Aktielista – 10 populära börslistor för investerare 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Aktielista

FRÅGOR & SVAR

Vad är en aktielista?

En aktielista, som även kan kallas kurslista, börstabell eller börslista, är en sammanställning av aktier grupperade efter olika kriterier. Dessa kriterier kan vara vilken börs bolaget är listat på, företagets börsvärde, och andra relevanta faktorer.

På Stockholmsbörsen indelas aktierna i tre huvudkategorier baserat på företagens börsvärde:

1. Large cap

Denna kategori omfattar företag med ett börsvärde på minst 1 miljard euro. Företagen här anses vara stora och väl etablerade, vilket ofta innebär en högre grad av stabilitet för investerare.

2. Large cap

Hit hör företag vars börsvärde ligger mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. Dessa företag är mellanstora och kan erbjuda en balans mellan stabilitet och tillväxtpotential.

3. Small cap

I denna kategori finns företag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. Small Cap-företag kan vara mer volatila men erbjuder också möjligheten till hög tillväxt.

Börsvärde = antal utestående aktier × aktuell aktiekurs

Ordet cap syftar på market capitalization, som betyder marknadskapitaliseringeller börsvärde, vilket i sin tur åsyftar det totala värdet av ett företags utestående aktier. Detta räknas ut genom att multiplicera antalet utestående aktier med aktuell aktiekurs. Börsvärdet används bland annat som en indikator för hur stort företaget är.

FLER LISTOR

4. NGM Equity

NGM står för Nordic Growth Market och NGM Equity är främst en börs och även aktielista för nordiska tillväxtföretag som är i behov av riskkapital.

AktieTorget, First North, Burgundy samt NGM Nordic MTF är inte auktoriserade börser som NASDAQ OMX och NGM Equity är. Aktierna handlas i stället på så kallade handelsplattformar som har ett mindre strikt regelverk, vilket kan innebära mer risk då handlaren själv måste leta reda på information i högre utsträckning. Nya MTF-plattformar kan designas från grunden i enlighet med de nya reglerna och marknadens höga krav vilket blir en utmaning för de ordinarie börserna.

5. First North

En alternativ marknadsplats för mindre företag, nystartade företag och tillväxtföretag. Investeringsrisken är något högre för bolag på First North än för andra börsnoterade bolag. First North drivs av NASDAQ OMX.

6. Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget)

Erbjuder en möjlighet för mindre bolag som inte riktigt uppfyller kraven för att noteras på en aktiebörs. Dessa bolag är vanligtvis växande entreprenörsledda företag med kortare historia. Spotlight Stock Market var tidigare en auktoriserad marknadsplats men är numera ett värdepappersbolag för drift av handelsplattform. Spotlight Stock Market har även en disciplinnämnd, trots att det inte är obligatoriskt.

7. NGM Nordic MTF

En handelsplattform för små och medelstora entreprenörsdrivna unga tillväxtföretag i Norden som ännu inte hunnit bli mogna för en börsnotering men som på sikt har som mål att noteras på en större marknadsplats.

8. Inofficiella aktielistan (beQuoted) 

För värdepapper som inte handlas i börsens handelssystem. Bolag som exempelvis är under uppköp brukar avnotera sina aktier relativt snabbt, men de aktieägare som inte vill sälja handlar på denna lista. Likviditeten brukar vanligtvis vara mycket begränsad.

9. Xterna listan

På Xterna listan finns aktier i utländska bolag som inte är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Kraven är bla. att bolaget har sitt säte i ett annat land än Sverige och är noterat på en utländsk börs, samt att aktierna tillhör de mest omsatta på den noterade utländska börsen. Här finns ofta aktier i utländska bolag med en stor andel svenska aktieägare, exempelvis ett svenskt bolag som blivit uppköpt av utländska bolag och där betalningen har skett till stor del med aktier.

Viktigt att känna till är att det inte finns någon skyldighet för bolaget på xterna listan att sprida information om bolagets förhållanden till den svenska marknaden. Detta innebär att den som vill få tag i exempelvis kurspåverkande information och nyheter angående bolaget får söka den själv, exempelvis via företagets hemsida. Vanligtvis har aktierna på denna lista lägre likviditet.

10. Alternativa aktiemarknaden

Listan bedriver handel i onoterade aktiebolag där bolagets karaktär gör att aktiehandeln inte riktigt lämpar sig för en vanlig börs. Handeln är inte daglig utan sker på förutbestämda dagar, vanligtvis upp till tolv gånger per år och handlas då till ett pris. Courtageavgiften är vanligtvis högre än för vanliga listor. Alternativa aktiemarknaden står under Finansinspektionens tillsyn.


Kurslista

I varje kurslista finns detaljerad information om varje aktie.

Aktie+/-+/-%KöpSäljSenastHögstLägstAntal
Eric B-0,27-1,9113,8713,8813,8714,0313,7187871601

Av ovanstånde post kan vi dra slutsatsen att vid gällande tidpunkt hade kursen för Ericsson B gått ned med 1,91 % eller 0,27 kronor sedan aktien började handlas den dagen. Den bäst betalande köparen är villig att betala högst 13,87 kr/aktie, medan den säljare som går lägst vill ha minst 13,88 kr/aktie. Det senaste avslutet skedde till 13,87 kr och kursen har pendlat mellan 13,71 och 14,03 kr under dagen. Totalt har 87 871 601 antal aktier bytt ägare.

+/-
Visar kursförändringen i kronor och ören jämfört med slutkurs närmast föregående börsdag.

+/- %
Anger procent som kursen har förändrats jämfört med slutkurs närmast föregående börsdag.

Köp
Visar det pris som en köpare mest vill betala för en aktie.

Sälj
Visar det pris som en säljare minst vill sälja en aktie för.

Senast
Visar till vilken kurs den senaste affären ägde rum.

Högst
Visar dagshögsta kurs.

Lägst
Visar dagslägsta kurs.

Omsättning
Visar hur många aktier som bytt ägare. Desto högre omsättning, desto snabbare går det att få till ett avslut. 

Betalt senaste 12 månaderna
Högst och lägst betyder helt enkelt vad aktiekursen som lägst och högst har betalats för de senaste 12 månaderna.

Följande fakta kan vara baserade på senaste kvartalsrapporten eller senaste årsbokslutet. Kontrollera vad som gäller.

Utdelning
Kontant utbetalning till aktieägarna. Kan vara exempelvis senaste utdelningen eller prognosticerad utdelning, visar vanligtvis utdelningen i kr/aktie.

Direktavkastning
Utdelningen i förhållande till aktiekursen kallas för direktavkastning. Kan jämföras med vilken bankränta man får för pengarna, utan hänsyn till kursförändringar.

Börsvärde eller marknadsvärde 
Oftast i Mkr (miljoner kr), visar marknadsvärdet för aktierna. Kalkyleras vanligtvis efter varje börsdags slut.

Kortnamn
I stället för att skriva ut hela aktienamnet brukar det förkortas. Ericssons B-aktie förkortas exempelvis Eric B, Handelsbanken A förkortas SHB A (Svenska Handelsbanken A).

Börspost eller handelspost 
Anger hur många aktier som utgör en börspost, dvs det jämna antal som aktien vanligtvis handlas i. Vanliga värden är 50, 100 eller 200, men ibland även 1000. Sedan en tid tillbaks tillåter NASDAQ OMX handel med bara en aktie.

Lista
Visar var aktien är listad. Exempelvis Large Cap. 

Sektor
Den högsta nivån för branschindelning enligt GICS.

Branschgrupp
Den näst högsta nivån för branschindelning enligt GICS.

Bransch
Tredje högsta nivån för branschindelning enligt GICS.

Delbransch
Lägsta nivån för branschindelning enligt GICS.

Marknadsplats
Vilken börs/marknadsplats som aktien handlas på. Exempelvis NGM Equity. 

ISIN
Varje värdepapper har ett eget identifikationsnummer, ett så kallat International Securities Identifying Number.

Noteringsdatum
Datumet då aktien noterades på börsen.

JEK
Betyder justerat eget kapital och åsyftar det egna kapitalet justerat för latenta skatteskulder (exempelvis i periodiseringsfonder) samt över- eller undervärden i bland annat byggnader och andra tillgångar. Med JEK menas vanligtvis JEK/aktie i detta fall.

Antal aktier 
Antal aktier som finns i bolaget.

P/E-tal
Price/Earnings. Aktiekursen/resultat per aktie. P/E-talet visar vad du betalar för en aktie i förhållande till vilket resultat den ger. Rent generellt kan man säga att värdet indikerar om bolaget är över- eller undervärderat. Ett högt P/E-tal kan tyda på ett övervärderat bolag. 

Beta
Visar hur aktiekursen varierar i förhållande till generalindex. Om Betavärdet är 2 och generalindex går upp 0,75 procent innebär det i princip att aktien går upp med 1,5 procent.

Volatilitet
Detta värde visar hur mycket aktiekursen varierar från medelvärdet. En aktie med hög volatilitet svänger mer än en aktie med låg volatilitet.

Kurs/eget kapital, Pris/eget kapital eller P/BV 
Aktiekursen delat med det egna kapitalet per aktie. Ett högt P/BV kan exempelvis vara en indikation på att aktiemarknaden tror att vinsten kommer att växa eller att tillgångarna är lågt värderade.

Nästa rapport
Datum för nästa delårsrapport eller årsredovisning. Aktiekurser kan röra sig kraftigare inför en stundande rapport.

Omsättning/aktie
Visar omsättningen delat med antal aktier.

Säkerhetskrav
Används vid blankning. Säkerhetskrav gäller procent av säljlikvid. Om säkerhetskravet är 130 % innebär det att 30 % av det blankningsaktierna säljs för måste finnas på depån som säkerhet. Har du 10 000 kr kan du alltså blanka för 33 333 kr.

Vikt i index
Bolagets marknadsvärde i förhållande till det totala marknadsvärdet för valt index. Detta tal visar hur mycket aktien påverkar index. En stor andel påverkar index mer än en mindre andel.

P/S-tal
Price/Sales. Aktiekurs dividerat med försäljning per aktie. Ett högt P/S-tal kan bland annat tyda på ökade förväntningar vad gäller bolagets omsättning. Ett lågt P/S-tal kan tyda på en attraktiv investering.

Ticker symbol
Standardiserat kortnamn för aktie. Ticker för Scanias A-aktie är exempelvis SCV A.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella intäkter (men exklusive finansiella kostnader)/omsättning. Anledningen till att finansiella kostnader inte subtraheras är pga av att nyckeltalet inte skall avspegla hur företaget är finansierat. Skrivs ibland vinstmarginal (efter skatt) och då åsyftas resultat efter skatt/omsättning.

Vinst/aktie (v/a)
Redovisat resultat efter skatt dividerat med totala antalet aktier.

Utdelning/aktie
Total utdelning dividerat med antal utestående aktier.

Utdelningsdag
Den dag då utdelning ges.

Eget kapital/aktie
Det totala egna kapitalet dividerat med antal aktier. Det egna kapitalet brukar justeras för latenta skatteskulder, minoritetsandel etc.

Försäljning/aktie
Omsättning dividerat på antal aktier.

Effektiv avkastning
Denna avkastning inkluderar både kursförändring och utdelning.

Deklarationskurs
Slutkurs för aktie vid förra årets slut. Används för att räkna ut hur mycket som är investerat i en aktie vid årsskiftet som grund för eventuell förmögenhetsskatt (som numera är avskaffad).

Belåningsvärde

När du investerar i aktier, har du möjlighet att öka din investering genom att låna pengar baserat på ditt eget kapital. Detta kallas för belåning, där dina aktier fungerar som säkerhet för lånet. Belåningsgraden, som ofta varierar mellan 60% och 80%, bestämmer hur mycket du kan låna.

För att illustrera: Anta att du har en kapitalinsats på 20 000 kr. Med en belåningsgrad på 80% kan du låna 16 000 kr (80% av dina 20 000 kr) för att köpa fler aktier. Dessa nya aktier för 16 000 kr kan du sedan använda som säkerhet för att låna ännu mer pengar, nämligen 12 800 kr (80% av 16 000 kr), för ytterligare aktieköp.

Processen kan fortsätta på detta sätt, där varje nytt aktieköp ökar din möjlighet att låna mer, allt baserat på den ursprungliga kapitalinsatsen och de efterföljande investeringarna.

Olika mäklare har olika regler vad gäller räntor, avtal, procentsatser etc. Kontrollera med din mäklare vad som gäller.

Observera att belåning av aktier är förknippad med risk som kan leda till förluster samt tvångsförsäljning av aktier.

Här kommer en sammanställningstabell över de olika aktie/börslistorna

BörslistaBeskrivning
Large CapOmfattar stora företag med börsvärde på minst 1 miljard euro, kända för sin stabilitet.
Mid CapInkluderar mellanstora företag med börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro, erbjuder en balans mellan stabilitet och tillväxtpotential.
Small CapBestår av företag med börsvärde under 150 miljoner euro, kännetecknas av högre volatilitet men även tillväxtmöjligheter.
NGM EquityEn börs för nordiska tillväxtföretag i behov av riskkapital, mindre strikt regelverk vilket kan medföra högre risk.
First NorthEn marknadsplats för mindre, nystartade och tillväxtföretag, med högre investeringsrisk än andra börsnoterade bolag.
Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget)En möjlighet för mindre bolag som inte uppfyller kraven för notering på en aktiebörs, vanligtvis entreprenörsledda företag.
NGM Nordic MTFEn handelsplattform för små och medelstora tillväxtföretag i Norden, inte ännu mogna för börsnotering men med mål att noteras i framtiden.
Inofficiella aktielistan (beQuoted)För värdepapper som inte handlas i börsens system, ofta begränsad likviditet, bolag under uppköp handlas här.
Xterna listanInnehåller aktier i utländska bolag inte noterade på NASDAQ OMX Stockholm, kräver att investeraren själv söker information.
Alternativa aktiemarknadenHandel i onoterade aktiebolag där handeln sker på förutbestämda dagar, ofta högre courtageavgifter, står under Finansinspektionens tillsyn.
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.