverkar oljepriset?

Det som i grund och botten styr oljepriset är utbudet och efterfrågan. Desto mer efterfrågan det finns på oljan i förhållande till det utbud som finns att tillgå, desto mer kommer köparna att vara villiga att betala för oljan. 

Om efterfrågan skulle öka, eller om oljan börjar ta slut, kan alltså priset också stiga. På samma sätt kan alltså priset minska om efterfrågan sjunker eller om det skulle visa sig finnas mycket mer olja än vad vi faktiskt behöver. 

etoro logo
5/5
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.
Så kan du investera i olja genom certifikat

Så kan du investera i olja genom certifikat

Som tur är så behöver man inte köpa den fysiska oljan om man känner att en investering i olja är det rätta. Det finns mängder med olika investeringsprodukter man kan köpa som följer den allmänna prisutvecklingen på oljan. 

Oljecertifikat är en typ av värdepapper som passar väldigt bra för den som vill spekulera i hur oljepriset kommer att utvecklas framöver. För att kunna köpa oljecertfikat så är allt man behöver göra att bli kund hos någon nätmäklare som erbjuder oljecertifikat.

Öppna konto hos en nätmäklare

Det finns många olika aktörer där det går att investera i oljecertifikat. eToro är dock en populär nätmäklare som är väldigt bra för den som är intresserad av oljecertifikat och lite mer avancerad trading än vad storbankerna och de flesta andra nätmäklare brukar kunna erbjuda. 

Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Investera i bull eller bear certifikat

Till skillnad från aktier och fonder så finns det en stor fördel med att investera i certifikat som styrs av prisutvecklingen på en viss tillgång. Den fördelen är att man lättare kan tjäna pengar på både upp- och nedgångar i priset. 

Det finns nämligen både så kallade bull och bear certifikat. Ett bull certifikat utvecklas i samma riktning som priset på tillgången; det vill säga att om oljepriset går upp så kommer bull certifikatet i olja också att bli mer värt. 

Bear certifikatet å andra sidan kommer istället att bli mindre värt om oljepriset går upp, men mer värt om oljepriset går ned. Som investerare i olja kan man alltså välja antingen bull eller bear certifikat beroende på om man tror att priset på olja kommer att öka eller minska.

Ökad avkastning och risk med hävstång

En annan fördel med certifikat är att man som regel kan välja att handla med hävstång. Det går då att tjäna betydligt mycket mer pengar om tillgången man spekulerar i rör sig i den riktning man tror. 

Till exempel så kommer ett oljecertifikat med 5 gånger hävstång att öka fem gånger mer än vad ökningen är i oljepriset. Om oljepriset en dag stiger med 5% så kommer alltså certifikatet med 5 gånger hävstång att öka i värde med 25% (5 x 5 = 25).

Tjäna pengar i både uppgång och nedgång

När man investerar i certifikat så är man som tidigare nämnt inte bunden till att bara kunna tjäna pengar när prisutvecklingen är positiv. Köper man ett Bear certifikat så kan man tjäna pengar när oljepriset istället sjunker. Detta gör att man blir friare i sina investeringar. 

Fördelar med oljecertifikat

Fördelarna med oljecertifikat är främst att det är ett enkelt sätt att få exponering mot oljepriset i sin investering. För den som är intresserad av trading och mer kortsiktig handel så är det också stora fördelar att oljecertifikat ger möjlighet till handel med hävstång samt att spekulera i både upp- och nedgångar i oljepriset. 

Nackdelar med oljecertifikat

Oljecertfikat har förstås en risk. Handlar man med hävstång är denna risk dessutom väldigt hög. Det är aldrig lätt att förutspå hur prisutvecklingen för oljan kommer att se ut. Man bör alltså göra en noggrann analys och verkligen tänka igenom sitt investeringsbeslut innan man väljer att köpa oljecertifikat. 

Så kan du investera i olja minifuture och turbowarranter

Så kan du investera i olja minifuture och turbowarranter

Det finns dock betydligt fler sätt att få exponering mot olja än genom att köpa oljecertifikat. Mini futures och turbowarranter är exempel på andra typer av värdepapper som kan köpas med olja som underliggande tillgång. Båda dessa typer av värdepapper passar bra för den som vill ta lite mer risk och få hävstång i sin handel. 

Öppna konto hos en nätmäklare

Den som vill handla Mini futures eller turbowarranter kan med fördel göra det hos eToro. De erbjuder handel i, förutom olja, även många andra typer av råvaror och andra investeringar. 

Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Skillnaden på minifuture och turbowarrant

En Mini future är ett hävstångsinstrument. Den består av två delar; en kapitalinsats och en finansieringsdel som är som en typ av lån från aktören som ger ut Mini futuren. Att köpa en Mini future funkar alltså på i princip samma sätt som att man hade tagit ett lån av banken för att finansiera en del av sitt köp av tillgången. 

En turbowarrant å andra sidan är ett instrument som ger möjlighet att köpa eller sälja den underliggande tillgången (i vårt fall olja) till ett visst pris vid en viss på förhand bestämd dag.

Vilket instrument bör du köpa?

Vilket instrument man bör köpa är alltid en svår fråga. Mini futures och Turbowarranter har många likheter. Vilken av dem som är att föredra är därför svårt att svara på, och handlar också mycket om vilken av dem man själv föredrar. 

Fördelar med minifutures och turbowarranter

Den stora fördelen med Mini Futures och Turbowarranter är att de ger en hävstång i din handel. Det gör att man kan göra stora vinster även med en ganska begränsad egen insats av kapital. 

Nackdelar med minifutures och turbowarranter

Hävstången man får i handel med dessa typer av värdepapper är också samtidigt en av nackdelarna. För även om hävstången ger möjlighet till stora vinster så finns också stor risk att man förlorar pengar på dessa typer av investeringar. 

Risker med minifutures och turbowarranter

Med både Mini Futures och Turbowarranter finns tyvärr en realistisk risk att förlora hela sitt satsade kapital. När det kommer till Mini Futures så förfaller investeringen värdelös då värdet på den underliggande tillgången utvecklats i ´fel´ riktning till den nivå att det totala värdet bara motsvarar det finansieringsbelopp som Mini Futuren består av. Hela det egna kapitalet i investeringen är då förlorad och Mini Futuren förfaller då värdelös. 

Turbowarranten å andra sidan fungerar som en typ av option, där man har ett på förhand bestämt lösenpris. Det betyder att beroende på om man spekulerar i uppåtgående eller nedåtgående pris i den underliggande tillgången så ger Turbowarranten rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till lösenpriset vid förfallodagen av Turbowarranten.  

Om man till exempel har en Turbowarrant som ger rätt att köpa i vårt fall olja till ett visst pris så kommer man förstås inte välja att utnyttja den rätten om marknadspriset vid förfallodagen är lägre än det pris som Turbowarranten ger rätt att köpa för. Så i det fallet skulle man alltså ha förlorat allt man betalade för att köpa Turbowarranterna.

etoro logo
5/5
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.
Så kan du investera i olja genom oljeterminer och olje-futures

Så kan du investera i olja genom oljeterminer och olje-futures

Oljeterminer och olje futures är två andra populära sätt att få exponering mot oljepriset i sina investeringar. Oljeterminer används ofta av importörer och exportörer av olja för att skydda sig mot prisvolatiliteten i oljan. En oljetermin är helt enkelt ett kontrakt på att utbyta en viss mängd olja på ett bestämt framtida datum till ett bestämt pris. 

De som köper oljeterminer i tradingsyfte kan därför sälja vidare oljeterminerna innan slutdatumet och tjäna pengar ifall oljepriset under tiden rört sig i ´rätt´ riktning på så sätt att oljeterminen blivit mer värdefull för köparna. Olje futures är egentligen bara ett annat namn för oljeterminer – och de båda funkar alltså på precis samma sätt. 

Öppna konto hos en nätmäklare

Oljeterminer kan handlas hos en rad olika nätmäklare. eToro har dock ett väldigt bra utbud av oljeterminer och andra värdepapper som passar den aktive tradern. eToro är alltså ett mycket bra ställe att investera på för den som är intresserad av att handla med olja.

Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Så handlar du oljeterminer

Oljeterminer kan man med enkelhet handlas hos flera olika nätmäklare. När man handlar med oljeterminer så förbinder man sig att köpa (eller sälja) en viss mängd olja till ett visst pris då oljeterminen löper ut. 

Skillnaden mot optioner, Mini Futures och Turbowarranter är i detta fall att oljeterminer är en förbindelse att köpa eller sälja till det bestämda priset, medan övriga värdepapper ger en rätt att köpa eller sälja till det bestämda priset. Det vill säga en rätt som är frivillig att utnyttja eller inte. 

Fördelar med oljeterminer och olje-futures

Oljeterminer ger möjlighet att med hävstång spekulera på framtida prisutveckling på oljan. Det gör att man kan tjäna pengar på oljeterminerna om oljepriset rör sig i den riktning man förutspått. 

Nackdelar med oljeterminer och olje-futures

Oljeterminer är ett bra sätt för att handla olja. Men det är samtidigt också ett ganska riskfyllt sätt. Hävstången i handeln gör att man lätt kan förlora en stor del av sitt satsade kapital. Till skillnad från till exempel certifikat så går det vid handel med oljeterminer dessutom att förlora mer pengar än det man initialt köpt terminerna för. 

Risker med oljeterminer och olje-futures

Risken med dessa typer av investeringar rör sig i motsatt riktning mot vad man förutspått att det ska göra. Detta kan på grund av hävstången vara förödande även vid tillfälliga prisrörelser i “fel” riktning. 

Så kan du investera i olja genom CFD

Så kan du investera i olja genom CFD

CFD handel är en annan typ av värdepapper som kan handlas med olja som underliggande tillgång. CFD står för Contract For Difference och funkar i praktiken som att köpa tillgångar med en del egen kapitalinsats medan resten finansieras av den mäklare som säljer CFD:en. 

Öppna konto hos en nätmäklare

Flertalet nätmäklare erbjuder handel i CFD:er. eToro är dock en av de bättre aktörerna som erbjuder denna typ av handel. De har ett stort utbud av CFD:er med många olika underliggande tillgångar (bland annat olja förstås) – och de håller också en bra nivå på sina avgifter. 

Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Så handlar du olja med CFD

CFD:er med olja som underliggande tillgång kan handlas hos de flesta nätmäklare som har fokus på mer kortsiktig handel, till exempel hos eToro. Där kan man enkelt lägga orders på CFD-kontrakt av valfri storlek givet att man har tillräckligt med kapital för att matcha mäklarens krav om minsta kapitalinsats i förhållande till kontraktsstorleken. 

Fördelar med olje-CFD:er

CFD:er har blivit en väldigt populär typ av värdepapper. CFD:er är ett enkelt sätt att kunna få en stor hävstång på sin handel. Det går också med CFD:er att spekulera i både upp- och nedgång i priset på den underliggande tillgången. Dessutom så finns CFD:er för en mängd olika underliggande tillgångar så som aktier, index och råvaror med mera. 

Nackdelar med olje-CFD:er

CFD:er är en lite ovanlig investeringsprodukt för gemene man. Det gör att man som regel måste skapa ett konto hos en ny mäklare för att få tillgång till denna typ av handel. Det är nämligen inte möjligt att handla CFD:er hos till exempel Avanza eller Nordnet. Dessutom tillkommer en del avgifter vid CFD-handel. Hur hög dessa avgifter är kan dock variera mellan de olika aktörerna. 

Risker med olje-CFD:er

En stor risk mer CFD:er är det faktum att man kan förlora mer pengar än vad man satsat. Detta beror på hävstången. Man kan till exempel köpa CFD:er som motsvarar 10.000 kr olja för exempelvis 1000 kr. 

Skulle oljan då gå ner i pris med 20% så är oljan som CFD-kontraktet motsvarar värt bara 8000 kr, och själva CFD-kontraktet har då gått från att vara värt 1000 kr till minus 1000 kr. Man har i ett sådant scenario alltså förlorat totalt 2000 kr trots att den initiala insatsen bara var 1000 kr. 

etoro logo
5/5
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.
Så kan du köpa oljeaktier

Så kan du köpa oljeaktier

För den som är intresserad av olja så finns det dock fler sätt att investera än bara genom att investera i produkter som har direktexponering mot oljepriset. Det går också att investera i aktier i olika typer av aktiebolag. 

Sådana bolag kommer mest troligt att gå bra och ge bra avkastning då oljepriserna stiger och deras lönsamhet kan öka – på samma sätt som de troligtvis kommer att påverkas negativt om oljepriserna istället sjunker. 

Öppna konto hos en nätmäklare

Aktier i oljebolag kan man köpa på flera olika ställen. De flesta banker och nätmäklare erbjuder handel i dessa typer av bolag. Avanza och Nordnet är dock de ledande nätmäklarna på den svenska sparmarknaden. 

De har ett stort utbud av både svenska och utländska aktier samtidigt som de också har väldigt bra priser på sina tjänster. Så ifall man är intresserad av att köpa aktier i oljebolag så kan man med fördel göra det hos Avanza eller Nordnet. 

Så handlar du aktier i oljebolag

Att handla aktier i oljebolag gör man enklast hos någon av de etablerade nätmäklarna på marknaden (till exempel Avanza eller Nordnet). Där kan man enkelt leta upp oljerelaterade bolag och lägga köpordrar på de oljebolag man tror kommer vara ett bra tillskott till ens aktieportfölj. 

Tre typer av oljebolag

När man ska investera i oljebolag så kan det vara bra att veta att det finns olika typer av oljebolag. Ofta kategoriserar man oljebolag utifrån benämningarna Upstream, Midstream och Downstream. Huruvida ett visst bolag tillhör en viss kategori beror på vilken del av värdekedjan som företaget verkar i. 

  • Upstream

Dessa bolag är de som jobbar främst med utvinning av olja – leta efter olja, exploatera och borra efter oljan med mera. 

  • Midstream

Som namnet antyder så befinner sig dessa bolag någonstans mellan up- och downstream bolag. Många av bolagen inom denna kategori sysslar med förvaring och transport av olja. Det kan röra sig om till exempel drift av oljepipelines eller oljetankers. 

  • Downstream

Till skillnad från upstream-bolag så jobbar downstream-bolagen närmare slutkunden. Det kan vara till exempel oljeraffinaderier som processer råoljan till den produkt som sedan kommer att användas av slutkonsumenten.

Fördelar med aktier

Att investera i aktier har många fördelar. När det kommer till investeringar i just olja så har också aktier en viss fördel i förhållande till att investera i värdepapper som bara påverkas av oljepriset. 

När man köper aktier i ett oljebolag så får man ju nämligen utöver exponering mot oljepriset även exponering mot själva företaget. Det gör att man bortsett från svängningar i oljepriset även kan få bra utveckling på sin investering om verksamheten i övrigt går bra och växer över tid. 

Nackdelar med aktier

För den som är intresserad av trading i olja så är aktier ofta mindre bra. Det är nämligen betydligt svårare att handla aktier med hävstång. Vissa nätmäklare erbjuder en viss möjlighet till belåning (och därmed hävstång) på aktiehandel – men generellt så är det betydligt vanligare och mer lättillgängligt att få hävstång på sin handel då man köper till exempel CFD:er eller certifikat. 

Vill du lära dig mer om daytrading & trading så kan du klicka in och läsa vår andra artikel om det.

Risker med aktier

Aktier är alltid riskfyllda till olika stor grad. Handlar man aktier utan belåning så är det dock ändå betydligt lägre risk än med andra typer av hävstångsprodukter som beskrivits här. Men i fallet med oljeaktier så finns två typer av huvudsakliga risker. 

Dels att oljepriset sjunker, vilket troligtvis kommer påverka företagets verksamhet negativt. Dels också hur verksamheten i sig sköts. Även om oljepriset håller sig på en bra nivå så finns det ju alltid en risk att ledningen misslyckas med att bedriva företaget på ett lönsamt och framgångsrikt sätt.