fbpx
  • Gör som +10.000st andra, prenumerera på våra investeringstips:

Vill du bygga en utdelningsportfölj? Ladda ner vår nya bok “Bygg din egen pengamaskin – med utdelningsaktier”

LÄR DIG ANVÄNDA

Nyckeltal & termer för att investera på börsen

Ett nyckeltal är ett värde som ger koncentrerad och förenklad information om mer komplexa förhållanden. 

Nyckeltalet ger en uppfattning om hur utvalda variabler förhåller sig till varandra och används för att jämföra samma bolags utveckling under flera olika tidsperioder. Det kan även användas för att underlätta jämförande analyser mellan olika bolag.

Aktiesplit

Aktiesplit innebär att ett bolag ökar antalet aktier. Det innebär också att värdet på varje enskild aktie ändras.

Avkastning

Avkastning är ett mått på hur mycket dina investerade pengar har växt sedan investeringen.

Belåning

Belåning anger hur mycket pengar du har lånat för att investera på börsen.

P/E-tal

P/E-talet anger ration mellan priset per aktie och vinsten per aktie i ett aktiebolag.

Blankning

Blankning innebär att du säljer ett finansiellt instrument som du från början inte äger.

Otillbörlig marknadspåverkan

Term som syftar på att någon påverkar en aktiekurs olagligt.

Aktielista

Här kan du se flera aktielistor och börser som du kan investera i runtom i världen.

Branschindelning

Term som beskriver indelningen av olika sorters branscher på börsen som du kan investera i.

Börsen

Här hittar du grafer och länkar till hur olika börser i världen utvecklar sig idag.

Börstendenser

Begreppet börstendenser beskriver hur generalindex förändras under en dag.

Courtage

Courtage är kostnaden aktiemäklaren tar ut vid en transaktion.

Frimärksaktie

En frimärksaktie är en aktie som kostar ungefär lika mycket som ett frimärke eller mindre.

Index

Ett index är en numerisk skala som används för att jämföra värden med varandra.

Likviditet

Likviditet anger hur snabbt och ofta ett bolag kan omvandla tillgångar till kontanta medel.

Olika aktier

Det finns flera olika aktieslag. Vanligaste är stamaktier och preferensaktier.

Orderdjup

Orderdjupet är en lista på de köp- och säljordrar som för tillfället finns på respektive prisnivå.

Risk

Ordet risk beskriver sannolikheten för att någonting ej önskvärt kommer att inträffa.

Volatilitet

Volatilitet är ett begrepp som beskriver hur mycket finansiella tillgångar avviker från medelvärdet.

Ränta på ränta

Få en ökad avkastning genom att återinvestera avkastningen år efter år.

CAGR

Räkna ut din genomsnittliga årsavkastning över flera år med hjälp av CAGR.

CAPEX

Capex är kostnader som är kopplade till att köpa, reparera eller uppdatera en tillgång i bolaget.

Direktavkastning

Direktavkastning anger hur hög utdelning du får jämfört med aktiens pris.

EBIT

EBIT står för Earning Before Interest and Taxes. Såhär använder du det i en aktieanalys...

EV/EBIT

EV/EBIT kan ses som en bättre variant av det populära nyckeltalet P/E-talet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys är en rapport som hjälper dig att förstå det finansiella flödet.

Kassalikviditet

Kassalikviditeten anger betalningsförmågan för ett bolag på kort sikt.

P/B-talet

P/B-talet anger ration mellan priset per aktie och det bokförda värdet på ett bolag.

Nyckeltal - Aktieskolan

NYCKELTAL

Nyckeltal kan delas in i olika mått

Exempel på nyckeltal är vinstmarginal, likviditet, P/E-tal och soliditet men även styckkostnad, handläggningstid och personalomsättning. Gröna nyckeltal med inriktning på miljö har också blivit vanligare på senare tid.

Nyckeltal kan delas in i olika typer av mått:

  • Finansiella mått
  • Verksamhetsmått
  • Lönsamhetsmått

Vanligt förekommande i analyser

Nyckeltalen fungerar ofta bra som övervakningsindikatorer och ger underlag för analys och beslut till företagsledningen.

Utomstående analytiker använder också nyckeltal för att göra diverse bedömningar.

Nyckeltalens olika värden gäller i olika branscher

För olika branscher gäller olika värden beroende på vilket nyckeltal det gäller. Vinstmarginalen för exempelvis detaljhandeln är vanligtvis lägre än för fastighetsbolag.

Här presenteras några vanliga nyckeltal. Med marginalmått avses olika resultatmått uttryckta i procent av omsättningen. Observera att det kan finnas små variationer vad gäller nyckeltal. Kontrollera för säkerhets skull i bolagets årsredovisning vilken definition företaget använder sig av.

Klicka på nyckeltalet för att hoppa till definitionen.

Bruttomarginal

Brutto betyder före eller utan avdrag. Begreppet bruttovinst betyder vinst med avdrag för direkta kostnader, men utan avdrag för indirekta kostnader som exempelvis försäljnings- och administrationskostnader, forskning och utveckling samt även räntor och skatt. I handelsföretag åsyftas försäljningsintäkter minus inköpskostnader och i industriföretag försäljningsintäkter minus direkta tillverkningskostnader.

Bruttoresultatet brukar vara det första delresultatet i en resultaträkning, därav uttrycket brutto: före (resterande) avdrag. Som en följd av detta brukar bruttomarginalen vara relativt hög.

Bruttoresultat = försäljningsintäkter – kostnad för sålda varor

Bruttomarginal = bruttovinst / omsättning

Bruttomarginal är mest användbar i handelsföretag eller industriföretag dvs företag som säljer varor (i motsats till exempelvis tjänsteföretag) eftersom nyckeltalet visar marginalen efter just de grundläggande varukostnaderna.

Exempel

Omsättning

5 000 000

Kostnader för sålda varor och tjänster

3 000 000

Bruttoresultat

2 000 000

Bruttomarginal: 2 000 000 / 5 000 000 = 0,4 = 40 %

Rörelsemarginal

Resultatet från själva rörelsen kallas för rörelseresultat. Efter att från bruttoresultatet dragit av forsknings- och utvecklingskostnader, försäljnings- och administrationskostnader samt övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader etc. erhålles ett s.k. rörelseresultat. Det enda som inte dragits ifrån ett rörelseresultat är i princip finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal = rörelseresultat / omsättning.

Exempel

Omsättning

5 000 000

Kostnader för sålda varor och tjänster

3 000 000

Bruttoresultat

2 000 000

Forskning och utveckling

700 000

Försäljnings- och administrationskostnader

 

500 000

Övriga rörelseintäkter och kostnader

100 000

Rörelseresultat

700 000

Rörelsemarginal: 700 000 / 5 000 000 = 0,14 = 14 %

Vinstmarginal

Vinstmarginalen kan definieras på olika sätt. De vanligaste definitionerna är som följer.

  • Resultat före finansiella kostnader / omsättning
  • Årets resultat efter skatt / omsättning

Anledningen till att man ibland vill redovisa vinstmarginal exklusive finansiella kostnader (ränta etc) beror på att själva finansieringen av bolaget då inte påverkar nyckeltalet.

Exempel

Resultat före finansiella kostnader

Omsättning

5 000 000

Kostnader för sålda varor och tjänster

3 000 000

Bruttoresultat

2 000 000

Forskning och utveckling

700 000

Försäljnings- och administrationskostnader

 

500 000

Övriga rörelseintäkter och kostnader

100 000

Rörelseresultat

700 000

Finansiella intäkter

50 000

Resultat efter finansiella intäkter

750 000

Vinstmarginal: 750 000 / 5 000 000 = 0,15 = 15 %

 

Resultat efter skatt

Omsättning

5 000 000

Kostnader för sålda varor och tjänster

3 000 000

Bruttoresultat

2 000 000

Forskning och utveckling

700 000

Försäljnings- och administrationskostnader

 

500 000

Övriga rörelseintäkter och kostnader

100 000

Rörelseresultat

700 000

Finansiella intäkter

50 000

Finansiella kostnader

100 000

Resultat efter finansiella poster

650 000

Skatter (26,3 %)

170 950

Resultat

479 050

Vinstmarginal: 479 050 / 5 000 000 = 0,09581 = 9,6 %

Räntabilitet

Beskriver resultat i förhållande till investerat kapital, kan också beskrivas som företagets förmåga att ge avkastning på företagets kapital. För räntabilitetsberäkningar är det vanligen olika resultatmått före bokslutsdispositioner och skatt som är utgångspunkten. Detta för att erhålla mått som är mer jämförbara då bokslutsdispositioner och skatt inte representerar prestationer eller resursförbrukning.

Det finns flera typer av räntabilitet.

  • Räntabilitet på totalt kapital = resultat före finansiella kostnader / totalt kapital
  • Räntabilitet på sysselsatt kapital= resultat före finansiella kostnader / genomsnittligt sysselsatt kapital
  • Räntabilitet på eget kapital = resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital
  • Räntabilitet på eget kapital efter skatt= årets resultat efter skatt / justerat eget kapital

Sysselsatt kapital = Totala tillgångar med avdrag för räntefria skulder. Sysselsatt kapital är den del av kapitalet som finansierats av räntekrävande kapital.

Totalt kapital = balansomslutning

Justerat eget kapital = JEK = eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. Observera att ibland ingår eget kapital-delen av obeskattade reserver i eget kapital i redovisningen vilket gör att JEK = eget kapital. Kontrollera vad som gäller för ditt bolag.

Soliditet

Anger hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Indikerar hur känsligt bolaget är för ränteförändringar och uttrycks i procent.

Soliditet = eget kapital / total kapital

Exempel

Det egna kapitalet i ett bolag är 3 miljoner kronor och den totala balansomslutningen är 7 miljoner kronor. Soliditeten blir då 3 / 7 = 0,429 = 42,9 %.

Likviditet

Med begreppet likviditet åsyftas en organisations kortsiktiga betalningsförmåga.

Likvida medel är de kontanter som ett bolag har tillgängliga och kan vara allt från kontanter i kassan till medel insatta på plusgiro, bankgiro, bankkonton etc. En god betalningsförmåga vad gäller leverantörsskulder, moms, skatt etc är viktigt för att bolagets verksamhet fortlöpande skall kunna bedrivas. Om vissa inbetalningar är försenade och kassan begränsad kan det leda till betalningsproblem. Ett visst överskott i kassan är alltså fördelaktigt samtidigt som en för stor kassa är överflödig då pengarna skulle kunnat användas på ett bättre sätt, exempelvis till nyinvesteringar, placeras på ett konto med bättre bankränta eller delas ut till aktieägarna.

Omsättningstillgångar = tillgångar avsedda att omsättas eller förbrukas = kassa och bank men även varulager, kundfordringar samt kortfristiga placeringar.

Likvida medel = bolagets penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: Kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc.

Kortfristiga skulder = exempelvis skatteskulder, moms, leverantörsskulder, källskatt för personalens löner etc.

Kassalikviditet= omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten / kortfristiga skulder

Balanslikviditet= omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Om kassalikviditeten är större än 100 % visar det på att betalningsförmågan är större än utbetalningarna medan ett tal mindre än 100 % indikerar att de kortsiktiga utbetalningarna är större än betalningsförmågan.

Exempel

Ett bolag har kassa, plusgiro, bankgiro och bankkonton samt kundfordringar värda 3 miljoner kronor. De kortfristiga skulderna i form av leverantörsfakturor, moms, källskatt etc uppgår till 2 miljoner kronor.

Kassalikviditeten blir då:

3 000 000 / 2 000 000 = 1,5 = 150 %.

Svar: Kassalikviditeten hos bolaget är 150 %. Bolaget har alltså ett kortsiktigt överskott på 50 % av värdet på alla kortfristiga skulder när de är betalda.

Skuldsättningsgrad

Ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till justerat eget kapital. En skuldsättningsgrad på över 1 betyder att skulderna är större än det egna kapitalet och en hög skuldsättningsgrad tyder på mer risk hos bolaget. En hög skuldsättningsgrad innebär också en låg soliditet.

Skuldsättningsgrad = S/E = (skulder + skatt på obeskattade reserver) / (eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för skatt)

Exempel

Skulderna hos ett bolag uppgår till 4 miljoner kronor och det egna kapitalet till 2,5 miljoner kr. För enkelhetens skulle antar vi att det inte finns några obeskattade reserver. Totalt kapital blir då 6,5 miljoner. Skuldsättningsgraden blir 4 / 2,5 = 1,6 = 1,6 ggr.

Kapitalomsättningshastighet

Försäljning i förhållande till totalt kapital (eller det genomsnittliga sysselsatta kapitalet). Visar hur effektivt företaget använder kapitalet. Tänk på att tjänsteföretag vanligtvis har högre kapitalomsättningshastighet än exempelvis handelsföretag pga att tillgångarna är mindre.

Kapitalets omsättningshastighet = KOH = omsättning / totalt kapital

Exempel

Omsättningen hos ett företag är 6 miljoner kr (exkl. moms) och den totala balansomslutningen är 3,5 miljoner kr. Kapitalets omsättningshastighet blir då 6 000 000 / 3 500 000 = 1,71 = 1,7 ggr.

Räntäckningsgrad

Anger företagets förmåga att täcka sina finansiella kostnader (räntor etc). En räntetäckningsgrad på över 100 % innebär att bolagets resultat räcker till för att täcka de finansiella kostnaderna och om den är under 100 % innebär det att företaget går med förlust då resultatet inte räcker för att täcka de finansiella kostnaderna. Anges i procent eller ggr.

Räntetäckningsgrad = resultat efter finansiella intäkter / finansiella kostnader

Exempel

Resultat före finansiella poster hos ett bolag är 1,5 miljoner. De finansiella intäkterna är 200 000 kr och de finansiella kostnaderna är 600 000 kr.

Räntetäckningsgraden = (1 500 000 + 200 000) / 600 000 = 2,83 ggr.

Riskbuffert

Nyckeltalet visar skillnaden mellan avkastning på totalt kapital och skuldräntan mätt i procentenheter. Om riskbufferten är positiv visar det hur mycket avkastningen på totalt kapital kan minskas eller hur mycket skuldräntan kan höjas.

Riskbuffert för totalt kapital = avkastning på totalt kapital – skuldränta

Exempel

Avkastning på totalt kapital: 6,3 %

Skuldränta: 4,5 %

Riskbuffert = 6,3 – 4,5 = 1,8 %

För att förbättra riskbufferten måste antingen avkastningen på totalt kapital höjas eller skuldräntan sänkas.